Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení JSDH obce Lužná

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Lužná u Rakovníka pořádá prověřovací cvičení ke dni 5. 6. 2007, tématem cvičení bude záchrana a vyproštění osoby po dopravní nehodě a požár sklepních prostor v budově ZŠ Lužná.

Prověřovací cvičení JSDH obce Lužná

1) Vyprošťování osob po dopravní nehodě osobního vozidla
2) Požár sklepních prostor v budově ZŠ Lužná

Cíl cvičení
Cílem prověřovacího cvičení je:
a)prověřit systém svolání přes multifunkční modul Kanga jednotky SDHO Lužná v režimu stálé pohotovosti
b)prověřit připravenost a akceschopnost jednotky, prověření organizačních a velitelských schopností velitelů družstev, schopnosti strojníků v ovládání požární techniky a členů jednotek v používání technických prostředků, spojové techniky, použití dýchací techniky, ochranných pomůcek
c)prověření poskytnutí první pomoci osobě po dopravní nehodě a zajištění a kontrola životně důležitých funkcí
d) prověřit akceschopnost a ovládání nově zařazeného mobilního odsavače kouře VTA 60 u jednotky SDHO Lužná

Téma cvičení
1) záchrana a vyproštění osoby po dopravní nehodě osobního motorového vozidla, provedení stabilizace vozidla a protipožárního zabezpečení vozidla, poskytnutí první pomoci, kontrola a monitoring životně důležitých funkcí.

2)požár sklepních prostor v budově ZŠ Lužná – sklad tuhých paliv na následné vyhledávání zraněné osoby, evakuace zraněné osoby, lokalizace a likvidace požáru sklepních prostor, použití odsavače kouře VTA 60, předání místa

Místo, termín cvičení
Místo:1) základna JSDHO Lužná + vrak OA
2) Základní škola Lužná
Termín:1) 5. 6. 2007 v 9:35 hod.- základna JSDHO Lužná + vrak OA
2)5. 6. 2007 v 16:30 hod. – ZŠ Lužná, vyhlášené KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně
Vedoucí cvičení,velitelé jednotek
Vedoucí cvičení: Zbyněk Pochman JSDHO Lužná, tel. 724 218242
Velitel jednotky: Zbyněk Pochman JSDHO Lužná tel. 724 218242
Velitel družstva: Jakub Hošek JSDHO Lužná tel. 724 261370

Způsob provedení cvičení
Cvičení bude provedeno za použití všech ochranných prostředků určených k zásahu podle typu události.

Součástí cvičení bude objektová evakuace osob ze sklepních prostor budovy školy a jejich odsun na bezpečné místo (prostranství u budovy).
Námět cvičení

1) Při jízdě OA po sil. komunikaci dojde k DN, při této události dojde ke zranění řidiče OA, vozidlo nejde otevřít a bezpečně vyprostit zraněnou osobu. Na místo vyslaná technika Š 706 RTHP CAS-24 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo DN, proveden průzkum, kde zjištěna jedna zraněná osoba-řidiče, vozidlo nejde otevřít, a proto musí být použita mechanická páčidla a VRVN 1 na násilné mechanické otevření. Bude provedena stabilizace vozidla, protipožární zabezpečení, poskytnutí předlékařské pomoci, monitoring zdravotního stavu a životních funkcí osoby. Po vyproštění a stabilizaci zraněné osoby bude provedena prohlídka ostatních prostor vozidla.
(prostor u základny JSDHO Lužná, nebude vyhlašován poplach pro jednotku přes KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně)

