Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Veřejná výroční zpráva za rok 2006 –2007

Veřejná výroční zpráva ČHSF za rok 2006 – 2007 a také představení nového loga ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACE!!!

V Olomouci dne 23. listopadu 2007

Ing. Zdenek Nytra

předseda ČHSF

1. Činnost předsednictva ČHSF za období od III. shromáždění delegátů

1.1. Jednání leden 2007

- příprava k jednání s KTPS a návrhy k diskusi
- zpracování smlouvy mezi ČHSF a GŘ HZS ČR
- dopis předsedovi ESF o novém členství v ČHSF
- zpracování stanov, volebního a jednacího řádu ČHSF
- nákup domén chsf.cz a chsf.eu
- zpracování www portálu „tfa-czech.cz“
- finanční přerozdělení neinvestičních dotací na jednotlivé sportovní akce v roce 2007
- iniciativa v podpoře sportu u jednotlivých sportovních klubů spojená s financováním o ČHSF. Výzva sportovním klubům k poskytnutí podkladů pro granty na rok 2008
- příprava reprezentace na mezinárodní sportovní akci
- zpracování žádosti o neinvestiční dotaci MVCR

1.2. Jednání září 2007

- návrh akcí na rok 2008
- návrh www portálu „chsf.cz“
- návrh symboliky ČHSF
- zhodnocení plnění úkolů sportovních klubů
- zpráva o aktivitách k ESF

1.3. Jednání listopad 2007

- Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů z MV odboru sportu. Existující smlouva mezi MV a UNITOP s možností spolupráce s HZS. Vznesen návrh jednání s výkonným výborem UNITOP;
- Předložení dozorčí radě finanční zprávu a zprávu o plnění grantů, zaplacení členských příspěvků;
- Rozšíření členské základny ČHSF formou spolupráce se zakládáním krajských sportovních klubů ( přípravné výbory );
- Návrh symboliky ČHSF;
- Podání žádosti o neinvestiční dotace na jednotlivé sportovní akce v roce 2008;
- Finanční přerozdělení neinvestičních dotací na jednotlivé sportovní akce v roce 2008;
- Pozvánky na shromáždění delegátů, které se uskuteční 23.11. 2007 v Olomouci.

Ing. Jiří Moskva

2. Komise sportů

Zpráva o činnosti komise sportů ČHSF pro valnou hromadu 2007

ČHSF splnila plánovaný počet soutěží, definovaných v grantu MV na rok 2007 beze zbytku, dotace čerpány dle grantových pravidel. Zde bych chtěl vyzvednout příkladnou činnost a iniciativu SK, konkrétně Ol.kraje, HSMO, Brna a Mělníka, nového člena ČHSF. Rovněž chci zmínit významné mezinárodní soutěže, nejprve WPFG Adelaide, kde zástupci ČHSF získali týmové zlato v Ultimate Firefighter ( Melčák, Ringler, Dvořák ml. a Langer ), Ringler individuální zlato a Melčák bronz tamtéž, Langer bronz v cyklistice a Garay bronz v body bulding !!! Dále Francie Nancy – EU turnaj v sálové kopané, ČR bronz ! – viz Ing.Dankovič. Itálie MS v cyklistice Baran Mistr, Homola, Vysocký stříbro a ČR bronz – historický úspěch za velmocemi Itálií a Španělskem před Francií, Belgií, Německem, atd.!!!

Musím se nutně zastavit u dvou sportů, cyklistiky a TFA, oba patří k nejčastěji pořádaným sportům, cyklistika 8×, TFA se ani nedá spočítat, přes 20 soutěží. O stoupající oblibě svědčí i založení a fungování séparé webových stránek tfa-czech.cz, kde je možno nalézt informace o domácích i mezinárodních soutěžích. V obou sportech na mezinárodním poli patří ČR k nejúspěšnějším na světě, přesto je komplexní podpora neustále slabá, neexistuje reprezentační koncepce, ucelená příprava, financování, atd. Proč ??? Vše je značně aktuální s blížícími se WFG, o něž je mimochodem obrovský zájem za strany hasičů, neboť jsou opět slyšet hlasy z GŘ o „ jakési neoficiální akci“ apod.

Osobně, jako vedoucí komise sportů ČHSF a dlouholetý aktivní sportovec HZS ČR vyzývám valnou hromadu k petiční akci, koncipované směrem ke GŘ jako apel k vytvoření systematického přístupu ke sportu HZS ČR. Bez komplexní dlouhodobé koncepce ztrácí sport smysl a zůstává jen jakési hraní si na písku, na což není třeba ani čerpání státních dotací, podpory služebních funkcionářů, potažmo ani činnosti a existence ČHSF.

