Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odbory hasičů hl.m.Prahy

V současné době probíhá jednání o schválení zapisu z Valné hromady.


Valná hromada a její výsledky


V tajných volbách získal nejvíce hlasů kandidát na prezidenta
OSHP Jiří Vítek.
Místopředsedou OSHP se stal Antonín Šustr.
Voleb se účastnilo 47 delegátů zastupujících necelé tři stovky členů OSHP.

Samotná valná hromada se nesla v atmosféře očekávání ,ale také v konstruktivním duchu.
Tajná volba se dá započítat mezi klady tohoto večera, odbourala pochybnosti a částečně i tlak na delegáty.
V závěrečné diskusi bylo znát již , že některé problémy v hasičích sedí „usazené“delší dobu.
Už se také začala vytvářet i částečně názorová křídla ,což bude první opravdovou zkoušku pro vedení OSHP.

Poděkování rady OSHP
Členové rady jménem prezidenta OSHP Jiřím Vítkem chtějí poděkovat všem představitelům a členům OSHP , kteří v minulosti pomáhali držet dobré jméno hasičských odborů nad vodou za to , že i přes nesnáze a nevděk nezapomněli kde je jejich hasičské srdce a pomáhali z vlastní vůle a svého volného času oprašovat dobré jméno našeho řemesla. Věříme , že svými zkušenostmi , odvahou a silou pomůžete dál rozvíjet dobré jméno odborového sdružení hasičů hl.m. Prahy. Děkujeme

I. Schůze rady OSHP
Dne 27. 3 . 2003 proběhla první schůze rady OSHP , zápis a usnesení najdete na straně 4.
Návrh na vytvoření výborů
Finanční a kontrolní výbor
Výbor pro lázeňské , ozdravné a rekreační pobyty
Výbor pro bezpečnost práce a kultury na stanicích
Výbor pro sport a volný čas
Výbor pro řešení bytové otázky
Výbor informatiky


Programové prohlášení prezidenta a rady OSHP

Blíží se doba kdy po dlouhých letech bude naše povolání zařazeno na úroveň ostatních státních zaměstnanců .
Co přinese nový zákon o služebním poměru a samotný vstup ČR do EU můžeme jen stěží dnes odhadovat.
V první řadě vždy záleží na lidech , kteří tento zákon budou využívat ve vztahu k nám hasičům , denním zaměstnancům a ostatním pracovníkům ve službách hasičů.
Odborové sdružení hasičů hl. m. Prahy v dnešní době očekávání získává na své důležitosti. Jednotlivec ve státní sektoru a v byrokratické mašinérii ztrácí šanci na obranu. Odbory jsou jedinou možnou ochranou , které můžou použít zákonné prostředky na řešení jak malicherných tak závažných problémů.

Odborové sdružení rozdělilo svůj program na dvě části a to vztah k městu a spolupráce s vedením HZS hl.m.Prahy.
Hlavní město Praha a jeho vedení je stále pro náš sbor hasičů velice důležitou složkou v jeho fungování . Chceme diskutovat , jednat , poukazovat na to , že i hasiči přestože dnes zaměstnanci MV jsou stále především ochránci obyvatel hlavního města .
Hasiči jsou v oblasti bezpečnosti naprosto mimořádnou složkou , která svým rozsahem zasahuje do samotného chodu a fungování města.
Bytová politika – Nechceme stát v poslední řadě na byty v zástupu ostatních složek a orgánů. Vždyť klidný domov dává hasičům potřebný klid pro výkon svého povolání.
Doprava – Budeme pracovat na veřejné a odborné studii v oblasti sníženého nebo bezplatného cestovního tarifu pro hasiče. Chceme získat citlivě na svoji stranu jak vedení města tak širokou veřejnost.
Chceme pod hlavičkou OSHP začít pracovat především v oblasti dětské prevence.
Budeme ve spolupráci s městem pracovat na projektech , které posílí jak partnerství města Prahy a hasičů tak bude na druhou stranu informovat obyvatele hlavního města o HZS .

