Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání medailí HZS ČR

V pátek dne 4. května 2007 proběhlo v Praze na zámku v Kolodějích slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky. Medaile Hasičského záchranného sboru ČR byly uděleny celkem 34 občanům a příslušníkům bezpečnostních sbo­rů.

O udělení těchto rezortních ocenění rozhodli u příležitosti státního svátku Dne vítězství ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Medaile Hasičského záchranného sboru ČR byly uděleny celkem 34 občanům a příslušníkům bezpečnostních sborů. Generál Štěpán předal dvě medaile „Za statečnost“, dalších 10 osobností bylo oceněno „Čestnými medailemi“ a uděleno bylo i 22 medailí „Za Zásluhy o bezpečnost“

„Vy všichni se můžete pochlubit vynikajícími výsledky své práce v oblasti požární ochrany, Integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva – ať již v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky nebo v samosprávě či státní správě. Významně jste se zasloužili o rozvoj našeho sboru. I vy máte zásluhy na tom, že zde existuje dle mého názoru efektivní systém ochrany občanů před takovými riziky, jako jsou požáry, živelné pohromy, havárie, či dokonce teroristické útoky. Dnešní ocenění jsou důkazem, že sbor stejně jako kterákoliv jiná organizace se bez kvalitních lidí neobejde. Bez vás, odborně zdatných, do své práce zapálených lidí, kteří po celá léta obětavě plníte své úkoly, bychom se dokázali jen obtížně vyrovnat s rostoucími nároky, které jsou na náš sbor kladeny,“ vyzdvihl oceněné generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.
Ve svém projevu generální ředitel dále připomněl blížící se výročí katastrofálních povodní v roce 1997 a 2002. „Mnozí z vás dnes oceněných jste právě v tehdejších extrémních podmínkách spolu se stovkami kolegů nejlépe prokázali svou připravenost, improvizační um, ukázali mnohdy nesmírnou obětavost, ochotu pomáhat druhým i za cenu riskování vlastního zdraví,“ řekl generál Štěpán.

Medaili „Za statečnost“ obdržel Pavel Rajštetr, občan Olomouckého kraje, který v listopadu loňského roku zpozoroval požár rodinného domu. Bez ohledu na vlastní ohrožení neváhal a v zakouřených prostorách nalezl nehybnou ležící osobu, kterou vynesl mimo hořící objekt. Jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů se následně zapojil do hasebních prací. Svým pohotovým a odvážným činem zachránil lidský život.
Stejné ocenění získal rovněž příslušník Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
nprap. Libor Hladík, jenž si v září loňského roku v době svého volna všiml úniku kouře z okna panelového domu. Zalarmoval hasiče, a protože se z bytu ozývalo volání o pomoc, vyrazil dveře a s nasazením vlastního života se v silně zakouřeném prostoru pokusil proplazit k volajícímu. V dalším postupu mu zabránili žár a plameny, oceněný se na pokraji tepelného šoku a nadýchaný zplodin hoření dokázal dostat zpět na chodbu,kde až do příjezdu jednotek požární ochrany řídil evakuaci občanů z ohrožených prostor.


Akt slavnostního předávání medailí HZS ČR se koná od roku 2000, a to dvakrát ročně – u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (28.10.) a státního svátku Dne vítězství (8.5.).
Medaile „Za statečnost“ jsou udělovány za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a při mimořádné události nasadili vlastní život pro záchranu druhého. „Čestné medaile“ jsou výrazem poděkování za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR. Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ pak znamenají ocenění za dlouhodobé příkladné aktivity vyvíjené v oblasti požární bezpečnosti a zásluhy o rozvoj HZS ČR.

Předávání medailí Hasičského záchranného sboru ČR dne 4. května 2007
Zámek Koloděje

Ministr vnitra udělil medaili za statečnost

Pavlu Rajštetrovi Občanovi Olomouckého kraje
V listopadu loňského roku oceněný zpozoroval požár rodinného domu. Bez ohledu na vlastní ohrožení neváhal a v zakouřených prostorách nalezl nehybnou ležící osobu, kterou vynesl mimo hořící objekt. Jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů se následně zapojil do hasebních prací. Svým pohotovým a odvážným činem zachránil lidský život.

