Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jednoduché hasící zařízení AUFEX

Toto zařízení je možné zařadit mezi autonomní hasící systémy, které pracují bez externí aktivace hasícího zařízení. Zajímavé je zejména svou cenou, velikostí a snadnou instalcí.

Hasící látka v kapalném stavu je naplněná do válcové ampulky o průměru 60 mm a délce 280 mm.

Hasící zařízení AUFEX pracuje na principu uvolnění hasící kapaliny z uzavřeného skleněného válce působením tepla vznikajícího v iniciační fázi požáru.

K aktivaci hasícího zařízení AUFEX dochází tehdy, když teplota hasícího roztoku uzavřeného v skleněném válci překročí teplotu 90°C. Nahříváním hasící látky dochází k narůstání tlaku uvnitř skleněné ampulky a jejímu prasknutí. Ampulka je fixovaná ve speciálním držáku, který je možno upevnit v chráněném prostoru podle instrukcí výrobce.

Po překročení kritické aktivační teploty dochází k mechanickému porušení skleněného zásobníku hasící látky a současnému uvolnění hasící látky v kapalné formě a hasících plynů uvolňujících se z hasící kapaliny.

Mechanismus hašení je zřeďovací a zároveň izolační. V průběhu zahřívání hasícího roztoku se uvolňuje z roztoku oxid uhličitý a amoniak. Účinnost hašení je podporována přítomností sloučenin fosforu, které patří mezi dobré retardéry hoření bez toxických účinků na lidský organismus a životní prostředí. Fosforečnan amonný při zahřívání vytváří na povrchu tuhých hořlavých látek ochranný povlak podobný skleněné glazůře, která má dobrý izolační efekt vůči okolnímu kyslíku a může zabránit opětovnému vznícení zahřátých hořlavých látek.

Účinnost hasícího zařízení AUFEX (jeden kus standardně vyráběné hasící jednotky) je optimální do vzdálenosti cca 80 cm až 120 cm od místa instalace (dle informací od výrobce; návod k použití a uživatelská příručka). Maximální instalační výška je doporučená cca 2,5 m.

Environmentální charakteristika hasícího zařízení AUFEx

Hasící látka použitá v hasícím zařízení AUFEX je environmentálně akceptovatelná a podle fyzikálně-chemických vlastností látek použitých na přípravu hasící směsi není hasící látka zařazená mezi nebezpečné nebo toxické látky v smyslu mezinárodních a národních předpisů.

Koncentrát hasící látky je možné zřeďovat vodou bez negativních dopadů na životní prostředí. Zředěné zbytky hasící látky nejsou nebezpečné pro půdu ani pro ovzduší.

Charakteristika hasící látky použité v hasícím zařízení AUFEX

Složení hasící látky

Hlavními složkami hasící látky jsou hydrogenuhličitan amonný , fosforečnan amonný , povrchově aktivní látky.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hasící látka při běžných pokojových teplotách je transparentní kapalina růžovobílé barvy.

Některé základní vlastnosti hasící látky:

Hustota 1,14 – 1,80 g.cm-2 při 20°C
Hodnota pH 7,53 – 7,60 při 20°C
Rozpustnost ve vodě Neomezená
Teplota tuhnutí – 20°C

Informace o nebezpečí

Na uvedenou hasící látku není možné aplikovat předpisy týkající se nebezpečných a jedovatých látek. Hasící látka nemá nebezpečné vlastnosti.

První pomoc

Oči zasáhnuté hasící látkou je nutné opatrně vypláchnout čistou vodou. Pokožku znečistěnou hasící látkou opláchnout čistou vodou.

Požární nebezpečí

Není

Manipulace a skladování

Nevystavovat přímým slunečním paprskům a vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. Podle informací výrobce je hasící látka (vodní roztok s chemickými přísadami zvyšující efektivnost hašení) účinná 10 let. V průběhu tohoto období není potřebné vyměňovat roztok hasící látky.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Hasící látka není nebezpečná z hlediska ohrožení zdraví. Při aktivaci hasícího systému AUFEX je skleněný zásobník rozdrobený na malé části o rozměru 5 až 8 mm. Teplota okolí kolem hasícího zařízení AUFEX v čase automatické aktivace může být i vyšší 250°C a proto není možné zdržovat se v blízkosti zařízení AUFEX.

Automatické hasící zařízení AUFEX není možné házet do hořících kapalin (např. jako jsou oleje, organické rozpouštědla, rostlinné tuky) a taktéž na hořlavé materiály, které jsou schopné rozvířit se nebo rozsypat do okolí – hrozí rozšíření požáru. Nesmí se používat na hašení látek, které nebezpečně reagují s vodou.

Stabilita a reaktivita

Bod vzplanutí nedá se aplikovat
Teplota vznícení nedá se aplikovat
Hořlavost nedá se aplikovat

Toxikologické informace

Hasící látka (vhodný roztok použitých chemických látek) nemá nebezpečné účinky na životní prostředí ani na lidské tělo. Při procesu zahřívání hasící látky se uvolňuje rozkladem přítomných chemických přísad oxid uhličitý (CO2 – 4 500 ppm) a amoniak (NH3 – 30 ppm) v hygienicky přijatelné koncentraci. Tyto údaje byly naměřené detekčními trubicemi (Kitagawa Style Detector Tube) v uzavřeném prostoru o objemu 8 m3 při použití standardního hasícího zařízení AUFEX.

Nakládání jako s odpadem

V případě potřeby likvidace je potřebné hasící látku zředit vodou.

Údržba hasícího zařízení AUFEX

Hasící zařízení AUFEX je možné použít hlavně k potlačení iniciační fáze procesu hoření v uzavřených prostorách typu A a B (podle norem a třídy požáru).

Hlavním rozpouštědlem pro majoritní přidané chemické látky (močovina a fosforečnan amonný) je voda, je možné hasící zařízení AUFEX doporučit především na potlačení rozvoje požáru tuhých látek a kapalných uhlovodíků s teplotou varu nad cca 80 až 100 °C. Nejoptimálnější výsledky se dosáhnou při umístnění hasícího systému nad předpokládané místo vzniku požáru. Standardní automatické hasící zařízení AUFEX dobře účinkuje pro uzavřené prostory o objemu 8 m3 (požár typu A) a také pro povrchy hořlavých kapalin o rozměrech 44 cm x 44 cm (požár typu B).

Automatické hasící zařízení AUFEX není vhodné pro instalaci do aut, sauny, uzavřených prostor s vysokými teplotami a do prostor kde dochází k prudkému kolísání nebo nárůstu teploty blízké aktivační hodnotě (cca od 85°C), kde může dojít k nežádoucímu poškození skleněné ampulky.

Hasící zařízení AUFEX je optimální pro následující použití

kabelové trasy
sklady
uzavřené technologické prostory bez lidské obsluhy (transformátorové stanice, kabelové a telekomunikační rozvody, počítačové místnosti, elektrické generátory)
provozy leteckého, důlního a chemického průmyslu
tiskárny
kanceláře
výtahy
strojovny lodí a motorové prostory vozidel
strojovny lodí a motorové prostory vozidel
kotelny
digestoře laboratoří a jiná odsávací zařízení
velkokapacitní kuchyně
vytápěcí tělesa
malé obývací prostory

Závěrem

Hasící zařízení AUFEX je možné zařadit mezi environmentálně akceptovatelné výrobky na potlačení iniciační fáze požáru. Je to automatický hasící systém, který je možné kategorizovat jako „Automatický kapalný disperzní hasící systém“ používající hasící látku vodu s přísadami.

Zdroj: www.zahas.cz
Sdílet