Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Potápěči si budou vyměňovat zkušenosti

Bezpečnost práce pod vodou a předcházení mimořádným událostem při potápění je námětem odborné konference ve Zvoleně (SR), 6.května 2003.

O okruhu diskutovaných otázek nás informoval Ing. Mgr. Ivan Chromek – KPO DF TU Zvolen. Uvítají i účastníky z České republiky.

Predchádzanie mimoriadnym udalostiam
počas pracovného potápania.


Vytvorenie skupín služobných potápačov na niekdajších OS ZPO narazilo na problém spracovania metodiky ich odbornej prípravy a praktického výcviku. Tento problém sa riešil v spolupráci s vojenskými potápačmi zo ženijných útvarov ASR / niekdajší VÚ 1743 B. Bystrica – Kráľová/, alebo sa využívali skúsenosti pri výcviku služobných potápačov Polície MV SR. Vzhľadom k veľkému záujmu medzi hasičmi o tento druh špeciálnej činnosti, vznikol problém, čo musí spĺňať príslušník HaZZ, aby mohol túto činnosť vykonávať. Prvotná požiadavka sa dala na absolvovanie kurzu v škole pre športových potápačov. Na základe toho došlo k určitej disproporcii v charakterizovaní činnosti profesionálneho potápača, ktorým člen skupiny služobných potápačov po zaradení do skupiny je. Túto otázku doteraz nevyriešil ani Národný inšpektorát práce SR, ktorý začal konzultovať vytvorenie legislatívy v oblasti prác pod vodou so Zväzom potápačov Slovenska, ktorý je de facto športovým občianskym združením. Jedným zo základných problémov, na ktorý sa narazilo a na ktorý sa snažili upozorniť členovia profesionálnej potápačskej stanice SVP, š. p., OZ Povodie Dunaja je medzinárodne prijatý zákaz prác pod vodou pre členov športového potápania (CMAS – svetová organizácia pre športové potápanie). K tomuto ich viedla aj skutočnosť, že počas tzv. pracovného potápania športových potápačov na Slovensku došlo k niekoľkým mimoriadnym udalostiam s tragickým koncom.

A práve bezpečnosť práce pod vodou a nejasnosť legislatívy v SR boli podnetom pre zvolanie odborného fóra Predchádzanie mimoriadnym udalostiam počas pracovného potápania, ktoré sa uskutoční 6. mája 2003 na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Súčasná legislatíva vychádza z Vyhlášky č.374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach – kde druhá a tretia časť §§ 7 – 10 a § 101 sa zaoberá stavebnými prácami. Okrem tejto vyhlášky do dnešného dňa platia „Pravidlá o bezpečnosti práce potápačov“ s dňom účinnosti od 1. 7. 1965, vydané Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktoré platili federálne. Pre zriaďovanie potápačských staníc bola ustanovená federálna komisia. Práve zánikom federálnej komisie vzniklo právne vákuum a vytvoril sa priestor pre vydávanie živnostenských oprávnení aj na túto vysoko odborne kvalifikovanú činnosť. Pritom práca pod vodou bola zahrnutá do kategórie ohlasovacia živnosť.

V „Pravidlách o bezpečnosti práce potápačov“ je presne stanovený postup a organizácia prác pod vodou. Jedným zo základných predpokladov pracovnej činnosti pod vodou je zriadenie „Potápačskej stanice“.

Pravidlá o bezpečnosti práce potápačov sa delia na tri časti.
I. Všeobecné ustanovenia
A. Výcvik, evidencia potápačov a potápačských prác
Čl. 1
Oprávnenie vykonávať potápačské práce
Čl. 2
Zriadenie potápačskej stanice
Čl. 3
Denník potápačských staníc a čiat
Čl. 4
Výzbroj a výstroj
Čl. 5
Predpoklady pre zamestnávanie potápačov z povolania
Čl. 6
Výcvik, pripustenie ku skúškam a skúšky
Čl. 7
Lekárske prehliadky
Čl. 8
Odobratie preukazu
Čl. 9
Kategória potápačov podľa spôsobilosti
Čl. 10
Evidencia potápačov
Čl. 11
Záznam o potápačských prácach
Čl. 12
Zloženie a povinnosti potápačskej čaty
Čl. 13
Povinnosti vedúceho potápačskej stanice
Čl. 14
Povinnosti vedúceho potápačskej čaty
Čl. 15
Povinnosti potápača
Čl. 16
Povinnosti vodiča potápača
Čl. 17
Povinnosti obsluhy vzduchových čerpadiel
Čl. 18
Povinnosti vedúceho plavidiel pri potápačských prácach

B. Chovanie sa potápača pri práci
Čl. 19
Zostavenie a preskúšanie potápačskej výstroje a uloženie potápačského obleku
Čl. 20
Zostup potápača do vody
Čl. 21
Spojenie s potápačom
Čl. 22
Pobyt potápača pod vodou
Čl. 23
Výstup potápača na hladinu
Čl. 24
Práca potápača pod vodou
Čl. 25
Trhacie práce (Strieľanie pod vodou)
Čl. 26
Rezanie a zváranie pod vodou

