Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Letošní rok narostl počet požárů

Během prvních devíti měsíců letošního roku se hasiči rozhodně nenudili. Od ledna do září zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího množství mimořádných událostí přinejmenším za posledních 8 let.

I když zemi letos netrápily sněhové kalamity nebo záplavy, extrémně vzrostl zejména počet živelních pohrom – zde se projevil orkán Kyrill. Proti stejnému období roku 2006 výrazně narostl také počet požárů (byl nejvyšší od roku 2003), pozitivní je naopak značný pokles počtu lidí usmrcených při požárech.

ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
V období od 1. ledna do 30. září 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem
93 474 událostí, což je o 7 % více než ve stejném období roku 2006. Na nárůstu počtu zásahů se bezesporu podílely zejména rozmary přírody (vichřice, sucho).
Nejčastěji hasiči tradičně zasahovali u technických havárií (což jsou většinou pomoci občanům v nouzi, jako je vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek apod.), kterých bylo 39 074. Proti loňskému roku je to pokles o 6 %. Z celkového počtu událostí zásahy jednotek požární ochrany tvoří technické havárie 41,8 %. Nejvíce těchto případů bylo v Moravskoslezském kraji (10 454 událostí) (nárůst o 868), nejméně v Libereckém kraji – 885 (nárůst o 97).
Nejvíce narostl počet případů živelních pohrom (zejména větrné smrště) – hasiči vyjeli k celkem 9 659 těmto událostem, což je o 86 % více než loni. Nárůst lze připsat na vrub zejména lednovému orkánu „Kyrill“ – během čtyř inkriminovaných dnů tehdy hasiči zasahovali u více než 6 860 mimořádných událostí. Ve srovnání s loňským rokem naopak o 2/3 klesl počet zásahů spojených s povodněmi, záplavou a dešti. Živelní pohromy tak za letošní pololetí tvořily 10,3 % z celkového počtu všech událostí se zásahem jednotek požární ochrany. K živelním pohromám vyjížděli hasiči nejčastěji v Moravskoslezském kraji – 1 561 událostí (nárůst o 906), nejméně pak v kraji Zlínském – 252 ( pokles o 39).
Počet požárů, které za prvních devět měsíců roku 2007 likvidovaly jednotky požární ochrany, vzrostl meziročně o téměř 1/5 vzrostl. Celkem 17 620 požárů tak tvořilo 18,9 % ze všech událostí se zásahy hasičů (podrobněji viz oddíl Požáry).
Od ledna do září letošního roku zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem 15 581 dopravních nehod, což je meziroční nárůst o 14 %. Dopravní nehody se na zásahové činnosti jednotek požární ochrany podílely 16,7 %. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 2 282 (nárůst o 115), nejméně jich bylo v kraji Karlovarském – 524 (nárůst o 61). Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 2 193 osob, při zásazích se setkali se 588 usmrcenými (nárůst o 74) a 9 664 zraněnými osobami (nárůst o 1 906), jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
O 15 % stoupl počet případů úniků nebezpečných chemických látek, když hasiči za
9 letošních měsíců zasahovali u 5 043 takovýchto případů. Nejčetnější byly úniky ropných produktů – bylo jich 4 090 ( nárůst o 631), a úniky plynů a aerosolů – 465 (-33). Nejvyšší počet úniků nebezpečných chemických látek byl zaznamenán v hl. m. Praze – 841, nejnižší v kraji Zlínském – 129.

Plané poplachy tvořily 6,8 % z celkového počtu událostí, proti loňskému roku vzrostly o 7%. Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji – 939 (nárůst o 43), nejméně v kraji Libereckém – 168 (nárůst o 4).
Jednotky požární ochrany také zasahovaly u 173 ostatních mimořádných událostí, jednalo se převážně o případy spojené s ptačí chřipkou (vyhledávání, sběr a likvidace mrtvých ptáků). Počet těchto zásahů však proti loňsku klesl na Ľ.


Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v lednu, nejméně naopak v únoru. Pokud vezmeme v úvahu dny v týdnu, pak nejvytíženější byli hasiči v pátek, naopak nejméně často vyjížděli v neděli.

Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany (leden – září 2007)
Druh události 2005 2006 200­7 Index 07/06 v %
Požáry súčastí jednotky požární ochrany 14 917 14 977 17 620 118
Dopravní nehody 15 098 13 715 15 581 114
Živelní pohromy 1 997 5 187 9 659 186
Úniky nebezpečných látek ztoho „ropných produktů“ 4275 3 507 4383 3 459 5043 4 090 115 118
Technické havárie 31 686 41 731 39 074 94
Radiační havárie a nehody 2 2 0 0
Ostatní mimořádné události 42 704 173 25
Plané poplachy 5 897 6 317 6 324 100
UDÁLOSTI CELKEM 74 423 87 016 93 474 107


Následky na zdraví, záchrana, evakuace
Za prvních devět měsíců letošního roku hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 12 808 osob. Při zásazích jednotek požární ochrany přišel o život jeden profesionální hasič (dne 18. 1. 2007 nstržm. Dušan Lipovský z HZS Libereckého kraje při likvidaci následků větrné smrště) a dalších 386 hasičů bylo zraněno, z toho 272 profesionálních a 114 dobrovolných.
Hasiči se při zásazích setkali s 1 443 usmrcenými osobami, které pomáhali zejména vyprošťovat a vynášet při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 11 664 zraněným osobám poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).

P O Ž Á R Y
Během prvních devíti měsíců roku 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem
17 620 požárů, což je meziroční nárůst o 18 % a největší počet od roku 2003. Důvodem bylo především počasí s dlouhotrvajícím obdobím sucha, které se projevuje na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec.
Celkem v ČR za první tři čtvrtletí vzniklo 18 040 požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany). Požáry způsobily škody za celkem 1 494,2 mil. Kč, 96 lidí při požárech zemřelo a dalších 742 lidí utrpělo zranění. Jednotky požární ochrany dokázaly před zničením uchránit majetek ve výši 4,8 mld.Kč.


Požáry – základní ukazatele v období leden – září

Rok Počet požárů Škoda mil.Kč U Z
2005 15 426 1 121,6 95 693
2006 15 415 1 568, 1 101 684
2007 18 040 1 494,2 96 742


U – počet usmrcených osob, Z – počet zraněných osob

Z celkového počtu 96 usmrcených osob při požárech bylo:
5 dětí ve věku do 15 let
78 osob ve věku od 15 do 60 let,
- 13 osob ve věku nad 60 let.

Výši škod ovlivnily velké požáry (se škodou 10 mil.Kč a vyšší), kterých vzniklo letos 21 (+7), přímé škody u nich dosáhly více než 35 % z celkových škod.
Nejvíce požárů vzniklo v dubnu, nejméně naopak v únoru. Podle dnů v týdnu hořelo nejčastěji v pondělí a nejméně ve středu.

Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně nedbalost dospělých (12,4 % ze stanovených příčin požárů) – zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm. Mezi časté příčiny patří i technické závady ( podíl 13,7 % včetně topidel a komínů), jejich počet se však proti loňsku snížil. Naopak o plných 17 % narostl počet požárů způsobených dopravní nehodou, o 8 % vzrostl počet úmyslně způsobených požár a o 10 % se zvýšil počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm. Zajímavostí je výrazný nárůst počtu požárů způsobených blesky a také nárůst počtu požárů zapříčiněných samovznícením.