Mgr. Vladimír Vysocký

3. Sekretariát

3.1. Sekretariát na III. shromáždění delegátů ČHSF se zavázal následujícími úkoly:

- zpracovat žádost na MV ČR o dotaci ze státního rozpočtu České republiky na republikové přebory HZS ČR
- připravit podklady pro přerozdělení finančních prostředků z dotace členským sportovním klubům
- zapojit další sportovní kluby k členství ČHSF
- zapojit aktivisty z řad příslušníků HZS ČR k založení nových sportovních klubů a rozšíření členské základny ČHSF
- připravit podklady k zpracování www portálu „chsf.cz“
- předložit návrh symboliky ČHSF

3.2. neinvestiční dotace na rok 2007

Sekretariát zpracoval žádost o dotaci na programy v tělesné přípravě, pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností, pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů občanských sdružení. Projekty byly zpracovány pod názvy „Republikové soutěže HZS ČR ve vybraných sportech“ a „Příprava reprezentace ČHSF a HZS ČR na mezinárodní sportovní soutěž“.
Schválené dotace byly předsednictvem ČHSF přerozděleny do následující podoby:

Sportovní akce Částka
Jesenický pohár v běhu na lyžích HZS ČR 15 000,– Kč
Přebor v disciplínách TFA – Olomouc 28 000,– Kč
Přebor v disciplínách TFA – Štramberk 20 000,– Kč
Časovka do vrchu – Praděd 21 000,– Kč
Přebor HZS ČR v plavání – Přerov 20 000,– Kč
Cyklistický závod Alojzov – Prostějov 15 000,– Kč
Přebor v nohejbalu trojic – Šumperk 10 000,– Kč
Přebor HZS ČR ve volejbalu 10 000,– Kč
Mistrovství HZS ČR v atletice-Praha Stromovka (turnaj-hokej) 10 000,– Kč
Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice 28 000,– Kč
Mistrovství HZS ČR v tenisu – L. Bohdaneč 10 000,– Kč
Přebor v disciplínách TFA Chomutov 20 000,– Kč
Mistrovství HZS ČR v nohejbalu dvojic 5 000,– Kč
Přebor HZS ČR v orientačním běhu – Čes. Lípa 20 000,– Kč
Přebor HZS ČR ve stolní tenise – Vítkov 15 000,– Kč
Mezinárodní turnaj ve futsalu – Ostrava 20 000,– Kč
Pohár v cyklistice – Dráček – Brno 33 000,– Kč
Pohár v cyklistice – Mělník 25 000,– Kč
Extrémní sport – Adveture Race 25 000,– Kč
Celkem 350 000,– Kč
Reprezentace WFG 70 000,– Kč

3.3. rozšíření členské základny

Sekretariát zpracoval články týkající se výzvy sportovním klubům, členům ČHSF a aktivistům z řad hasičů ke členství v ČHSF. Články jsou zveřejněny www.pozary.cz.

3.4. symbolika a presentace ČHSF

Na základě studie činnosti občanského sdružení působící v oblasti sportu a požární ochrany byl zpracován grafikem návrh symboliky ČHSF. Sekretariát se podílí na zpracování www portálu ČHSF.

Ing. Jiří Moskva

4. Výbor pro zahraniční styky ČHSF

Jedním z nosných bodů výjezdu české futsalové reprezentace v květnu 2007 do francouzského městečka Nancy byla i účast našeho delegáta na zasedání komise E.S.F. (European Sports Federation), kde jsme se v pozici přizvaných hostí spolupodíleli na schválení změn ve fungování E.S.F.

Po zahajovací řeči prezidenta E.S.F. pana Costase Yiannakose, kterou přivítal zástupce zúčastněných států, delegáty E.S.F. a vyjádřil poděkování pořadatelům halového fotbalového šampionátu, následovala zpráva sekretáře E.S.F. p. Stephena O´Connella o činnosti a financích E.S.F. za poslední období. Marek Chmiel (Polsko) předložil zprávu z posledního shromáždění delegátů z Czenstochowé květen 2006 a zástupce Rumunska odprezentoval fungování Hasičské sportovní asociace v Bukurešti.