Generální ředitel HZS ČR udělil medaili za statečnost

nprap. Liboru Hladíkovi Příslušníku HZS hl. m. Prahy
V době svého volna si oceněný v září loňského roku všiml úniku kouře z okna panelového domu. Zalarmoval hasiče a protože se z bytu ozývalo volání o pomoc, vyrazil dveře a s nasazením vlastního života se v silně zakouřeném prostoru pokusil proplazit k volajícímu. V dalším postupu mu zabránili žár a plameny, oceněný se na pokraji tepelného šoku a nadýchaný zplodin hoření dokázal dostat zpět na chodbu, kde až do příjezdu jednotek požární ochrany řídil evakuaci občanů z ohrožených prostor.
Generální ředitel HZS ČR udělil Čestnou medaili těmto osobnostem

Ing. Daně Drábové, PhD.
Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Paní předsedkyně se bohužel nemohla dnešního slavnostního aktu z objektivních důvodů zúčastnit
Za nezpochybnitelné zásluhy na zabezpečení ochrany obyvatelstva v okolí jaderných elektráren, monitorování, zabezpečení připravenosti na řešení radiační situace v ČR.

Mudr. Michaelu Vítovi, PhD. Náměstkovi ministra zdravotnictví a hlavnímu hygienikovi ČR
Medaile je oceněním za dlouholetou úzkou spolupráci s HZS ČR, zejména v oblasti zdravotnické bezpečnosti, obrany proti ohrožením biologického charakteru, velmi cenná je také vzájemná spolupráce na vytvoření pandemického plánu a zpracování typových činností .

MUDr. Stanislavu Brádkovi Řediteli státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany
Ocenění je uděleno za významnou spolupráci s HZS ČR v oblasti zajištění ochrany obyvatelstva před následky úniků vysoce nebezpečných látek

Ing. Ivanu Obrusníkovi DrSc. Řediteli Českého hydrometeorolo­gického ústavu.
Jmenovaný se výrazně zasloužil o propracovaný a velmi cenný systém spolupráce s HZS ČR, a to v oblasti předpovědní povodňové hlásné služby, výstrah a výstražné informace a také v oblasti řešení závažných radiačních nebo chemických havárií.

Ing. Zdeňku Prouzovi, CSc. Náměstku pro radiační monitorovací síť Státního ústavu radiační ochrany
Jako poděkování za jeho výrazný podíl na spolupráci v zajištění ochrany obyvatelstva před radiačním ohrožením.

Mgr. Vladimíru Kotroušovi Řediteli Městské policie hl. m. Prahy
Za výborné výsledky při zabezpečování veřejného pořádku a velmi přínosnou a oboustranně prospěšnou spolupráci s HZS hl. m. Prahy při ochraně životů a zdraví obyvatel hlavního města.

Jiřímu Hudečkovi
Starostovi obce Libočany.
Pan starosta se omlouvá, bohužel se nemohl dnešního slavnostního aktu zúčastnit.
Jako dlouholetý velitel se výrazně zasloužil o trvalou akceschopnost místní jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je významnou oporou HZS při výjezdové činnosti v hasebním obvodu Žatec.

Janu Martincovi Starostovi obce Ždírec nad Doubravou Medaile je poděkováním za jeho příkladnou podporu místní jednotky požární ochrany a za jeho dlouhodobou spolupráci s HZS při likvidacích mimořádných událostí a v oblasti prevence.

Danielu Šímovi Řediteli Městské policie Brno. Oceněný s HZS ČR v rámci Integrovaného záchranného systému pravidelně a aktivně spolupracuje, zejména při řešení mimořádných událostí a ochraně veřejného zdraví a pořádku.

