Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na lesní požáry ze vzduchu

Použití letecké techniky při hašení lesních požárů není nic nového. Tento způsob hašení je tématem rozsáhlého cvičení slovenských hasičů 29–30. dubna.

Taktické cvičenie s využití leteckej techniky.
Slovenská republika sa rozkladá na ploche 49 030 km2. Geografická rôznorodosť jeho povrchu je charakterizovaná napríklad nadmorskou výškou, ktorá sa pohybuje od 94,3 m.n.m. ktorú dosahuje hladina Bodrogu pri Strede nad Bodrogom až po Gerlachovský štít s 2 654,4 m.n.m.. Väčšina územia je tvorená pohoriami, ktoré sú súčasťou Karpatského oblúka. Medzi rozlohou najvýznamnejšie patria Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra a Slovenské rudohorie, ktoré tvoria centrálnu časť Slovenska. Naopak, dominantou juhovýchodnej a juhozápanej časti sú Východoslovenská a Podunajská nížina.
Jedným z problémom lesného hospodárstva, mimo druhovej rôznorodosti drevín a jeho sekundárneho hospodárskeho využitia, je zabezpečiť sprístupnenie jednotlivých lesohospodárskych celkov pre samotnú výrobnú činnosť. Toto sprístupnenie, pri zachovaní všetkých funkcií lesa, sa stáva v posledných rokoch dôležité aj z hľadiska ochrany lesov pred požiarmi. Napriek dostatočne rozvinutej lesnej cestnej sieti sú oblasti, ktoré nie sú prístupné klasickou pozemnou hasičskou technikou. Táto neprístupnosť je spôsobená svahovou nedostupnosťou pre jednotlivé druhy techniky, ale v extrémnych situáciách aj neúnosnosťou dostupného terénu vzhľadom na merné tlaky na nápravách hasičskej techniky. Tento stav je aktuálny najmä v jarných mesiacoch, keď po premočení ílovitých pôd topením snehu je nutný zásah proti požiaru vzniknutému ako dôsledok vypaľovania trávy aj v rovinatých, inokedy prístupných terénoch. Toto nebezpečie je zvýraznené podhorských oblastiach, kde po rozpade roľníckych spoločenstiev došlo k zníženiu výroby sena a obmedzeniu spásania lúk a pasienkov mladým dobytkom a ovčiarskou činnosťou. Z tohto dôvodu v týchto oblastiach dochádza k hromadeniu porastov starých tráv, ktoré sú vhodným štartovacím materiálom pre vznik požiaru a jeho úniku do priľahlých lesných porastov.

Po skúsenostiach z hasením lesného požiaru v Slovenskom raji v roku 2000, došlo k prehodnoteniu schopnosti zásahu pozemných hasičských jednotiek pri tomto type požiarov. Na základe rozborov existujúceho stavu boli doplnené letecké technické prostriedky, ktoré sa dajú použiť pri tomto type zásahu. V súčasnej dobe SR disponuje pre možný letecký zásah proti lesnému požiaru technickými prostriedkami, uvedenými v tabuľke.

Typ prostriedku…Po­čet…Technické zariadenie ..Objem…Prevád­zkovateľ
Mi – 171..........­..........3 (4)..........VSU – 5A...........­.......3 000.­.......LÚ MV SR
Mi – 17...........­........... 2.............. BB 2732 .............­.....1 225...­.... VS OS SR
Z – 137 T........­.......... 4 ..........ZHPaLK, ZNO .............­..1 000 Aero servis, a.s. Košice,Aero Slovakia, a.s. Nitra
3 ks Vodný vak 1 800 litrů HaZZ

Z tabuľky vyplýva, že v prípade hromadného nasadenia uvedených leteckých prostriedkov môže byť naraz do priestoru vzdušnou cestou dopravených pri súčasných 3 ks vrtuľníkov Mi – 171 až 15 450 litrov hasiaceho média. Mimo tohto množstva môže byť do priestoru zásahu dopravených pomocou vodných vakov 1800 v podvese vrtuľníka ďalších 5 400 litrov pre likvidáciu ohnísk požiaru na zemi leteckými výsadkovými družstvami. Uvedené množstvo sa dodaním štvrtého vrtuľníka zvýši o ďalších 3 000 litrov.
Optimálne využitie týchto prostriedkov vyžaduje dôkladné rozpracovanie taktiky ich nasadenia, ako aj dôkladný výcvik všetkých zainteresovaných zložiek, podieľajúcich sa na takomto type zásahu.

Z tohto dôvodu už po tretí krát Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, v spolupráci s Katedrou požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene, organizuje v dňoch 29. – 30. 4 . 2003 v priestoroch VVP Lešť súčinnostné taktické cvičenie s tématikou hasenia lesných požiarov. Cvičenia sa zúčastňujú hasičské jednotky KR HaZZ, dva vrtuľníky LÚ MV SR, vruľník Veliteľstva vzdušných síl OS SR vo Zvolene a 4 poľnohospodárske lietadlá Z – 137 Agro Turbo firiem Aeroservis Košice a Aeroslovakia Nitra. Do cvičenia bude zapojený aj špeciálny dopravný prostriedok HillCat 1100 a hasičskou nádstavbou firmy CSM Tisovec a.s.. Logistické zabezpečenie akcie po prvý krát zabezpečí Záchranná brigáda HaZZ zo Žiliny a zdravotné zabezpečenie mobilné práporné obväzisko polikliniky VzS OS SR.

Cieľom uvedeného cvičenia je výcvik posádok vruľníkov pri hasení pomocou podvesných vodných vakov a precvičenie súčinnosti jednotlivých zložiek pri likvidácii lesného požiaru veľkého rozsahu. V priebehu cvičenia bude k riadeniu zásahu využitá aj termovízia v riadiacom vruľníku Mi-2. Zároveň, v priebehu prvého dňa cvičenia, budú vykonané skúšky účinnosti jednotlivých typov leteckých technických prostriedkov pri prieniku hasiacich látok do lesného porastu a výcvik leteckých hasičských družstiev s využitím navedenia leteckej techniky prostredníctvom GPS.

Ing. Mgr. Ivan Chromek
KPO DF TU vo Zvolene
Sdílet