V prostoru pro diskuzi byly odsouhlaseny následující změny:

Úhrada členských poplatků E.S.F. bude striktně vyžadována k 1.1. v celkové výši 300 Eur

ESF Gereon Eyting
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE07370501981­900749142
SWIFT CODE: COLSDE 33

V případě neuhrazení členských příspěvků nebudou uvedené státy přizvány na konkrétní mistrovství a šampionáty.

Byl stanoven předběžný plán pořadatelů mistrovství:

6/2008 Polsko Atletika, Požární sport
9/2008 Německo, Řecko TFA, Basketbal
5/2009 Holandsko Fotbal
9/2009 Polsko Tenis, Stolní tenis
5/2010 Kypr Volejbal
9/2010 Irsko Plavání, Vodní pólo
5/2011 ČR, Řecko Futsal
9/2011 Velká Británie Triatlon

„Zdvojení“ států ( v obou případech Řecko) bylo ze strany prezidenta E.S.F. myšleno jako vyjádření zájmu o pořádání uvedených šampionátů.

Další část diskuze byla věnována úpravám pravidel a změnám počtů účastníků jednotlivých sportovních disciplin. Společně s polským a německým kolegou jsme vyjádřili nesouhlas s požadavkem E.S.F. na zajištění rozhodčích z účastnických států pro jednotlivé sporty. Konkrétní situace nastala právě při šampionátu Indoor Football, kde pravidla neodpovídala mezinárodnímu standartu pro futsal. Naše připomínky o možné jazykové bariéře (ve Francii nestačila znalost AJ) a hlavně místních úpravách pravidel nakonec nebyly akceptovány. V závěru nás kolegové z Velké Británie formou propagačních letáků informovali o Světových hasičských hrách 2008 v Liverpoolu.

XII. Světové policejní a hasičské hry v Adelaide v Austrálii

Čtyřčlenné družstvo České republiky ve složení Robert Langer (HZS Jihomoravského kraje), Tomáš Ringler, Vojtěch Dvořák (oba HZS Ústeckého kraje) a Tomáš Melčák (HZS Moravskoslezského kraje) zvítězilo na 12. světových hrách policistů a hasičů v australském Adelaide v soutěži Ultimated Firefighters, což je kratší, ale silovější obdoba náročného hasičského víceboje TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije).

Úspěch v silné světové konkurenci hasičů a policistů a za velkého horka se jim podařil v noci ze čtvrtka na pátek našeho času. O den dříve zvítězil v závodě Ultimated Firefighters jednotlivců v kategorii 30 až 35 let Tomáš Ringler z Chomutova, Tomáš Melčák (Ostrava/Nový Jičín) vybojoval bronz, přestože, jak sám říká, mu vyhovují spíše běžecké než silové-disciplíny.

Tomáš Melčák si tak hned dvakrát spravil chuť po dvou čtvrtých „bramborových“ místech v orientačním běhu a ve výběhu do 30. patra nejvyšší budovy v Adelaide, kde v plné hasičské výzbroji a výstroji a se zapnutým dýchacím přístrojem ve 34 stupních Celsia ztratil na třetí místo pouhé dvě vteřiny. Člen vítězného družstva Robert Langer poveze do Brna vedle výše zmiňovaného zlata i bronz z cyklistického silničního kritéria (sobota 17. 3. 2007). Připomínám ještě úspěch druhého reprezentanta z HZS Moravskoslezského kraje – kulturista Jan Garay získal už o uplynulém víkendu (sobota 17. 3. 2007) bronz v hmotnostní kategorii do 80 kg.

Francie, Nancy 16 – 19. 5. 2007

Šampionát Evropy v halovém fotbale

Skupina A

Česká republika
Rumunsko
Velká Británie
Německo
Řecko

Skupina B

Slovensko
Polsko
Holandsko
Francie
Irsko

Sálová kopaná – kombinace futsalu a halového fotbalu ( hráči 4 + 1 brankář, brána 5 × 2 m, pokutový kop 9 m, ostatní pravidla dle pravidel pro futsal) mnohočetná divácká kulisa, vynikající a bouřlivá atmosféra, vysoká úroveň, krásné herní momenty a situace.

ČR – Řecko 3 : 2, gólem v poslední vteřině utkání
ČR – Německo 4 : 3, bránili jsme se v oslabení po červené kartě našeho hráče
ČR – Rumunsko 3 : 1, kolektivní výkon proti evropským brazilcům
ČR – Velká Británie 3 : 1, potvrzení postupu z prvního místa ve skupině

Semifinále:
ČR – Francie 3 : 5, vlastní nervozita (gól jsme dostali ve druhé sekundě, přímo
po rozehrání) i výborný výkon soupeře nám svazoval nohy, vázla kombinace
Polsko – Řecko 5 : 0, suverénní postup výborně hrajících Poláků

O třetí:
ČR – Řecko 5 : 0, v souboji o třetí místo jsme již opět předváděli naši rychlou a kombinační hru, ze které jak později sami přiznali, měli strach i polští „stražaci“.

