Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PRAGA „L“ 1914

Od roku 1913 byly v »První českomoravské továrně na stroje v Praze« vyráběny automobilové stříkačky pro hasičské sbory ve dvou velikostních typech a vybaveních pod značkou Praga …

Při stavbě celého strojního zařízení obou typů stříkaček bylo přihlíženo ke všem okolnostem, jimiž bylo možno zvýšiti spolehlivost výkonu a zjednodušiti obsluhu, aniž by bylo nutno sáhnouti k příliš složitým konstrukcím.
Ku konstrukci většího typu bylo použito nákladního subvenčního automobilu, na němž provedeno bylo několik změn potřebných jednak k zabezpečení činnosti motoru, jednak pro uložení a pohon pumpy a úpravu ústrojí, jež slouží k obsluze stříkačky.

Aby nebyla spolehlivost motoru mnohdy závislá na nahodilé poruše karburátoru, je motor opatřen dvěma karburátory soustavy Zenith, jež jsou umístěny po pravé straně motoru. Každý z nich má vlastní vedení benzinu od benzinové nádržky i s filtrem a může býti spojen ručním šoupátkem se ssacím potrubím motoru, nebo i z provozu vyřazen. V případě poruchy jednoho karburátoru nebo jeho vedení stačí prostě otočiti kličkou šoupátka, čímž se pak vadný karburátor vypne a hned zapne druhý. Závadu lze tedy odstraniti, aniž by bylo třeba motor zastaviti. Jelikož je motor rovněž opatřen i dvěma magnetkami, je možnost přerušení běhu motoru téměř úplně vyloučena.

Chlazení motoru musila býti věnována také velmi zvláštní péče, aby vystačovalo i při plném zatížení motoru centrifugální pumpou během činnosti při požáru, kdy vůz stojí a chlazení motoru tak není vůbec podporováno vzdušným proudem jízdou vznikajícím. K tomu cíli bylo použito centrifugální pumpy stříkačkové, která vždy čerpá obyčejně chladnou vodu, jako dodatečného chladiče. Střední část této pumpy jest opatřena zvláštním pláštěm, do něhož se zavádí chladící voda motoru. Voda vytékající z chladiče před motorem umístěného je tedy ssávána vodní pumpičkou motoru, ale nevede se hned zpět do plášťů válců motoru, nýbrž dříve se zavádí do pláště centrifugální pumpy stříkačky, kde se dodatečně ochlatuje vodou hasící a pak se teprve vede zpět do vodního pláště motoru a z něho oteplená zpět do chladiče. Tato úprava chlazení má velkou výhodu v zimní době, neboť teplá voda obklopující stále centrifugální pumpu naplněnou vodou, zabraňuje jejímu zamrznutí. Kromě toho není tu nebezpečí zanešení vodního pláště motoru a chladiče kalem, jako je tomu v případě, kdy se používá vody, čerpané centrifugální pumpou, též k chlazení motoru.

Lamelová spojka a přední část převodové skříně jsou pozměněny za účelem převedení pohybu na kloubový hřídel, jímž se řízeně pohání centrifugální pumpa. Základ menšího typu tvoří pak strojní zařízení lehkého nákladního vozu kardanového nosnosti 15 až 20 q rovněž přizpůsobené zvláštním požadavkům daným uvedenými již ohledy.

Motor je čtyřtaktní, benzinový o čtyřech válcích průměru 90 mm a zdvihu 150 mm. Je celkem stavěn podle těchže principů jako motor nákladního subvenčního automobilu až na některé potom odchylky. Všechny čtyři válce jsou slité v jediném bloku, v němž jest z části upraveno i ssací potrubí tak, aby mohl býti karburátor umístěn na pravé straně motoru. Všechny ventily ssací i výfukové jsou v jedné
řadě na levé straně motoru. Mají sedla kuželová, jsou mezi sebou vyměnitelné; jejich vedení jsou přilita k válcům a zpružiny jsou uloženy v prostoru uzavřeném aluminiovým víkem. Výfuková trouba není přilita, nýbrž třemi hrdly na válce připevněna. Dekompresní kohoutky jsou potom umístěny po pravé straně válců. Rozvodový hřídel je poháněn ozubeným soukolím. Vodní pumpa k chlazení, centrifugální regulátor a též magnetka jsou po levé straně motoru na jediném hřídeli, jenž je poháněn rovněž ozubeným soukolím od rozvodového hřídele.

Zapalování obstarává Boschova magnetka typu »ZR 4« upravená pro dvojité zapalování a spojená pak s vodorovnou indukční cívkou a se dvěma řadami svíček od sebe neodvislých, z nichž jedna jest na víčkách ssacích, druhá na víčkách výfukových ventilů. Pročež jest magnetka opatřena dvěma zařazovači proudu vysokého napětí. Od obou z nich vedou pak kabely vždy po čtyřech k příslušným řadám svíček. Pracuje-li motor s proudem dodáváným batterií akkumulátorů, jest primární proud přerušován batteriovým přerušovačem, upraveným rovněž na magnetce. Touto úpravou je dosaženo spolehlivého zapalování, protože každý válec má dvě svíčky na sobě nezávislé. O správné činnosti kteréhokoliv z nich je možno se přesvědčiti vypnutím jedné řady svíček. Na ssací potrubí jsou připojeny dva karburátory značky »Zénith« každý se samostatným pak vedením benzinu a spojené s šoupátkem, jímž se jeden zapne a druhý vypne.
Mazání všech důležitých míst děje se cirkulací oleje zcela podle způsobu jako u motoru nákladního subvenčního vozu. Centrifugální regulátor nepřipouští navýšení počtu obrátek motoru nad více jak 1200 za minutu. Při této rychlosti je výkonnost motoru 35 HP.

Motor, lamelová spojka a převodová skříň, v přední své části pozměněná k účelu převedení pohybu na hřídel centrifugální pumpy, jsou uloženy na vnitřním pomocném rámu, aby na jejich vzájemnou polohu nepůsobily průhyby hlavního rámu vozu.

Centrifugální pumpa k čerpání vody je u obou typů umístěna v zadní části rámu na čtyřech patkách. Dostává pohyb od předního hřídele převodové skříně, a to ozubeným soukolím a dlouhým hřídelem, jež je veden uprostřed nad rámem. Centrifugální pumpa sestává pak ze dvou oběžných kol, které jsou opatřeny dvěma vtoky na protilehlých stranách a dvěma výtoky vždy na polovině obvodu. Hřídel pumpy je uložen v ložiskách s kroužkovým mazáním a prochází ucpávkami s kovovým těsněním. Ssací i výtlačná hrdla pumpy jsou umístěna souměrně, aby mohly býti ssací i výtlačné hadice položeny po obou stranách. Za účelem pohodlnějšího připojování hadic jsou tato hrdla prodloužena koleny, jež lze uzavříti šoupátky zařízenými na rychlé otevírání a zavírání ručními klikami. Výtlačná kolena jsou pak rozdvojena, tak že jest po každé straně pumpy po jednom šoupátku ssacím, větším a po dvou výtlačných šoupátkách menších.

Hrdla pumpy jsou nad prostorem oběžných kol, aby bylo možno naplniti vodou toliko samotnou pumpu bez nalpnění ssacího potrubí. Pomocná nádržka vodní pro nassávání jest pak na karosérii stříkačky mezi opěradly podélných sedadel. Ačkoliv k nassávání je třeba poměrně malého množství vody, jest nádržka provedena o obsahu 220 litrů u menšího typu a o obsahu 425 litrů u většího typu. Přebytečné zásoby vody lze výhodně použíti jako první pomoci po příjezdu na místo požáru. Po skončeném nassátí se nádržka opět samočině zcela naplní.

Veškerá obsluha stříkaček je velmi jednoduchá a stačí k ní pouze řidič, který po příjezdu na místo požáru zaujme místo vzadu u pumpy, odkudž lze říditi motor i pumpu. Za tím účelem jsou po levé straně rámu dvě delší ruční páky, z nichž levou lze zapínati a vypínati lamelovou spojku motoru, pravou pak ozubenou spojku centrifugální pumpy při převodu šípových kol. Krátkou ruční páčkou lze regulovati rychlost motoru. Normální činnost pumpy, stříkání vody z nádržky pro první pomoc a nassávání vody pumpou řídí se potom rukojetí kohoutu umístěného za pumpou. Jeho třem polohám odpovídají pak tři různé funkce centrifugální pumpy: při střední, svislé poloze rukojeti je přerušeno spojení mezi pumpou a nádržkou, pumpa pracuje normálně; při rukojeti vychýlené vpravo čerpá pumpa vodu z nádržky při první pomoci a výtlačné potrubí mezi pumpou a nádržkou je zavřeno; při rukojeti vychýlené vlevo cirkuluje voda mezi pumpou a nádržkou – čili pumpa nassává, po případě po skončeném ssání naplňuje vodní nádržku. Průběh nassávání a také správnou činnost pumpy lze sledovati vakummetrem a manometrem připevněným na komoře kohoutu.

Přední náprava vozu je tak jako zadní uložena v kuličkových ložiskách; její kola jsou z lité oceli o dutých špicích i loukotích. Přední náprava je z lisované oceli tvaru „I“ končící oky, kdežto otočné čepy předních kol jsou rozvidlené. Čep ve vidlici, řídící ústrojí a jeho pákoví jest obdobné konstrukce jako u nákladního vozu subvenčního. Úprava brzd jest obvyklá. Pedálová brzda je uložena na drážkovaném hřídeli převodové skříně a je provedena jako vnější čelisťová se snadnou regulací. Ruční brzda působí na obě zadní kola a je provedena jako vnitřní. Opěra vozová jest připevněna čepem na pravém podélném nosníku rámce. Rychlost motoru za jízdy možno jest říditi buď páčkou na ručním kole, nebo akcelerátorem. Rozběhnutí motoru odlehčeného zabraňuje centrifugální regulátor.

