Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čerstvé plnoletosti dosáhla konference Červený kohout, která se v letošním roce konala již po osmnácté

Dům techniky České Budějovice, spol. s r. o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pořádá 18. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí „ČERVENÝ KOHOUT 2015“ ve Wellness Hotelu Frymburk.

Konferenci letos navštívilo rekordních 280 účastníků. Což je v porovnání s prvním ročníkem, kdy o konferenci projevilo zájem 30 lidí, obdivuhodné číslo. Že je o konferenci stále větší a větší zájem vyjádřil ve svém zahajovacím projevu také náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, pod jehož záštitou se konference celých 18 let koná.

Ve svém projevu proto také krátce zavzpomínal na historii konference a dále zmínil aspekty, které ji po celá léta provázejí. A to především vysokou odbornou úroveň přednášek, jejich praktické zaměření a v neposlední řadě také strukturu auditoria. Dříve než brig. gen. Svoboda konferenci oficiálně zahájil, vystoupili ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš a prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph. D., děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU, kteří všechny zúčastněné přivítali.


24.03.2015


09:30
Pavel Karlin ze společnosti Inexo Argosy s.r.o prezentoval princip větrání proudovými ventilátory, který je založen na efektu „indukce“ nebo „únosu“. Díky tomuto principu lze uvádět do pohybu mnohem větší celkový objem vzduchu, než jen ten který prochází zdrojem přetlaku z proudového ventilátoru.


10:00
Ing. Pavel Rydlo ze Sdružení EPS ČR přednesl zkušenosti s velkorozměrovými požárními zkouškami zateplení stěn v České republice.


10:40
Ing. Petr Boháč zhodnotil aktuální vývovoj v oblasti projektových norem požární bezpečnosti staveb. Přiklonil se také k záměru zjednodušení některých ČSN.


11:15
Ing. Šárka Navarová, Ph. D. z firmy KRASO požárně technický servis, s.r.o. promluvila na téma: Jaká je cena požární bezpečnosti? Investice do instalace požárně bezpečnostních zařízení jsou jednou za základních metod, jak lze snížit požární riziko. Výše pojistné částky je v přímém vztahu s rozsahem instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a zajištěním jejich provozuschopnosti.

Ing. Navarová mimo jiné uvedla, že cílem pojišťoven v oblasti úspor na pojistných plněních není snaha vyplácet nižší pojistná plnění. Předmětem úspor je účinněji vyhledávat, identifikovat a klasifikovat rizika a hledat způsoby jejich minimalizace, což je ve svém důsledku splněný cíl a je tu tedy předpoklad vyplácení nižších částek pojistných plnění.


11:50
Zahraničním hostem konference byl Ing. Jozef Fedorčák, slovenský zástupce z HaZZ Košického kraje, který promluvil o problematice zásahu hasičů na vodní hladině.


13:50
Dr. Ing. Zdeněk Hanuška z generálního ředitelství HZS ČR hovoří o předurčenosti jednotek požární ochrany na dopravní nehody.


14:30
Věra Packová ze společnosti EPZ, s.r.o. přednáší o zachování funkční integrity kabelových tras v elektrických rozvaděčích. Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru vychází z norem DIN VDE 4102–12 pro zkoušení a klasifikaci nechráněných kabelových tras a rozvaděčů. V případě kabelových tras norma nepřináší zásadní změnu klasifikace funkčnosti oproti současnému stavu a v současné době je v poslední etapě schvalování.


16:00
Ing. Tereza Česelská, Ph.D. z Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava prezentuje výsledky velkorozměrové zkoušky objektu dřevostavby v areálu společnosti RD Rýmařov. Na přípravě této zkoušky se podílela Fakulta bezpečnostního inženýrství společně s Fakultou stavební vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava.

V rámci velkorozměrové zkoušky byla ověřena požární odolnost konstrukcí dřevostaveb. Po 60 minutách plně rozvinutého požáru nosné konstrukce objektu neztratily stabilitu. Části obvodových konstrukcí, které nebyly oslabeny otvory (okna, dveře, montážní otvory pro měřící zařízení) si zachovaly také celistvost a izolační schopnost.


16:45
Ing. Květoslava Skalská z GŘ HZS ČR přednáší o vyhlášce 246/2001 Sb., která řeší podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.


17:20
Ing. Petr Svoboda z HZS Ústeckého kraje prezentuje požár střechy bytového domu v Kadani. Ing. Svoboda mimo popisu zásahu řeší také otázky z pohledu požární bepečnosti stavby a vyšetřování příčin vzniku požáru.


Jak je již na jihočeské konferenci tradicí, byl pro účastníky i letos na konci prvního konferenčního dne uspořádán společenský večer. V úvodu večera byli za dlouholetý přínos pro požární ochranu oceněni plk. Ing. Petr Chytrý, náměstek pro prevenci a CNP HZS Ústeckého kraje, a doc. Ing. Radim Roudný z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kteří obdrželi sošku Červeného kohouta s certifikátem.


25.03.2015


08:30
Ing. Zdeněk Rathauský představil nové metody odborné přípravy jednotek požární ochrany. V dnešní době se moderní forma vzdělávání přesouvá i do systému vzdělávání hasičů, hlavně v oblasti e-learningových kurzů. Novou formou vzdělávání se zabývá občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát.


09:00
Ing. Jiří Pokorný, Ph. D., MPA z HZS Moravskoslezského kraje hovořil na téma zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech s využitím preventivního portálu ČAHD. Jde zejména o zařízení autonomní detekci požáru nebezpečných plynů v domácnostech.

Jedním z prvních podnětů k realizaci preventivní kampaně byly zahraniční aktivity, jejichž cílem je varovat veřejnost před nebezpečím hrozícím v domácnostech, vštěpit ji základní bezpečnostní pravidla chování při mimořádných událostech a motivovat občany k instalaci zařízení, která mohou rizika v domácnostech významně omezit.


09:40
Jan Rudolphi ze společnosti Stöbich Brandschutz s.r.o. prezentoval zkoušku požárních textilních uzávěrů a jejich aplikaci v praxi. Textilní požární uzávěry jsou stále žádanějším požárním uzávěrem v moderních budovách, ale i v rekonstru­ovaných objektech zejména pro svou prostorovou nenáročnost a příznivou cenu.


10:50
Ing. Miloš Průha ze společnsoti Siemens, s.r.o. prezentoval současné trendy plynových hasících zařízení.11:20
Pavel Šinka z firmy PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. hovořil o funkčnosti kabelových tras podle ČSN 73 0895.


11:50
Ing. Josef Petr ze společnosti Hexion, a.s. přednášel o skladování a přepravě kyseliny akrylové.


Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany, zejména pro zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany, autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb, vyučující středních a vysokých škol zabývající se požární ochranou a ochranou obyvatelstva, pracovníky pojišťoven, obecních úřadů všech typů, projektanty, zástupce firem vyrábějících požární techniku, věcné prostředky požární ochrany i požárně bezpečnostní zařízení a další.

Odborní garanti konference:

  • plk. Ing. Milan Brabec
  • Ing. Ladislav Karda
  • Ing. Jan Pavlík

Organizační výbor:

  • Ing. Anna Skálová
  • Martina Marková
  • Ivana Šimková
Sdílet
Seriál: Červený kohout - konference