Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Současné teplé počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů

Současné teplé počasí přináší s sebou i zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Již několik červencových dní se vyznačuje vysokými teplotami beze srážek, a tak může nastat situace podobná jako v loňském roce, kdy vysoké teploty trvající několik týdnů a minimální srážky způsobily nadměrné vysychání porostů na polích, loukách i v lesích.

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí období mimořádných klimatických podmínek, zejména déletrvající období vysokých teplot a mimořádného sucha. Období mimořádného sucha se stanoví na základě pozorování Českého hydrometeorolo­gického ústavu. Jedná se zejména o období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a současně při vysokých denních teplotách, slunečním svitu a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní. Z hlediska požární ochrany je takovéto období velmi nebezpečné, protože každý sebemenší zdroj zapálení může způsobit vznik požáru a při panujícím suchu dochází k jeho rychlému šíření a obvykle i k velkým škodám.

Jak se má občan v tomto období chovat?
Především by měl důsledně dodržovat všechna bezpečnostní doporučení a zákazy v oblasti požární ochrany, například nerozdělávat oheň v blízkosti lesa, dobře ohniště zabezpečit a následně dohasit, neodcházet od neuhašeného ohniště, nerozdělávat oheň za velkého větru, pozor i na látky, které se používají k podpalu, velkým nebezpečím může být i odhozený nedopalek od cigarety atd.

Podnikatelské subjekty, které provádí svoji podnikatelskou činnost ve volné přírodě, musí dodržovat stejná pravidla bezpečnosti jako občané, a navíc ještě důsledně dbát na dobrý technický stav strojů a jejich vybavení prostředky požární ochrany (hasicí přístroje apod.).

Riziko vzniku požáru může snížit mimo jiné i přednostní sklizeň obilních porostů na ohrožených místech, např. v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací. Mechanizační prostředky, používané při sklizni a uskladňování, je vhodné vybavit hasicími přístroji a dbát na jejich řádný technický stav. U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky této techniky opatřeny účinnými lapači jisker. Rozsah případného požáru a výši škody může do značné míry snížit i vhodné umístění zásoby vody v cisterně nebo alespoň traktoru s pluhem k případnému oborání ohniska požáru. Rovněž vybavení spojovacími prostředky, např. mobilním telefonem, může značně zkrátit čas potřebný k rychlému přivolání pomoci v případě požáru.

V případě, že horké a suché počasí bude mít delší trvání, může hejtman kraje na základě Nařízení Libereckého kraje č. 4 z roku 2003 vyhlásit období déletrvajícího nadměrného sucha. Výše uvedené nařízení stanovuje podmínky zabezpečení požární ochrany v tomto období, jako je zákaz vstupu do lesa, zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, rozdělávání ohňů ve volné přírodě, provádění ohňostrojů a jiných činností, se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru. Zakázáno je také používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům.

Jednotky požární ochrany Libereckého kraje vyjížděly v prvním pololetí letošního roku celkem ke 240 požárům v přírodě. Území okresu Česká Lípa zaznamenalo 95 požárů v přírodě, v okrese Jablonec nad Nisou došlo ke 46, v okrese Liberec k 56 a na Turnovsku a Semilsku celkem ke 43 případům. Převážně se jednalo o požáry travních a lesních porostů, ale oheň se nevyhnul ani polím, parkům a osamělým stromům. Značná část požárů vznikla lidskou nedbalostí při spalování biologického odpadu, z důvodu špatně zabezpečených nebo uhašených ohnišť a odhozením nedostatečně uhašených nedopalků cigaret do volné přírody. V případech, kdy byla výše škody vyčíslována, dosáhla v prvním pololetí celková škoda při požárech v přírodě částky okolo 270 tisíc korun. V ostatních případech se jednalo o nedošetřované požáry beze škody.
Větší nárůst požárů lesů a luk zaznamenali hasiči z důvodu suchého a horkého počasí v červenci. Pokud bude pokračovat podobný ráz počasí bez dešťových srážek, dá se očekávat další nárůst podobných případů. Proto mějme na paměti, třeba i při pohodovém prázdninovém grilování, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán!

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

Ilustrační foto: David Bernard

-wej-
Sdílet