Karosserie jsou provedeny s ohledem na dopravu mužstva a nářadí. Sestávají z konstrukce železné a dřevěné. Při menším typu je tedy železná konstrukce provedena z trubek a slouží hlavně k umístění čtyřhákových žebříků, skládací vodní nádržky a navijáků hadic s proudnicemi. Při větším typu jest železná konstrukce provedena z úhlových želez a nese patnáctimetrový vysunovací žebřík, dva pak žebříky hákové, skládací vodní nádržku a skříň pro složenou velkou záchrannou plachtu. Po obou stranách pumpy jsou u obou typů ruční navijáky hadic, vzadu pak velký dvoukolový naviják, spočívající na prodloužených koncích podélných nosníků rámu a přidržený pak rukojetí na zadním trubkovém stojanu karosserie. Celkem je menší
typ vyzbrojen 500 m, větší typ 800 m výtlačných hadic v dílech po 25 m se šroubovými spojkami. Dřevěná konstrukce je provedena jako skříň s jednou lavicí příčnou a dvěma podélnými, na nichž je u menšího typu celkem místo pro osm, u větší stříkačky pro deset mužů včetně řidiče. Lavice jsou potaženy černou koží. Pro bezpečí mužů při jízdě slouží jednak závěsné řemeny pro navléknutí na paže, jednak potom poutka k přidržení rukou. Vpředu u podélných lavic jsou ve svislé poloze upevněny dva dvoustranné hydrantové nástavce a příslušné klíče k hydrantům. Za lavicemi jsou skříně pro léky a nářadí a u menší stříkačky dva, u větší pak čtyry extinktéry o obsahu 15 litrů. Na vodní nádržce menšího typu je malá záchranná plachta a jeden jednostranný velký hydrantový nástavec. Ssací hadice jsou uloženy na podélných stupátkách vždy po třech dvoumetrových kusech se spojkami a ssacím košem. Stupátka u většího typu vytvořena jsou tu jako skříně na nářadí. Na pravém z nich je ještě uložen jednostranný hydrantový nástavec.

Vnitřku karosserie je využitkováno k umístění benzinové nádržky o obsahu 130 litrů, dále skříně s úplným přístrojem k dýchání v kouři, Edisonových akkumulátorů a různého pak hasičského náčiní.

K osvětlování slouží dva elektrické 50ti svíčkové reflektory umístěné vpředu vozu po stranách chladiče. Na příčné stěně jsou dvě velké petrolejové svítilny označující šířku vozu a vzadu při regulačním kohoutu menší otočná lampička elektrická, kteráž slouží za jízdy jako svítilna výstražná a otočením lze ji naříditi tak, že osvětluje manometry a kohout. Jako signální přístroje slouží silná houkačka, elektrický zvonec a světelný ukazatel cesty, sestávající ze svítilny podlouhlého tvaru, v níž jsou pod červeným sklem s bílou šipkou dvě elektrické žárovky automaticky se rozsvěcující, jakmile se rukojetí svítilna natočí v pravo nebo v levo na znamení, kterým směrem zamýšlí řidič zatočiti. Přední reflektory, světelný ukazatel směru cesty a zadní lampička mají své vypínače na příčné stěně, signální zvonec uvádí se v činnost stisknutím vypínače na ručním kole řízení.

Technické přednosti benzinové automobilové stříkačky vyzbrojené centrifugální pumpou spočívají ve velmi malé celkové váze strojního zařízení proti stříkačce parní, v malé spotřebě místa pro pumpu, v možnosti zužitkování vozu i k dopravě mužstva a nářadí, v necitlivosti pumpy na nečistou vodu, v jejím pak klidném stejnoměrném čerpání vody, což má za následek snazší manipulaci s hadicemi. Není nebezpečí porušení pumpy náhlým značným převýšením tlaku v případě uzavření všech výtlačných hadic, neboť centrifugální pumpa může bez újmy v tomto případě dále běžeti. Značná pak výhoda benzinové stříkačky automobilové spočívá v jejím velkém akčním okruhu, k čemuž nemalou měrou přispívá schopnost vyjeti i velké stoupání.
Porovnávané údajeMenší typVětší typ
Délka5800 mm6700 mm
Výška2500 mm3200 mm
Šířka1720 mm1800 mm
Rozchod předních kol1450 mm1360 mm
Rozchod zadních kol1360 mm1360 mm
Výkon čerpadla500–600 l/min800–1000 l/minJazykově neupravované dobové citace obsáhlého článku o novém automobilním zařízení pro hasičské sbory pražské továrny na automobily Praga z pera konstruktéra inž. Josefa Kerlese …
(Časopis VYNÁLEZY A POKROKY, čísla 7.-12., ročník X. z roku 1914)

ZDROJ: Fire Truck for Men and Boys
Sdílet