Mgr. Zdeňku Pánkovi
Starostovi města Bystřice pod Hostýnem
Oceněný se dnešního slavnostního předání bohužel nemohl zúčastnit.
Oceněný se zasloužil o plodnou dlouholetou spolupráci své obce s HZS okresu Kroměříž a HZS Zlínského kraje.


Generální ředitel HZS ČR rozhodl o udělení medailí
Za zásluhy o bezpečnost těmto osobnostem

Ing. Michalu Wowesnému V oblasti požární ochrany působí již 4 desítky let, od roku 1974 pak velmi úspěšně velí hasičům dopravního podniku hl. m. Prahy. Ve funkci ředitele HZS dopravního podniku má nezpochybnitelné zásluhy na budování a fungování systému požární ochrany v hl. m. Praze.

Ing. Petru Šilarovi Jako radní Pardubického kraje i ve své předchozí funkci starosty města Letohradu vždy všestranně podporoval rozvoj dobrovolných i profesionálních hasičů. Jeho osobní nasazení rovněž přispělo k rychlé likvidaci nebezpečných látek, které byly v červnu loňského roku nalezeny ve skladu v Chvaleticích.

Ing. Evženu Tošenovskému Hejtmanu Moravskoslezského kraje.
Jako primátor města Ostravy a později hejtman se podílel na budování IZS, vždy úzce spolupracoval s hasičským sborem a nebývale výrazně všestranně podporoval jeho činnost, např. v oblasti modernizace techniky či vybavení.

Pavolu Lukšovi Náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje. Taktéž on se ve své funkci výrazně zasloužil o těsnou spolupráci kraje s HZS ČR a všestranně vycházel vstříc potřebám profesionálních i dobrovolných hasičů.

Ing. Václavu Poštovi Již několik desetiletí úspěšně působí v oblasti záchranářské činnosti ostravsko-karvinských dolů, v posledních letech jako ředitel OKD, Hlavní báňské záchranné služby a.s. Ve své specializaci je skutečným průkopníkem a jeho poznatky a zkušenosti bohatě využívá i HZS ČR.

pplk. Ing. Radimu Řehulkovi Jako velitel vojenského záchranného praporu v Hlučíně se zasloužil o výrazné zlepšení spolupráce tohoto útvaru s HZS, pozitivní jsou rovněž jeho výsledky v oblasti připravenosti a vycvičenosti příslušníků jeho praporu.

Františku Hrabalovi Ve funkci starosty města Chropyně se významně podílel na řešení povodňové situace v roce 1997 na území města, navíc ve své funkci dlouhodobě aktivně spolupracuje se svými partnery s HZS Zlínského kraje.

Kpt. Ing. Jiřímu Štěpanovskému Příslušníku HZS hl. m. Prahy
Výrazně se podílel na kvalitním zpracování dokumentů krizového a havarijního plánování pro hl. m. Prahu, zasloužil se o vzdělávání pracovníků územní samosprávy a členů bezpečnostních rad, své odborné znalosti a profesionální přístup již nejednou prokázal při řešení mimořádných událostí .

ppor. Jaroslavu Šlégrovi Jako velitel stanice Benátky nad Jizerou HZS Středočeského kraje opakovaně prokazuje své schopnosti a profesní um, navíc obětavě a úzce spolupracuje s dobrovolnými hasiči, ať již v oblasti odborné přípravy členů jednotek nebo při organizaci nejrůznějších soutěží.

nprap. Luďku Nechvílovi Příslušníku HZS Středočeského kraje.
Oceněný dlouhodobě prokazuje svou odbornost na úseku kontrolní činnosti, zjišťování příčin požáru a stavební prevence, úspěšně se rovněž podílí na organizaci preventivně výchovné činnosti svého územního obvodu.

mjr. Lubomíru Šálkovi Vedoucímu oddělení prevence HZS Středočeského kraje
Jmenovaný je velmi zkušeným příslušníkem, který ve své funkci plně využívá své vysoké odbornosti a pracovitosti.