Druhou částí programu jenž se nás bezprostředně týká je spolupráce s vedením a představiteli HZS hl.m.Prahy.
Především chceme být seriozním partnerem . Chceme navázat na minulé vedení OSHP a pracovní vztah jenž postavil odbory do roviny poradního hlasu s jasným a čitelným programem.
Chceme především komunikovat konkrétně bez alibismu s reálnou podstatou vlastních požadavků .
Na druhou stranu nezůstaneme stát se skloněnou hlavou před problémem postaveným před nás.
Budeme pružnou , kreativní skupinou využívající nové a moderní informace o záchranářské práci .
Jako odborové sdružení chceme získat poradní hlas v oblasti lázeňských a léčebných pobytů.
Další poradní hlas OSHP navrhujeme v oblasti bytové otázky zde předložíme návrh na zveřejnění seznamu čekatelů o byt.
Významný způsobem chceme tlumočit a upozorňovat na problémy v oblasti ochrany zdraví a v oblasti technicko – strojní.
Budeme prosazovat zlepšování kultury ubytování na starších stanicích. Chceme se též zaměřit na problém kuřáckých a nekuřáckých prostor .
OSHP podporuje sportovní a kulturní akce zaměstnanců a chce podporovat vysokou morální odpovědnost členů HZS hl.m.Prahy založenou na kodexu hasičské hrdosti .

Věříme , že podporu , kterou jsme získali neztratíme i v časech zlých.

Prezident OSHP – Jiří Vítek

Místopředseda : Antonín Šustr
Rada : Felix Malec ml.
Ondřej Sádlo
Tomáš Kostelníček
Jindřich Kovář
Jiří Ferencei
Antonín Malec
Luboš Samec
Martin Kavka


I. Schůze

Rady OSHP

Bod 1.

Počet přítomných – 6 z celkového počtu 10
Vzhledem k nadpoloviční většině je rada usnášení schopná

Bod 2.

Návrh na vytvoření finančního řádu a volebního řádu
Disponování s finančními prostředky
Rada schválila návrh na disponování částky do 2001 Kč prezidentem bez souhlasu rady s nutností předsedu finančního výboru a radu informovat.
Částku nad 2001 Kč musí schválit prezident a předseda finanční komise OSHP s nutností radu o tom informovat.
Částku nad 5001Kč musí schválit rada OSHP
Schváleno jednomyslně

Volební řád

a)Rad navrhla možnost svolat mimořádnou valnou hromadu v případě , že o to požádá písemnou formou 20% členů OSHP , je nutné doložit svolávací dopis podpisem každého člena.

b) vytvořit systém delegátů na VH – byl schválen systém 1:6 , každá stanice obdrží dle počtu členské základny OSHP přidělený mandát systémem za šest členů jeden delegát.

c) Delegát je zvolen členskou základnou OSHP na své stanici a to v případě , že obdrží více jak 50% hlasů členské základny OSHP.
Zápis z hlasování musí obdržet rada minimálně 15 dní před konání VH.

Funkční období delegáta jsou dva roky , může být na návrh členské základny vyměněn na základě nové volby , kterou může vyvolat 50%
členů základny stanice.
A to nejdříve však tři měsíců po zvolení.
Při dobrovolném odstoupení musí být delegát zvolen do 30 dnů.
d)Prezident nemůže sám svolat mimořádnou valnou hromadu.
e)Rada může svolat mimořádnou valnou hromadu při více jak 60% podpoře.
členská základna musí být informována 30 dní předem o konání VH.
Schváleno jednomyslně
Nutná změna ve stanovách OSHP

Bod 3.

Návrh na čestnou funkci p. Pavlu Hoškovi
Rada schválila navržení p. Pavlu Hoškovi čestné členství v radě s hlasem poradním
Schváleno
5 pro 0 proti jeden se zdržel hlasování

Bod 4.

Návrh na vytvoření výborů
Finanční a kontrolní výbor
Výbor pro lázeňské , ozdravné a rekreační pobyty
Výbor pro bezpečnost práce a kultury na stanicích
Výbor pro sport a volný čas
Výbor pro řešení bytové otázky
Výbor informatiky

a) Rada se usnesla , že předsedou výboru nesmí být člen rady.
b) Rada schvaluje a kontroluje výbory
c)Předseda a člen výboru je volen na jeden rok
d) Počet členů výboru je 1 až 9 (nutné lichý počet)
Schváleno jednomyslně


Bod 5.

Jednání
Program osobního setkání
p. Pavel Hošek
Ředitel HZS Praha p. Dalibor Gosman
p. Hodík (bezp. práce HZS Praha)
p. Jordanidis (HZS Praha)
p. Muhlefeit (OSH ČR)
p. Rudolf Blažek (Bezpečnostní výbor hl.m. Prahy)
p. Radovan Stainer (Dopravní komise hl.m. Prahy)
Předsedové bytových komisí městských částí hl.m. Prahy
Schváleno jednomyslně


Bod 6.

