Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Flashover kontejner v Prostějově

HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov postavil počátkem roku nové zařízení pro výcvik hasičů v chování při požárech v uzavřených prostorech. Toto zařízení je spíše známé pod názvem FLASHOVER KONTEJNER a jedná se o první zařízení tohoto druhu v České republice.

Zařízení je umístěno v objektu Hamry, kde HZS Olk. organizuje i další odbornou přípravu pro JPO ve své působnosti.

Problematikou výcviku hasičů v podmínkách požáru v uzavřených prostorech se příslušníci ÚO Prostějov začali intenzivně zabývat v roce 2003. Zjišťovali nejen způsoby samotného výcviku, ale i možnosti jednotlivých výcvikových zařízení. Nejvíce nás zaujala zařízení využívající pro simulaci požáru spalování dřeva. Spalováním dřeva lze velice dobře demonstrovat volný rozvoj požáru v uzavřeném prostoru a jevy, ke kterým dochází v pásmu zakouření. První praktické zkušenosti jsme získali v roce 2004 v německém Böblingenu, kde jsme se přímo účastnili výcviku. Výcvik zde organizuje soukromá firma složená převážně z dobrovolných hasičů.

Po zkušenostech z tohoto výcviku jsme se snažili, aby takové zařízení vzniklo i v České republice. Začala cesta, která trvala téměř dva a půl roku. Ve spolupráci s MV –GŘ HZS ČR jsme se podíleli na zpracování dokumentů, které řeší zavedení tohoto zařízení do systému vzdělávání hasičů v ČR. Vzhledem k tomu, že výcvik probíhá opravdu v „horkých podmínkách“ bylo nutné zajistit především bezpečnost cvičících. Dalším problémem byl samotný technický návrh zařízení a splnění požadavků z pohledu naší legislativy. Na cestě vedoucí k realizaci zařízení jsme jednali nejen s odborníky z oblasti požární ochrany, ale i se stavebními úřady, orgány životního prostředí, hygieny a dalšími. Celý proces přípravy byl ukončen počátkem roku 2006, kdy GŘ HZS ČR vydalo dokument „Koncepce výstavby a používání zařízení na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru při odborné přípravě hasičů“. Původní návrh našeho výcvikového zařízení vycházel z německého modelu a na základě zkušeností z výcviku ve Švédsku byl upraven. Snažili jsme se, aby naše zařízení umožnilo co nejširší spektrum výcviku. Je tedy možné konstatovat, že kontejner, umístěný v Hamrech na Prostějovsku, je svým způsobem originální i v rámci Evropy. Kromě simulace rozvoje požáru a flashoveru umožňuje demonstrovat i jevy podobné backdraftu. V zahraničí jsou pro jednotlivé simulace používána samostatná zařízení. Již od počátku jsme se snažili celý výcvik směřovat k tomu, aby účastník získal dva základní návyky: rozpoznání jevů předcházejících vznícení produktů pyrolýzy a správnou techniku hašení. Hlavním cílem výcviku není nic jiného než poznání ohně a vedení účinného zásahu.

Vlastní zařízení se skládá ze dvou lodních kontejnerů, upravených na spalovací a výcvikový prostor. Součástí zařízení je i systém odvětrávacích klapek, kouřových zástěn a únikových dveří. Spalovací prostor je upraven tak, aby odolával účinkům tepla. Vzhledem k tomu, že v zařízení je možné cvičit i hašení, musí konstrukce odolávat i náhlým změnám teploty. Spalovací prostor je předělen dveřmi, které se zavírají či otvírají dle charakteru výcviku. V případě simulace volného rozvoje jsou dveře uzavřeny a spalování probíhá pouze v polovině spalovacího kontejneru. V případě simulace backdraftu jsou dveře ve spalovacím prostoru otevřeny a spalování probíhá v celém objemu spalovacího kontejneru.

Samotná simulace vzplanutí produktů pyrolýzy probíhá manipulací s dveřmi mezi spalovacím a výcvikovým prostorem a odvětrávacími klapkami. Hasiči při výcviku sedí podél stěny v pozorovacím prostoru. Z důvodu eliminace tepelných účinků a lepší názornosti se postupně střídají. Při výcviku jsou v zařízení přítomni tři instruktoři. Instruktoři obsluhují dělící dveře, bezpečnostní proud a odvětrávací klapky. Během celého výcviku musí být k dispozici CAS s dostatečnou zásobou vody.


Jako palivo se používají dřevěné palety. Podmínkou pro úspěšnou simulaci jevů je suché dřevo. Na jeden zátop je třeba cca 13 kusů palet.

V lednu roku 2007 jsme započali s testovací fází. Na samotném testování se podíleli příslušníci z ÚO Prostějov a ÚO Olomouc, ze kterých se postupně stávají první instruktoři v ČR. V rámci testovací fáze proběhlo i měření ve spolupráci s VŠB Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství.

Samotný výcvik v zařízení se skládá ze dvou částí, první teoretické a druhé praktické. V rámci teoretické části jsou popsány jevy, které vznikají při požárech v uzavřeném prostoru, a techniky hašení. Osvojení techniky hašení je jedním ze základních cílů výcviku. Další část se odehrává v kontejneru. Při prvním vstupu je nejprve simulován volný rozvoj požáru a hoření v kouřové vrstvě. Další část je zaměřena přímo na techniku hašení a taktiku zásahu. Výcvik je určen pro maximálně 15 účastníků.

Před samotným vstupem hasičů do kontejneru je kladen velký důraz na bezpečnost a správné nasazení ochranných pomůcek. Během výcviku v kontejneru chceme, aby cvičící měli dostatek času pro pozorování nejen požáru samotného, ale i účinků působení tepla na organismus a setrvačného efektu osobních ochranných pomůcek.

Ve dnech 17.-18.4. 2007 proběhlo v Hamrech první oficiální představení kontejneru, kterého se účastnili zástupci HZS krajů. První kurzy proběhly ve spolupráci s OUPO Brno, HZS ČD Olomouc, HZS Ústeckého a Plzeňského kraje. Výcvikem v zařízení prošel i operační výjezd MV GŘ HZS ČR.

V rámci HZS Olomouckého kraje začaly první výcviky již v měsíci květnu. V případě zájmu o výcvik je možné kontaktovat HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov na emailovou adresu: ivo.jahn@hzsol.cz

Video s ukázkou FLASHOVER KONTEJNERU máte zde.


por. Ing. Jahn Ivo
vedoucí chemické a technické služby
HZS Olomouckého kraje – územní odbor Prostějov
Wolkerova 6, 796 01, Prostějov

-wap-
Sdílet