Počet požárů podle nejčastějších p ř í č i n za 3/4 roku 2007

Příčina/rok 2005 2006 200­7 Index 07/06 Podíl na celkovém počtu v %
Úmyslné zapálení 954 1 025 1 108 108 6,1
Hra dětí s ohněm 219 198 218 110 1,2
Nedbalost dospělých 1 730 2 029 2 242 101 12,4
Závady komínů 200 232 133 57 0,7
Závady topidel 107 130 96 74 0,5
Technické závady (mimo komínů a topidel) 2 305 2 357 2 234 95 12,5
Samovznícení 118 138 150 109 0,8
Výbuchy 9 11 10 91 0,1
Blesky 65 63 94 149 0,5
Dopravní nehody 167 125 146 117 0,8
Dále nedošetřované požáry 8 048 7 787 10 350 133 57,4
Ostatní příčiny 66 57 38 65 0,2
Neobjasněno, v šetření 1 438 1 263 1 221 97 6,8
CELKEM 15 426 15 415 18 040 117 100,0

Nejtragičtější důsledky mívají požáry v soukromých domácnostech – za prvních devět měsíců letošního roku při nich zemřelo 37 lidí (38,5 % ze všech úmrtí při požárech) a bylo zraněno dalších 338 osob (45,6 % z celkového počtu zranění při požárech). Přitom požáry v domácnostech činily jen 10,5 % ze všech požárů, škody způsobené požáry v domácnostech se vyšplhaly na více než 257 mil. Kč. Druhou nejčastější oblastí, kde docházelo k požárům, byla doprava. Majetkové škody po požárech zde byly dokonce ještě vyšší – více než 279 mil. Kč. Při požárech v dopravě přišlo o život celkem 37 osob (což je o 24 více než loni a vůbec nejvíce za poslední roky) a dalších 106 osob bylo zraněno.

Požáry v odvětvích hospodářství za 3/4 2007

Odvětví Počet požárů Podíl v % Škoda tis.Kč usmrcení zranění
Zemědělství 560 3,10 126 378,7 1 32
Lesnictví 817 4,53 21 206,9 0 22
Dobývání nerost. surovin 14 0,08 18495,0 0 3
Zpracovatelský průmysl 457 2,53 457088,2 1 36
Výroba, rozvod el. a plynu 103 0,57 7818,7 0 5
Stavebnictví 101 0,56 30326,0 1 6
Obchod, opravy zboží 147 0,81 47280,9 0 10
Pohostinství, ubytování 211 1,17 36851,5 2 29
Doprava 1 570 8,70 279388,8 37 106
Pošty, telekomunikace 16 0,09 5827,4 0 1
Peněžnictví, pojišťovnictví 10 0,06 351,0 0 0
Služby podnikům, výzkum 325 1,80 92467,1 7 87
Veřej. správa, bezpečnost 34 0,19 1752,3 1 8
Školství 37 0,21 2554,1 0 4
Zdravotnictví, soc. činnost 26 0,14 2963,0 1 7
Ost. veřejné a osob. služby 1 211 6,71 90008,9 4 39
Soukromé domácnosti 1 902 10,54 257088,2 37 338
Jiné a nezatříděno 10 499 58,21 16382,4 4 9
CELKEM 18 040 100,00 1­494229,1 96 742


Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet požárů v odvětvích lesnictví (o 275 požárů), telekomunikacích a poště, ostatních službách, soukromých domácnostech a v nezatříděných (tj. zejména přírodních porostů s výjimkou lesních) . V ostatních odvětvích počet požárů stagnoval nebo klesl.
Škody poklesly v odvětvích výroby a rozvodu elektřiny, vody a plynu, obchodu a opravě zboží, pohostinství a ubytování, službách podniků a výzkumu, školství, zdravotnictví a ostatních službách. V ostatních odvětvích škody vzrostly nebo stagnovaly.

Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji. Kromě Prahy výrazně narostl počet zásahů jednotek požární ochrany také v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Královehradeckém a Středočeském. Největší pokles počtu událostí se zásahem jednotek požární ochrany naopak zaznamenal kraj Olomoucký a Vysočina.