Diskuse o sestavení programového prohlášení OSHP
Navržené priority
a) Město
b) HZS Praha
a) Město : bytová politika , přidělování bytů pro příslušníky HZS Praha
Vyvolat diskusi k bezplatné hromadné dopravě
Získání části prostředků pro kulturu vybavenosti stanic
Seznámení s programem „Dětské prevence“-

b) HZS Praha
Poradní hlas v komisi pro lázeňské pobyty.
Bytová politika – zveřejnění žadatelů o byt dle zákona o osobních datech a informacích.
Problémy strojního a technického vybavení .
Výstrojní řád
Ochranné a pracovní pomůcky
Kultura stanic a hygiena
Kontrola hospodaření FKSP
Informatika její využití a vybavení stanic (dle zákona)
Společné preventivní akce (dětské dny , kulturní a sportovní akce).
Schváleno jednomyslně

Bod 7.

Právní pomoc
Návrh na získání právní pomoci formou spolupráce s právníky na bázi poradenství.
Využití mladých absol.právnické fakulty
Již je navázán neformální kontakt
Schváleno jednomyslně

Bod 8.

Komunikace s medii
Využití medií pro propagaci OSHP
Elektronická media – www.pozary.cz vznikne vlastní rubrika 1. 5. 2003
Tištěná media -Večerník Praha , MF Dnes.
Zvuková – prostor na internetovém radiu od 1. 6. 2003
Prohlášení musí schvalovat rada systémem + 50% , využít konzultace s HZS Praha.
Navázat kontakt s tiskárnou MV ČR
Schváleno jednomyslně

Bod 9.

Zpravodaj OSHP Pražský hasič
Členové rady jsou členy redakční rady , šéfredaktor Jiří Vítek.
Uzávěrka 15 den v měsíci , distribuce 20 den v měsíci
Konzultace s distribucí přes poštu HZS Praha s odpovědnou osobou.
Konzultace s tiskárnou MV ČR o možné spolupráci.
Formát A4 papír zůstává.
Schváleno jednomyslně

Bod 10.

Spolupráce s OSH ČR (Odborové sdružení hasičů ČR)
Zatím pouze ve fázi informovanosti. Vstup do OSH ČR je v současné době nereálný vzhledem k finanční náročnosti příspěvku člena 1% z platu, a také vzhledem k malé informovanosti o OSH ČR.
Schváleno jednomyslně

Bod 11.

Navýšení členské základny
Proběhne setkání s hasiči na stanicích a směnách s nižší účastí v OSHP.Půjde o osobní setkání.Harmonogram vypracuje J. Vítek do 15. 4. 2003
Schváleno jednomyslně

Bod 12.

Členská základna a příspěvky
Ukončení a zpracování databáze členské základny proběhne k 20. 5. 2003,
Členské příspěvky budou vybírány formou –hotově a to delegáty stanice od 1.6 do 15. 6. 2003.
I.Finanční uzávěrka 1. 7. 2003
Schváleno jednomyslně

Bod 13.

Nákup volných vstupenek do ZOO
počet x
odloženo na další schůzi rady
Za OSHP Jiří Vítek
V Praze dne 28. 3. 2003


Zápis z valné hromady Odborového sdružení hasičů hl.m. Prahy

20. 3. 2003 čas.17.30 zahájení valné hromady
Přivítání a seznámení s programem valné hromady (p. Luboš Samec)

17.40 Volba volebního a návrhového výboru
zvoleni
Jiří Fanta HS 4 A
Martin Kavka OZPP
Jiří Ferencei HS 5 B

17.55 seznámení účastníků s pravidly tajné volby (p. Luboš Samec)
Bez připomínek

18.00 Představení kandidátů pro volbu do vedení OSHP
viz. přiložený hlasovací lístek
Bez připomínek

18.15 Představení kandidátů na prezidenta OSHP
představení bylo omezeno časem 5. minut
Pavel Hošek – v zastoupení přečetl dopis delegátům p. Felix Malec
Miroslav Gobl se nedostavil (omluven panem Kostelníčkem)
Jiří Vítek – přítomen.
Bez připomínek

18.35 – Výsledky voleb
Výsledky přednesla volební a návrhová komise
Rozdáno 47 volebních lístků
47 platných
Prezident . Jiří Vítek sm. A
místopředseda : Antonín Šustr sm. A
Rada : Felix Malec ml. sm. A
Ondřej Sádlo sm. A
Tomáš Kostelníček sm. A
Jindřich Kovář sm. A
Jiří Ferencei sm. B
Antonín Malec sm. B
Luboš Samec sm. C
Martin Kavka OZPP
Bez připomínek

18.45 – Představení nového vedení OSHP

19.00 – Diskuse
Diskuse se nesla především v duchu přípravy programu nového vedení OSHP
Spolupráce s OSH ČR
Členské příspěvky
Zvýšení členské základny
19.35 – Závěr
Sdílet