Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

MV – generální ředitelství HZS ČR vydalo novou příručku pro učitele středních škol

MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zahájilo distribuci příručky „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“, která je určena pro učitele středních škol. Kniha poslouží jako pomůcka v rámci výuky tematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí,“ jež od roku 2003 probíhá na všech tuzemských základních, středních, vyšších odborných a speciálních školách.


Prostřednictvím Hasičských záchranných sborů krajů by se tato publikace spolu s doprovodným filmem na DVD měla do konce letošního roku dostat na každou střední školu a učiliště v ČR.

Publikace, kterou vydalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, je dílem Bohdana Mikulky a Štěpána Mikulky – oba jsou příslušníky HZS Moravskoslezského kraje – a Mgr. Miroslava Piňose, pracovníka Pedagogicko–psychologické poradny Bruntál.
V metodické části příručky je rozebráno několik důležitých tematických okruhů: nebezpečí, vyplývající pro každého z nás při požáru a jak toto nebezpečí snížit na minimum, co může při vzniku požáru udělat každý z nás do příjezdu hasičů, jak hasit s použitím dostupných hasebních přestupků, jak poskytnout první pomoc či jak se zachovat při dopravní nehodě. Součástí publikace jsou i teoretické přílohy s podrobnějšími informacemi, tipy pro oživení výuky, návrhy otázek, her i testů pro žáky apod.

Příručka byla vydána v nákladu 6 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně DVD s doprovodným filmem. Nelze ji proto objednat. Příručka i s doprovodným filmem je však dostupná na adrese www.mvcr.cz/…chrana2.html


Tato příručka navazuje na předchozí publikaci „Výchova dětí v oblasti požární ochrany,“ která byla v roce 2005 jako pomůcka pro učitele v rámci výuky stejnojmenné tematiky distribuována spolu se dvěma doprovodnými videokazetami do všech základních a speciálních škol. Jako první podobnou publikaci pro výuku tématiky vydalo MV-GŘ HZS ČR již v roce 2003 publikaci „Ochrana člověka za mimořádných událostí.“

Jak autoři publikace píší v úvodu: „Předkládaná publikace je vlastně posledním, tedy třetím cyklem výuky prevence v oblasti požární ochrany a přidružené problematiky pro děti a mládež. Veškeré informace, obsažené v metodice třetího cyklu, navazují na předchozí dva cykly základního školství a s ohledem na věk i fyzické schopnosti žáků je dále rozšiřují. Oproti předchozím cyklům je zde však k žákům přistupováno zcela nově.“ Podle autorů je totiž nezbytné nejen to, aby se pedagogové v dané problematice bezpečně orientovali, ale také aby dokázali vhodnými výukovými metodami podnítit tvůrčí diskusi žáků – a i v tom by jim měla publikace pomoci. Hlavním smyslem podobné výuky je totiž dle autorů apel na zodpovědnost žáků a studentů za bezpečnost svou i jejich nejbližších. „Žák by měl pochopit, že je to právě on, kdo může zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost své rodiny a také ochránit její majetek,“ píše se v úvodu publikace.


Výuka tematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ byla do vzdělávacích programů škol začleněna v roce 2003, a to na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci a studenti všech základních, středních, vyšších odborných a speciálních škol v ČR se tak v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně seznamují mj. s tím, jak funguje Integrovaný záchranný systém, jak se chránit před různými druhy ohrožení a jak se chovat při mimořádných událostech typu požár, nehoda, živelní pohroma, únik nebezpečných látek či teroristický útok. Výuka, která se uskutečňuje v rámci stávajících předmětů (nejčastěji zeměpis, tělesná výchova, chemie apod.), se zaměřuje i na chování při použití nebo hrozby použití výbušniny, po nálezu či obdržení podezřelého předmětu, rozpoznávání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení; používání telefonních linek tísňového volání; přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, témata požární prevence (předpisy, průběh požáru, způsoby hašení), činnost jednotek požární ochrany, fungování Integrovaného záchranného systému a také poskytování první pomoci.

Hasičský záchranný sbor ČR při výuce této tematiky aktivně pomáhá, mj. školí učitele. Od roku 2003 bylo samotnými HZS krajů nebo ve spolupráci s krajskými pobočkami Národního institutu pro další vzdělávání a dalšími vzdělávacími institucemi proškoleno celkem 8 000 učitelů (z toho 2 079 učitelů v rámci 142 kurzů v roce 2006), kteří se zabývají výukou této problematiky. V závěru roku 2006 pak byl ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha zahájen pilotní projekt, jehož cílem je, aby se budoucí učitelé připravovali k výuce této tematiky již na vysoké škole.

Příslušníci HZS ČR pomáhají školám i přímo při samotné výuce uvedené tematiky. Často školy osobně navštěvují a pořádají besedy s žáky a studenty, pomáhají také při organizaci praktických cvičení připravovaných školami nebo předvádějí názorné ukázky činností jednotek požární ochrany.

HZS ČR navíc vydal již několik studijních materiálů k výuce tematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí:“ Od roku 2003 MV-GŘ HZS ČR vydalo a cestou HZS krajů distribuovalo do všech základních a středních škol tyto materiály:
- metodická příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“,
- příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, doprovázená dvěma výukovými filmy.
- příručka pro obyvatele „Pro případ ohrožení",
- výukové filmy zaměřené na chování při povodních, při úniku nebezpečných látek a k poskytování první pomoci.
Odborníci HZS ČR se podílejí i na zpracování učebních textů pro školy k této tematice, které vydávají nakladatelství Fortuna a ALBRA. Texty těchto učebnic doplňují texty příruček pro učitele vydaných HZS ČR, mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jsou plně využitelné pro výuku.


Seznam příruček tematiky je dostupný na www.mvcr.cz/…pomucky.html


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz


-kaw-
Sdílet