plk. Mgr. Zdeňku Kalovi Náměstkovi ředitele HZS Jihočeského kraje pro ekonomický úsek
Ve své současné i předešlých funkcích oceněný opakovaně prokazoval své odborné a řídící schopnosti a výsledky jeho práce výrazně přispěly k rozvoji profesionální požární ochrany.

plk. Ing. Martinu Svitákovi Náměstkovi HZS Jihočeského kraje pro úsek IZS a operační řízení
Medaile je oceněním jeho činnosti v úseku IZS a operačního řízení, kde vykazuje velkou profesní zdatnost a velmi dobré řídící schopnosti – osobně např. řídil záchranné práce při povodních v roce 2002.

npor. Bedřichu Vrkočovi Příslušníku HZS Jihočeského kraje
Během své třicetileté kariéry u požární ochrany, ať již ve funkci požárníka až po současnou pozici vedoucího operačního důstojníka krajského operačního střediska, se vždy osvědčil. Rozhodnost a profesionalitu prokázal i v krizových situacích typu katastrofálních povodní, zúčastnil se také záchranné mise v zemětřesením postižené střední Asii.

plk. Ing. Karlu Platichovi Náměstkovi ředitele HZS Ústeckého kraje pro prevenci a civilní nouzové plánování
Na poli požární ochrany v různých pozicích úspěšně působí již dvě desetiletí. Při výkonu své funkce dokáže využít své nabyté zkušenosti, odborné a organizační schopnosti a pod jeho vedením dosahuje jím řízený kolektiv dobrých výsledků.

Miroslavu Kohoutovi
Někdejšímu příslušníkovi HZS Ústeckého kraje
U sboru působil celá 4 desetiletí, z toho 32 let na úseku zjišťování příčin požáru. Medaile je oceněním za jeho vynikající práci, při níž využíval své bohaté praktické zkušenosti i teoretické znalosti.

npor. Josefu Hanzlovi Veliteli stanice Raspenava HZS Libereckého kraje
Ve své funkci plní úkoly zodpovědně a svědomitě, významně se podílí na zajišťování krizového řízení na Frýdlantsku, aktivně působí i jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů, kde mj. pracuje s mládeží.

plk. Ing. Petru Benešovi Řediteli odboru ochrany obyvatelstva a havarijního plánování HZS kraje Vysočina
V oblasti ochrany obyvatelstva působí již více než dvacet let, medaile je výrazem ocenění za jeho dlouholetou kvalitní práci.

ppor. Miloslavu Malecovi
Veliteli čety HZS kraje Vysočina
Oceněný se dnešního slavnostního aktu bohužel nemohl zúčastnit.
Jde o špičkového příslušníka HZS ČR, který na úseku požární ochrany vzorně pracuje již od roku 1971. V minulosti patřil k nejlepším sportovcům na soutěžích v požárním sportu, později v této oblasti pokračoval jako rozhodčí.

plk. Bc. Zdeňku Kubešovi Řediteli odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Jmenovaný kvalitně pracuje v rámci bezpečnostního systému ČR, mj. vyvíjí záslužnou lektorskou a publikační činnost, podílí se na realizaci projektů v oblasti vzdělávání a preventivního informování obyvatelstva apod.

mjr. Ing. Petru Marešovi Veliteli stanice Znojmo HZS Jihomoravského kraje
Svěřenou funkci zastává zodpovědně a svědomitě, ve svém okrese se mj. výrazně zapojil i do řešení rozsáhlých povodní v roce 2002 a 2006. Aktivně rovněž spolupracuje se svými partnery ze státní správy, samosprávy a také dobrovolnými hasiči.

nprap. Miroslavu Minaříkovi Příslušníku HZS Jihomoravského kraje
Působí na úseku výkonu služby, kde má opakovaně výborné výsledky, jako velitel družstva jde v plnění služebních povinností příkladem.

Foto: Milan Vávrů

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR

-wap-
Sdílet