Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zápis z IV. shromáždění delegátů ČHSF

V Olomouci 23.11. 2007 Přítomni za předsednictvo: Ing. Zdenek Nytra, Ing. Jozef Dankovič, Mgr. Vladimír Vysocký Mgr. Jiří Kotáb, Ing. Jiří Moskva;Přítomni za dozorčí radu: Mgr. Jan Dvořák, Ing. Oldřich Dvořák;Delegáti: Celkem přítomno 21 delegátů z celkového počtu členů 448, shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Průběh jednání:

Zahájení a uvítání zúčastněných delegátů předsedou ČHSF panem Ing.Zdeňkem Nytrou;

Volba návrhové a volební komise ve složení:
1. Mgr. Jakub Krček
2. Ing. Věra Pumprlová
3. Lukáš Drozdík

Hlasování o programu – odsouhlasení navrženého programu shromáždění delegátů.

Zpráva o činnosti orgánů

Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční styky
- Slovo bylo předáno Ing.Jozefu Dankovičovi, který stručně prezentoval úspěchy našich sportovců např. Austrálie Adelaide – sportovci v disciplínách TFA, Francie – fotbalové družstvo, Německo – sportovci v disciplínách TFA, Mistrovství světa v cyklistice atd.;
- Dále informoval o shromáždění delegátů Evropské hasičské federace, které se zúčastnil;
- Jedním z mnoha bodů bylo zvýšení členských příspěvků členských států ze 100 Eur na 300 Eur se splatností vždy ke konci daného roku.

Vystoupení exportního managera společnosti NUTREND
- Následovala prezentace od firmy NUTREND, kterou zastupoval exportní manager pan David Trunda. Produkty této firmy se výrazně podílí na doplňování energie a ztracených tekutin a minerálů během práce nejen u sportovců, ale i HZS MSK a OLK. Všem zúčastněným nabídl produkty. Byla nastíněna spolupráce s ČHSF s výhodami pro členy.

Zpráva o činnosti komise sportů
- Svou zprávu přednesl i vedoucí komise sportu Mgr. Vladimír Vysocký, který nejen chválil organizátory (SK jednotlivých krajů i ÚO), ale i kritizoval postoj GŘ HZS ČR vůči sportovcům, kteří jsou vysíláni jako reprezentace do jiných zemí. O stoupající oblibě svědčí i založení a fungování séparé webových stránek tfa-czech.cz, kde je možno nalézt informace o domácích i mezinárodních soutěžích.

Zpráva o činnosti tiskové redakce
- Protože se nemohl zúčastnit Martin Kavka, vystoupil kandidát k členství v orgánu, jeho kolega Lukáš Drozdík, který ve své prezentaci informoval o stavu webových stránek s již zakoupenou doménou www.chsf.cz. Dále se jednalo o informace především technického charakteru o webhostingu a licencích.

Zpráva o činnosti sekretariátu
- Sekretář Ing. Jiří Moskva přednesl svou zprávu o činnosti sekretariátu, zpracování žádostí na MV ČR o dotaci ze státního rozpočtu České republiky na republikové přebory HZS ČR a přípravu reprezentace na WFG, příprava podkladů pro přerozdělení finančních prostředků z dotace členským sportovním klubům, podpora k rozšíření členské základny (vyzývavé články klubům, www.pozary.cz), předložení návrhů symboliky, spolupráce s tvorbou www portálu;

- Republikové soutěže HZS ČR ve vybraných sportech;
- Extrémní závod typu Adventure Race – Opava;
- Jesenický pohár v běhu na lyžích HZS ČR;
- Pohár ČHSF v TFA (5 závodů );
- Časovka do vrchu – Praděd;
- Přebor HZS ČR v plavání – Přerov;
- Cyklistický závod Alojzov – Prostějov;
- Přebor v nohejbalu trojic – Šumperk;
- Přebor HZS ČR ve volejbalu;
- Republikový turnaj HZS ČR v hokeji;
- Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice;
- Přebor HZS ČR v tenisu – L. Bohdaneč, Pardubice;
- Přebor HZS ČR v orientačním běhu;
- Mistrovství HZS ČR ve stolním tenisu;
- Mezinárodní turnaj ve futsalu – Ostrava;
- Pohár v cyklistice – Dráček – Brno;
- Pohár v cyklistice – Mělník;
- Přebor HZS ČR ve sjezdovém lyžování – Sedlo;
- Mistrovství HZS ČR v kopané;
- a případně další sportovní akce po schválení MV-GŘ HZS ČR.

Zpráva o hospodaření
- Zveřejněna na www.pozary.cz/CHSF formou výroční zprávy;
- Výnosy celkem: 271 165,34 Kč;
- Náklady celkem: 235 696,50 Kč.

Zpráva dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady přečetl Ing. Oldřich Dvořák. Revizní komise dostala všechny materiály ke kontrole včas. Daňové přiznání bylo podáno taktéž v řádném termínu, komentář pro GŘ HZS ČR byl zpracován výborně a dle doložených dokladů by měl být rok 2007 v pořádku.

Návrhy na hlasování:
- Změna stanov v bodě V odstavec 3 změnit z 30.9. na 31.12. daného roku, nezaplacení členských příspěvků bude mít za následek hlasování na nejbližším shromáždění delegátů o zániku členství v ČHSF – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navržen sedmý člen komise sportů, pan Bohumil Kučera, který bude garantovat vytrvalostní disciplíny (běh, běh na lyžích, triatlon…) – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Návrh nového loga ČHSF; z navržených 4 nových možností a stávajícího loga, vyhrává logo č.4 – po hlasování mezi výběrem z log č.1 (9 delegátů) a logo č.4 (11 delegátů);
- Termíny setkání delegátů ČHSF do konce dubna a předsednictva do konce září, kdy se budou projednávat granty na příští rok – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navrženo předsedou: vedení účetnictví externím účetním s odměnou za práci do 6000,–Kč za rok – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navrženo aby se stal členem orgánu tiskové redakce ČHSF Ing. Lukáš Drozdík – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navržená redakční rada pro nové webové stránky ve složení: (Kafka, Drozdík, Moskva a Kůdela) – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navrženo, aby mediálním partnerem pro světové hasičské hry v Anglii byly webové stránky www.pozary.cz – odsouhlaseno 100% hlasů;
- Navrženo, aby se sestavila rámcová informace ke světovým hrám, v Anglii 2008, ve které bude informace ve znění: „Kdo bude mít zájem se zúčastnit her pod ČHSF, nechť se přihlásí federaci“. Předsednictvo si bere za úkol vytvořit tuto zprávu do konce roku 2007. – odsouhlaseno 100% hlasů;

Zapsal: Mgr. Jakub Krček
Ing. Jiří Moskva
----------------------------------------- ----------------------------------------------
Ing. Jiří Moskva, sekretář ČHSF Ing.Zdeněk Nytra předseda ČHSF
Sdílet