Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 10/O: Předání místa zásahu

Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu vlastníku nebo jiné oprávněné osobě (dále jen „dotčená osoba“). Pokud tak nelze ihned učinit, velitel zásahu zabezpečí po dobu hrozícího nebezpečí dohled nad místem zásahu.

Velitel zásahu není oprávněn při předání místa zásahu po provedení záchranných prací (tzv. technický zásah) nařídit dotčené osobě opatření. Pokud velitel zásahu předává místo technického zásahu dotčené osobě, účelem takového předání je

  1. konstatování o ukončení zásahu jednotek na objektu, ke kterému dotčené osoby mají vztah (vlastnický, uživatelský),
  2. upozornění na skutečnosti, jejichž opomenutí by po odjezdu jednotek mohlo způsobit osobám újmu na zdraví nebo majetku.

Předání místa požáru nezbavuje velitele zásahu odpovědnosti za splnění úkolu jednotek při požárním zásahu, tj. provedení lokalizace a likvidace požáru.

Předání místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

Předání místa zásahu provádí velitel zásahu za přítomnosti dotčené osoby. Nařízená opatření je nutné s dotčenou osobou řádně projednat, aby jí opatření byla zřejmá.

Dotčená osoba může uvést, proč místo zásahu nepřevzala nebo proč nesouhlasí s uloženými opatřeními. Pokud dotčená osoba nechce místo zásahu převzít, velitel zásahu uvede tuto skutečnost v „Záznamu o předání místa zásahu“. Současně si nechá uvedenou skutečnost potvrdit podpisem třetí přizvané osoby (Policie ČR, člen zastupitelstva obce) v místě určeném k podpisu dotčené osoby nebo na druhé straně „Záznamu o předání místa zásahu“.

Sdílet
Přiložené soubory
O.10 Predani.pdf zobrazit online PDF 197 kB