II. Hygienické a zdravotnícke zaistenie potápačstva
Čl. 27
Životospráva
Čl. 28
Obliekanie
Čl. 29
Zásobovanie vzduchom
Čl. 30
Prvá pomoc
III. Rozsah platnosti
+ Prílohy : OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI
OSOBNÝ ZÁZNAM POTÁPAČA
EVIDENCIA POTÁPAČSKÝCH PRÁC

Pre zabezpečenie samotných potápačských prác sú potrebné vysoké finančné nároky. Musí byť zriadená minimálne jedna potápačská čata, ktorá sa skladá z:
- vedúceho potápačskej čaty (keďže sa jedná o stavebné práce musí spĺňať aj odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.138/1992 Zb v znení zákona č 236/2000 Z.z..),
- vodiča potápačov (zaisťuje bezpečnosť potápača, dohovára sa s potápačom pomocou bezpečnostných signálov, určuje druhému potápačovi v prípade nehody kedy má ísť pod vodu a pod.),
- dvoch potápačov,
- obsluha čerpadiel – strojník potápačskej stanice (zabezpečuje kľudný a pravidelný chod čerpadiel; dbá, aby po dobu pobytu potápača v uzavretom obleku nebola činnosť čerpadiel za žiadnych okolností prerušená; zabezpečuje tlak vzduchu podľa hĺbky ponoru potápača).

Najmenej jeden z členov potápačskej stanice musí byť vyškoleným zdravotníkom. Spojenie s potápačom musí byť zabezpečené telefónom s telefónnymi káblami.
Každý potápač sa musí podrobiť lekárskej prehliadke v odbornom zdravotnom ústave :
- pred zaradením do výcvikového kurzu,
- jedekrát za rok,
- po každom ochorení trvajúcim dlhšie než 4 týždne,
- po každom úraze alebo nehode, pri ktorom nastala strata vedomia.
Ďalej sa potápač musí jedenkrát za polroka podrobiť lekárskej prehliadke u závodného (obvodného) lekára. Pri potápačských prácach v hĺbke nad 20 m musí byť:
- na pracovisku prítomný lekár určený zdravotným ústavom,
- pripravená pretlaková komora k okamžitému použitiu.
Každý výsledok ústavnej lekárskej prehliadky sa zapisuje do osobného záznamu potápača.
Keďže sa jedná o rizikové práce (rizikový faktor – tlak) je potrebné pre potápačov zabezpečiť jeden týždeň dovolenky naviac (dodatková dovolenka – viď. ZP) a rekondičné pobyty (viď. zák. č. 158/2001 Z.z.).
Ďalej je potrebné uviesť, že pobyt potápača pod vodou v rôznych hĺbkach sa riadi “dekompresnou výstupnou tabuľkou“. Táto tabuľka je jedinou oficiálnou dekompresnou tabuľkou (mimo potápačov pôsobiacich v ministerstve obrany či vnútra) používanou v podmienkach SR. Dodržiavanie, či nedodržiavanie uvedených časov má priamy dopad na zdravie potápača (jedná sa o hĺbku ponoru v metroch, dobu pobytu pod vodou v hodinách, dobu vynorovania v minútach a celkovej vynorovacej doby).
Pri rozbore stavu legislatívy vyplýva, že na Slovensku v súčasnej dobe je bezpodmienečne nutné legislatívne vyriešiť tieto oblasti:
· jednoznačné určenie zriaďovateľa potápačských staníc,
· v Živnostenskom zákone stanoviť túto činnosť ako koncesovanú,
· zriadenie záchranného systému (okrem prenosnej pretlakovej komory musí byť k dispozícii aj veľká stabilná pretlaková komora pre prípad oprácie a pod.),
· určenie odborného lekára.

Úlohou odborného fóra nie je poukazovať na nedostatky zabezpečenia činnosti profesionálneho potápania. Národný inšpektorát práce pripravuje novelu vyhlášky č. 374/1990, v ktorej už nebude zahrnutá otázka pracovného potápania. Touto problematikou sa bude zaoberať novelizácia vyhlášky č. 59/1982 Zb.. Práve pri tvorbe tejto novelizácie je nevyhnutné, aby boli zobrané do úvahy názory všetkých kompetentných ľudí, zaoberajúcimi sa touto činnosťou. Samozrejme, po dôkladnom, profesionálnom prehodnotení všetkých doterajších predpisov a nariadení, medzi ktoré patria aj „pracovné smernice“ pre pracovné potápanie Zväzu potápačov Slovenska.

Na základe týchto záverov bude možné zodpovedne spracovať jednotné smernice pre činnosť členov skupín profesionálnych potápačov bez rozdielu pod hlavičkou ktorej organizácie vykonávajú svoju činnosť. V letectve platí jedno pravidlo, že každé písmeno leteckého predpisu je vyvážené krvou leteckého personálu. Práve dôsledne pripravená novelizácia vyhlášky č. 59/1982 Zb. musí zabrániť bezdôvodným stratám na životoch.

Začiatok dôkladnej prípravy novelizačného procesu je hlavnou úlohou odborného fóra Predchádzanie mimoriadnym udalostiam počas pracovného potápania.
Sdílet