2)Ve vícepodlažní budově ZŠ Lužná dojde k požáru sklepních prostor skladu tuhých paliv. Na místo bude vyslána přes multifunkční modul Kanga+ KOIS HZS Střed. kraje JSDHO Lužná v počtu 1+4 s technikou Š 706 RTHP CAS-24 s pomocnou technikou VTA 60. Po příjezdu na místo se velitel zásahu spojí se zaměstnancem školy p. Jarošem (školník), který upozorní jednotku na požár tuhých paliv a zranění jeho kolegy ve sklepních prostorách, kde přes silné zakouření není možno zraněnou osobu najít a přesunout do bezpečných prostor. Dále podá informaci, že ve vícepodlažní budově školy se již nenachází žádné jiné osoby a děti. Jednotka provede průzkum, vypne přívod elektrického proudu a za použití IDT, provede průzkum sklepních prostor. Při průzkumu se vyhledá zraněná osoba a přenese se do bezpečných prostor. Po provedení evakuace zraněné osoby, které se poskytne předlékařská pomoc, bude na místo nasazen 1 B s rozdělovačem a dva útočné proudy C s kombinovanou proudnicí. Po provedení lokalizace požáru tuhých paliv bude do sklepních prostor
nasazen agregát s příslušenstvím -odsavač kouře VTA 60, kterým se odsají zplodiny hoření tuhých paliv. Provedena likvidace požáru tuhých paliv.
Dále bude použita dýchací technika v průběhu zásahu u zasahujících hasičů ve vnitřních prostorách, pro značné zakouření a prašnost prostor.
(sklepní prostor ZŠ Lužná, pož. poplach bude pro JSDHO Lužná vyhlášen KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně)


Použité síly a prostředky

Cvičení se zúčastní jednotka a technika

1) JSDHO Lužná s technikou Š 706 RTHP CAS-24 +přívěs (odsavač kouře)

Cvičení se zúčastní i zaměstnanec ZŠ Lužná-požární hlídka, jenž svými prostředky zabezpečí informace pro velitele zásahu a průzkum na počet osob v budově školy s negativním výsledkem.

Materiálové zabezpečení

Výzbroj a výstroj hasičů zúčastněných na cvičení :

JSDHO Lužná
1) kompletní zásahový oděv Fireman, zásahové rukavice, zásahová přilba a obuv
2) izolační dýchací přístroje SATURN S-71
3) prostředky spojové služby- vozidlová RDST – vol. znak PRA 786
 – mob. tel. velitele – 724 218242
4) odsavač kouře VTA-60-přenosný agregát na odsávání kouře
Všechny potřebné technické prostředky na místo události přiveze vyslaná technika JPO.

Časový harmonogram činnosti
1) část cvičení
09:35 vznik události
09:36 ohlášení události DN
09:38 vyhlášení poplachu jednotce SDHO Lužná
09:40 výjezd JSDHO Lužná
09:45 příjezd na místo a zahájení činnosti JSDHO Lužná-průzkum, protipožární opatření, stabilizace vozidla, vyproštění osoby a první pomoc
10:10 úklid místa DN, odjezd z místa DN
2) část cvičení
16:30 vznik události
16:32 vyhlášení pož. poplachu KOIS HZS Střed. kraje přes multifunkční modul Kanga + JSDHO Lužná
16:40 výjezd JSDHO Lužná
16:42 příjezd na místo a zahájení zásahu – průzkum, evakuace zraněné osoby
16:55 Lokalizace,nasazení VTA-60
17:00 likvidace požáru
17:15 ukončení zásahu, předání místa
17:20 odjezd na základnu
17:30 nahlášení do stavu bojové pohotovosti
Spojení v průběhu cvičení
Během cvičení bude používána voz. RDST JSDHO Lužná-PRA 786, mob.tel. velitelů jednotek

Bezpečnost práce

V důsledku toho, že se jedná o simulované situace jak při DN tak i při požáru sklepních prostor budovy ZŠ Lužná ,vyplývá pro všechny zasahující hasiče zvýšená opatrnost při všech vykonávaných činnostech a za použití všech ochranných pomůcek. V případě skutečného zásahu je nutno věnovat zvýšenou pozornost na objektovou evakuaci osob, a proto bude kladen důraz na tuto činnost a na provedení průzkumu a odpojení elektrické energie a plynu. Dále bude využíván evakuační plán budovy a požární hlídka, složená ze zaměstnanců budovy. Při příjezdu k místu zásahu bude kladen důraz na dodržování pravidel silničního provozu a na hustotu provozu v denní době.

V případě vyhlášení události KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně jednotka nebude vykonávat cvičení nebo tuto činnost přeruší. Dále bude ve stálém spojení s KOIS HZS Střed. kraje.

Za kladnou spolupráci s KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně předem děkujeme.

Zpracoval: Zbyněk Pochman – velitel JSDHO Lužná Lužná 1. 6. 2007


Ilustrační foto: Lukáš Vejvar/Požáry.cz – Soutěž JSDH obce Lužná pod názvem Fire wreck a car 2005

-wej-
Sdílet