Finále:
Polsko – Francie 7 : 4

Kolegům z Polska jsme spolu s německými a holandskými hasiči vytvořili atmosféru, ve které domácí rozhodčí přestali jednostranně „připískávat“ pro domácí mužstvo Francie a polští finalisté mohli zvednout nad hlavy vítězný pohár pro mistry Evropy.

Na závěrečném ceremoniálu jsme kromě poháru za třetí místo získali i další ocenění našich hráčů, a to v podobě individuálního ocenění Martina Opice z Karviné jako nejlepšího hráče celého turnaje.

Děkujeme hráčům z výběru ČR za vynikající reprezentaci a kolektivní výkon, děkujeme Generálnímu ředitelství HZS ČR za vyslání na uvedenou akci, děkujeme řediteli HZS MSK za zajištění dopravy.


Mistrovství světa v cyklistice 2007

Ve dnech 28.6.-1. 7. 2007 se v italském Montefiascone uskutečnilo již 25.Mistrovství světa hasičů v silniční cyklistice. Za Českou republiku se účastnilo devět závodníků : Vít Mužík HZS Hl.města Prahy, Dan Treml a Jiří Valoušek HZS Středočeského kraje, Pavel Pour HZS Spolana Neratovice, Luboš Veselý HZS ČD Olomouc, Jan Keprt HZS Olomouckého kraje, Petr Baran SDH Ostrava Stará Bělá, Petr Homola SDH Ostrava Krásné Pole a Vladimír Vysocký HZS MSK.

I přes značný handicap neúčasti dalších vynikajících českých cyklistů Pavla Kroba, Petra Dobrého a Jana Adámka ( úraz, chybějící fin.prostředky, apod.) letošní česká výprava zaznamenala doposud nejlepší historické umístění v hodnocení národů, kdy při drtivé početní převaze domácích získala za reprezentací Itálie a Španělska nádherné 3. místo !

Dík za to patří všem účastníkům české výpravy, většina z nich vybojovala pozice v první desítce, někteří dokonce získali medaile, Petr Homola stříbro v časovce jednotlivců i v silničním závodě, Vladimír Vysocký stříbro v časovce do vrchu nad 40let a Petr Baran v téže disciplíně vybojoval titul mistra světa !

Je vhodné vyzvednout i vynikající výkon Víta Mužíka z Prahy, který zajel v časovce do vrchu vůbec nejlepší čas z české výpravy, přesto na něj zbylo v nabité mezinárodní konkurenci pouze nepopulární čtvrté místo v kat. nad 30let.

Dlužno zdůraznit, že Češi bojovali nejen s velmi početnou Italskou, Francouzskou, Španělskou, Belgickou, Německou a další konkurencí, s tropickým vedrem při krutém opakovaném stoupání na těžké trati, ale i s typickou jižansky nedisciplinovanou organizací, plnou průtahů, změn, obstrukcí vůči zahraničním účastníkům, dále s problematickým ubytováním x-té cenové kategorie 40km od místa konání závodů, kombinovaného se spaním v autobusu po dvě noci, což na pohodě a koncentraci při tak špičkové mezinárodní soutěži jistě plus nepřidalo.

Zásadní problém spatřuji v nepochopitelné neochotě GŘ HZS ČR participovat na tak významné mezinárodní soutěži, ze které již léta čeští hasiči přivážejí markantní úspěchy.

Ing. Jozef Dankovič
6. Tisková redakce ČHSF
Exklusivní spolupráce se serverem www.pozary.cz

- pravidelné zveřejňování informací na webu POŽÁRY.cz
- pokračování sekce ČHSF na webu POŽÁRY.cz
- uveřejnění sportovních akcí
- byla zahájena příprava na samostatnou webovou prezentaci ČHSF


7. Granty 2006

Uvedená dotace byla poskytnuta na republikové soutěže ČHSF ve vybraných sportech, a to :

- mistrovství HZS ČR v sálové kopané
- mistrovství HZS ČR v triatlonu
- otevřené mistrovství ČR ČHSF v TFA 11. 6. 2006
- přebor HZS ČR v nohejbalu dvojic – nekonala se
- přebor HZS ČR v tenisu
- přebor HZS ČR v orientačním běhu
- přebor HZS ČR v silniční cyklistice
- přebor HZS ČR v horských kolech
- přebor HZS ČR ve volejbale
- podíl na zabezpečení přípravy a uskutečnění soustředění reprezentace v TFA

