Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chemikálie v nelegálním skladu

Opět po roce se v polovině června uskutečnilo v rámci odborné přípravy příslušníků HZS Pardubického kraje instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) techniků chemické služby v Seči u Chrudimi.

Instrukčně metodické zaměstnání bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO, a.s., Pardubice, techniků HZS podniku Aliachem,a.s (Synthesia), a jelikož loňské IMZ mělo velký ohlas, připojili se i letos technici chemické služby ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje. Celkem tedy přibližně 80 techniků chemické služby.

První den obou turnusů patřil nejprve teoretickým základům detekce chemických látek elektrochemické, katalytické, fotoionizační (PID) i kolorimetrické detekce. „Ovládání fotoionizačního detektoru GasAlert Micro 5 PID si hasiči hned po teoretické části procvičili za účasti představitele firmy GES CZ Pardubice. Servisní technici firmy MSA AUER seznámili chemiky s novinkami firmy MSA AUER a prakticky si procvičili údržbu dýchacích přístrojů MSA AUER. Chemici si dále v teoretické části procvičovali své znalosti z chemie a seznámili se s látkami s dioxinovým efektem, s jejich nebezpečností a výskytem.,“ uvedl kpt. Ing. Vít Preussler z chemické služby HZS Pardubického kraje. „Tým hasičů z Královéhradeckého kraje se naopak zase seznamoval s novinkami v měření dýchací techniky K+V,“ upřesnil kpt. Libor Bohdanecký z chemické služby HZS Královéhradeckého kraje. Součástí IMZu byla i prezentace firem Dekonta, Dräger, MSA Auer, GES CZ, Happy End a K+V. Společné instrukčně metodické zaměstnání hasičů chemiků má svůj smysl. Chemici z Královéhradeckého kraje se seznámí s technikou, kterou disponují hasiči ze sousedního Pardubického kraje a naopak. Vždyť například Královéhradecký kraj disponuje automobilem s chemickým kontejnerem a je jedním z hlavních technických prostředků centrální jednotky HZS Královehradeckého kraje, která je opěrným bodem pro chemické havárie, a to pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj.

Letošní IMZ chemiků bylo o mnoho náročnější než čtyři předchozí školení. Pořadatelé si totiž připravili pro chemiky likvidaci nebezpečných chemikálií ve skladech. A proč tento námět? Důvod je zcela jasný. V loňském roce totiž byly objeveny nebezpečné jedy ve skladech ve Chvaleticích na Pardubicku a v Libčanech na Královéhradecku. Hasiči tady spolu se specializovanou firmou na odstraňování nebezpečných látek Dekonta, a. s., likvidovali nebezpečné chemikálie. Mezi ně patřily například v Libčanech látky jako kyselina sírová, siřičitá, chlorovodíková, dusičná a dusitá, odpady obsahující rtuť i odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky jako kaly z lepidel a těsnící materiály, olověné akumulátory, odpady, na jejichž odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.
Z Chvaletic bylo doposud odvezeno například 45 kilogramů tzv. jaderných materiálů, nejvíce zde byly zastoupeny octany uranylu, sírany uranylu, thorium i dusičnany uranylu. Dále se zde nacházely tlakové lahve s fosgenem, fosfinem, vinylchloridem, arsenovodíkem, dichlorsilanem i s mnoha dalšími extrémně hořlavými plyny. Nalezeny tam byly i těkavé, vysoce toxické a žíravé látky.
Jen malý výčet chemikálií dokazuje, že hasiči musejí být skutečně velmi dobře proškoleni, aby zvládli všechny nástrahy zásahů na nebezpečné jedy, které se mohou objevit například v nelegálních skladech.
Druhý den IMZu si teoreticky proškolení hasiči při simulovaném nácviku museli prakticky poradit se všemi úskalími při zásahu na nebezpečné směsi chemikálií, odpadů, tlakových lahví, a to i v případě, že dochází k požáru či zcela neřízené reakci chemikálií v nelegálních skladech či haváriích v laboratořích nebo chemických provozech.
Jedna skupina hasičů po celou dobu simulovaného zásahu pracovala v oblecích s nejvyšším stupněm ochrany a v objektu vyhledávala nebezpečné chemikálie. K tomu jim pomáhala i termokamera, díky které byla orientace v zakouřeném prostoru pro hasiče jednodušší. Termokamerou také hasiči zjišťovali, kde se nachází osoba, která se přiotrávila ve skladu a bylo nutné ji vynést z objektu. Dále kamerou hasiči vyhledávali i chemikálie, u nichž docházelo k exotermické reakci. Přenos z termokamery byl zaznamenáván na video pro pozdější vyhodnocení průběhu nácviku zásahu. Hasiči postupně vynesli z objektu tři tlakové lahve, nebezpečné chemikálie v lahvích, zabezpečili sudy s jedy a přečerpali ze sudů kapaliny. Druhá skupina hasičů zjišťovala přítomnost radioaktivních látek v zamořeném objektu. Pomocí radiometru vyhledávali zdroje záření a následně vytyčovali bezpečnostní zónu. Tento úkon byl proveden ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč.

Jak již bylo zmíněno, nejednalo se o klasické taktické cvičení, ale o praktický nácvik jednotlivých úkonů při likvidaci nebezpečných látek ve skladech s chemikáliemi. „Zejména si hasiči vyzkoušeli techniku vyhledávání nebezpečných zdrojů pomocí termokamery. Díky přenosu z termokamery ke stanovišti velitele zásahu se zdokonalí postup a zvýší bezpečnost při samotném zásahu. Hasiči-chemici byli seznámení i s možností vyhledávání zdrojů úniku těkavých toxických látek pomocí fotoionizační detekční techniky,“ dodal na závěr kpt. Ing. Vít Preussler.


por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet