Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informace o registraci požárních přívěsů

Protože dodnes jsou dobrovolné jednotky, které nemají registrovány požární přívěsy, přestože to je již několik let povinné, přinášíme vám ve spolupráci s MĚSTSKÝM SDRUŽENÍM HASIČŮ PRAHA pro osvěžení paměti opět několik informací a dokumentů, jak tohoto dosáhnout.

Navazujeme na naše předchozí dopisy, ve kterých jsme Vás informovali o přípravě postupu k vydávání technických osvědčení silničního vozidla pro vybrané požární přívěsy, které byly uvedeny do provozu před účinností zákona č. 56/2001 Sb.MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
_____________­________________________­________________________­______________
Č.j.: PO-2533/IZS-2004 Praha .červenec 2004
Počet listů: 1
Přílohy: 4×

Ředitelé HZS krajů
Ředitel HZS hl. m. Prahy
Ředitelé vzdělávacích, technických a účelových zařízení PO MV


Technické osvědčení silničního vozidla a výpis osvědčení silničního vozidla pro požární přívěsy
Vyřizuje: pplk. Ing. Jaroslav Maděra, tel.: 974 819 801, jaroslav.madera@grh.izscr.cz

Navazujeme na naše předchozí dopisy, ve kterých jsme Vás informovali o přípravě postupu k vydávání technických osvědčení silničního vozidla pro vybrané požární přívěsy, které byly uvedeny do provozu před účinností zákona č. 56/2001 Sb.
Na základě žádosti MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD ČR“), že výše uvedené jednonápravové požární přívěsy budou vybaveny dokladem „Technické osvědčení silničního vozidla“ a dokladem „Výpis osvědčení silničního vozidla“ (dále jen „technická osvědčení“).
MD ČR současně zpracovalo a dopisem č.j.: 87–2004–150-ORG2/1 ze dne 15. července 2004 vydalo duplikáty základních technických popisů schváleného typu č. l019, č. 1020, č. 1177, č. 1065 a č. 1893, platné pouze pro požární přívěsy, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dopisu. Všechny výše uvedené duplikáty jsou uloženy také v databázi MD ČR a jsou přístupné pracovníkům Stanic technické kontroly. Pro Vaši potřebu zasíláme jejich kopie v příloze č. 2 tohoto dopisu.
Rovněž tak, stejným dopisem MD ČR pověřilo MV-GŘ HZS ČR vyplňováním a vydáváním těchto technických osvědčení pro uvedené požární přívěsy. Na MV-GŘ HZS ČR budou tuto agendu vyřizovat por. Bc. Jakub Nebesář a ppor. Ing. Pavel Findeis z odboru IZS a výkonu služby.Vzhledem k tomu, že MV-GŘ HZS ČR převzalo od MD ČR i potřebné tiskopisy, je již připraveno vydávat technická osvědčení.
Technická osvědčení budou vydána pro požární přívěsy provozované jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) podle § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou § 65a tohoto zákona.

Technická osvědčení budou vydána na základě splnění následujících podmínek:
1) Žadatel o vydání technických osvědčení vyplní žádost, jejíž vzor zasíláme v příloze č. 3 tohoto dopisu. Pro každý požární přívěs je nutné zpracovat samostatnou žádost.
2) Ke každé vyplněné žádosti, opatřené podpisem a otiskem razítka, musí být přiložen doklad prokazujícím vlastnictví požárního přívěsu. Za takový doklad lze považovat kopii kupní smlouvy nebo faktury. V případě, že tyto doklady nejsou k dispozici, mohou být nahrazeny „Čestným prohlášením o vlastnictví“.
3) Součástí žádosti musí být také doklad stanice technické kontroly o provedení technické prohlídky na žádost zákazníka. Požární přívěs musí být k provedení technické prohlídky přistaven s úplným požárním příslušenstvím, se kterým byl podle technicko přejímacích podmínek schválen pro použití u jednotek PO. Náklady spojené s technickou prohlídkou na žádost zákazníka hradí žadatel.
4) Vyplněné žádosti včetně příloh uvedených pod bodem 2) a 3) zašle žadatel hromadně na adresu:

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství HZS ČR
odbor IZS a výkonu služby
Kloknerova 26
pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414

5) MV-GŘ HZS ČR při splnění požadovaných náležitostí vystaví žadateli „Technické osvědčení silničního vozidla“ a „Výpis osvědčení silničního vozidla“ a zašle je nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti na adresu žadatele.

K uvedené záležitosti připomínáme, že technicko přejímací podmínky byly určeny pouze pro schvalovací řízení požárních přívěsů, proto nebyly k jednotkám PO s těmito požárními přívěsy dodávány. Podle našich informací se však u značného počtu jednotek PO nedochovala ani původní dokumentace, jako například seznam požárního příslušenství, proto Vám v příloze č. 4 tohoto dopisu zasíláme technické popisy jednotlivých požárních přívěsů. Ty byly zpracovány podle dochovaných technicko přejímacích podmínek uložených na MV-GŘ HZS ČR a měly by sloužit pouze pro vnitřní potřeby jednotek PO.
Závěrem konstatujeme, že MV-GŘ HZS ČR nebude vydávat technická osvědčení pro požární přívěsy, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dopisu. U takových požárních přívěsů musí jejich vlastník volit postup, který si sjedná s obcí s rozšířenou působností, jejíž pracoviště je oprávněno technická osvědčení vydávat.
Současně Vás žádáme o postoupení informace o postupu vydávání technických osvědčení požárních přívěsů obcím a zřizovatelům ostatních jednotek PO ve Vaší územní působnosti. Tato informace bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách MV-GŘ HZS ČR.Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR


Další informace nalezne zde: http://mshpraha.cz/privesy.htm


Požární přívěsy – příloha 1

Požární přívěsy – příloha 2

Požární přívěsy – příloha 3

Požární přívěsy – příloha 4


Instrukce pro STKPřevzato z webu MĚSTSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PRAHA


-wap-
Sdílet