Doba realizace projektů byla stanovena od 1. ledna 2006 do 20. prosince 2006. Konečný rozpočet nákladů na projekty činil ve výši 451.074,– Kč, rozpočet dotace na projekt – věcné neinvestiční náklady ve výši 185.000,– Kč.
Realizace projektů

7.1. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky v sálové kopané proběhlo ve dnech 20.- 21. 10. 2006 ve sportovních halách Domova mládeže ve Vysokém Mýtě a ZŠ v Chocni.
Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 30.000,– ( 55 %) 24.723,– Kč ( 45 % )

7.2. Mistrovství HZS ČR v triatlonu proběhlo dne 30. 6. 2006 v rámci Velké ceny SKP Nymburk v obci Ostrá u Lysé nad Labem, okres Nymburk
Skutečná náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 3.280,– Kč ( 70 %) 1.406,– Kč ( 30 % )

7.3. Otevřené mistrovství české republiky ČHSF v „TFA“ 2006. Dne 11. 6. 2006 se uskutečnila na Náměstí 1.máje a na Městské věži v Chomutově soutěž v disciplínách TFA. Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 49.900,– Kč ( 21 %) 186.576,– Kč ( 79 % )

7.4. Přebor HZS ČR v nohejbalu dvojic se konal prostřednictvím vlastních zdrojů organizace, akce se uspořádala bez poskytnutí dotace.

7.5. Přebor HZS ČR v tenise se uskutečnil ve dnech 26.-28. června 2006 na tenisových dvorcích TK Pernštýn Pardubice.
Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 29.009,–Kč ( 63 %) 17.000,–Kč ( 37%)

7.6. Mistrovství HZS ČR v orientačním běhu proběhlo ve dnech 1.-2. června 2006 v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele v okrese Opava.
Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 21.125,–Kč ( 70 %) 11.625,–Kč ( 30 % )

7.7. Přebor HZS ĆR v silniční cyklistice „ Brněnský Prígl“ se uskutečnil dne 20. srpna 2006 a jel se v krásném okolí Brněnské přehrady.
Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 10.000,–Kč ( 63%) 5.827,–Kč ( 37%)

7.8. Přebor HZS ČR v horských kolech se uskutečnil dne 7.října 2006 v krásném okolí Vítovického žlebu v oblasti Drahanské vrchoviny nedaleko Brna.
Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 10.000,–Kč ( 66%) 5.141,–Kč ( 34%)

7.9. Přebor HZS ČR ve volejbale se uskutečnil v Ostravě, a to ve dnech 1.- 2.prosince 2006. Skutečné náklady na uspořádání soutěže činily:
náklady celkem 18.992,–Kč ( 64%) 10.908,–Kč ( 36% )

10. Podíl na zabezpečení přípravy a uskutečnění soustředění reprezentace v TFA. Toto soustředění probíhalo ve dnech 6.- 8.února 2006 před účastí na 9.Světových hrách hasičů v Hong Kongu.
Skutečné náklady na uspořádání soustředění činily:
náklady celkem 6.694,–Kč ( 70%) 2.870,–Kč ( 30%)

Uvedené náklady na všechny akce souhrnně byly kryty:

dotace od MV – věcné neinvestiční náklady 185.000,– Kč (což je 41 %)
vlastní zdroje 266.074,–Kč (což je 59 %)

Jak z uvedeného vyplývá, výše dotace činila 41 %. Dary, pohoštění a mzdové prostředky nebyly z dotace hrazeny.

Výsledky hospodaření České hasičské sportovní federace v roce 2006

výnosy celkem: 271 165,34 Kč

členské příspěvky 14 600,– Kč
startovné 54 557,– Kč
dary od fyzických a právnických osob 17 000,– Kč
dotace 185 000,– Kč
úroky 8,34,– Kč

náklady celkem: 235 696,50 Kč

provozní režie ( poplatky – banka, tiskopisy ) 2611,– Kč
náklady na soutěže 181 582,– Kč
věcné ceny 20 995,– Kč
za služby sportovních zařízení 29 759,– Kč
ostatní služby 749,50,– Kč

Daniela Lyivaková, Ing. Jiří Moskva
předseda ČHSF Ing. Zdeněk Nytra


-swo-
Sdílet