Celkový počet mimořádných událostí podle krajů ČR

Kraj 2005 2006 200­7 Index 07/06 Podíl na ČR v %
Hl.m. Praha 6 818 6 884 8 667 126 9,3
Středočeský 8 359 9 895 11 206 114 12,0
Jihočeský 5 007 6 607 6 502 98 7,0
Plzeňský 4 936 6 179 5 955 96 6,4
Karlovarský 2 667 3 199 3 354 105 3,6
Ústecký 6 637 6 932 7 130 103 7,6
Liberecký 2 583 3 037 3 765 124 4,0
Královéhradecký 4 165 4 408 5 176 117 5,5
Pardubický 3 429 4 451 4 212 95 4,5
Vysočina 4 801 5 478 5 039 92 5,4
Jihomoravský 5 630 6 606 7 116 108 7,6
Olomoucký 4 795 6 003 5 486 91 5,9
Zlínský 2 314 2 850 2 951 104 3,1
Moravskoslezský 12 282 14 487 16 915 117 18,1
Celkem 74 423 87 016 93 474 107 100,0


Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvoří zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 66,5 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahují v
26,4 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl
6,5 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany se na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany podílejí 0,6 %.

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. V prvním pololetí bylo evidováno 45 585 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami, což je nárůst o 16 %. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 62,6 %, v 18,1 % případů šlo o zdravotnickou záchrannou službu a v 11,6 % o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany – celkem

Druh jednotky požární ochrany 2005 2006 200­7 Index 07/06
Počet zásahů všech jednotek požární ochrany 87 532 103 08­0 113 609 110
 – jednotek HZS ČR 62 669 70 066 75 550 108
 – jednotek SDH obcí 16 772 24 238 30 003 124
 – jednotek HZS podniků 7 285 7 805 7 415 95
 – jednotek SDH podniků a ost. 806 971 641 66

Poznámka:
Jedna událost může zahrnout i několik zásahů jednotek požární ochrany.

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. Za prvních devět měsíců letošního roku bylo evidováno celkem 69 880 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami, což je nárůst o 15 %. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 62,3 %, v 18,8 % případů šlo o zdravotnickou záchrannou službu a v 11,4 % případech o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

Velké požáry se škodou 20 mil.Kč a vyšší

7.1. – Pila v Košťanech, okr.Teplice.
Příčina – v šetření.
Škoda – 45 000 000 Kč.

7.2. – Výrobní budova nábytku firmy Gorenje kuchyně s.r.o. ve Višňové, okr.Příbram.
Příčina – řezání konstrukcí plamenem.
Škoda – 30 000 000 Kč.

9.2. – Výstrojní sklad v areálu ČD a.s. v Praze 3.
Příčina – úmyslné zapálení.
Škoda – 30 000 000 Kč.

1.4.- Sklad dřevěných briket na paletách v Újezdě u Brna, okr. Brno venkov.
Příčina – samovznícení dřevěných briket.
Škoda – 20 000 000 Kč. Zraněny 2 osoby.

26.5. – Sušička zeleniny v obci Citonice, okr. Znojmo.
Příčina – nesprávné umístění topidla.
Škoda – 40 000 000 Kč.

28.6. – Skládka použitých pneumatik a drtící linka firmy Kovosteel s.r.o. v Uherském Brodu, okr. Uherské Hradiště. Příčina – úmyslné zapálení.
Škoda – 33 980 000 Kč. Zraněny – 4 osoby.

12.9. – Tavírna hliníku firmy Alcan s.r.o. v Děčíně.
Příčina – nesprávná údržba odsávacího zařízení.
Škoda – 50 000 000 Kč. Zraněn – 1 hasič.

31.8. – Výrobní a skladové budovy více firem bývalé textilní továrny Kolora v Liberci – Doubí. Příčina – v šetření.
Škoda – 66 626 000 Kč. Zraněny 3 osoby.
zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek,
MV – generální ředitelství HZS ČR
pro média upravil kpt. PhDr. Petr Kopáček

Ilustrační foto: wap

-wap-
Sdílet