Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenské námětové cvičení

Včera 24. května se uskutečnilo námětové cvičení na požár obytného domu v obci Pobedin.Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost zasahujících jednotek.

Taktické cvičenie

Nariaďovateľ cvičenia: mjr. Ing. PRNO Karol 

riaditeľ OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom

Spracovateľ cvičenia: kpt. Pavlík Radoslav

ppráp.Piškula Martin

Veliteľ cvičenia: kpt. Pavlík Radoslav

Preverovaný veliteľ: nrtm. VALLO Martin npor.ŽITŇANSKý Ma­rián

Veliteľ OHZ Pobedim Veliteľ družstva HaZZ NM n/V

Dátum a čas vykonania cvičenia: 24.mája 2008 o 10, 00 hod.

Taktické zameranie cvičenia: Likvidácia požiaru strechy obytného domu a bytovýc priestorov 

Objekt cvičenia: obytný dom

Cieľ cvičenia: Preveriť zasahujúce jednotky HaZZ a OHZ

Spôsob vykonania cvičenia: bez štábu

Rozhodcovia cvičenia:

okresný veliteľ DPO NM n/V vrchný technik Krúpa Ivan

veliteľ zmeny „C" HS HaZZ Nové Mesto nad Váhom npor.KAHAN Ladislav

Téma: Likvidácia požiaru strechy obytného domu a bytových priestorov

Na likvidácii sa zúčastnia: HS HaZZ Nové Mesto nad Váhom

HS HaZZ Piešťany

OHZ – Pobedim

Záchranná služba Piešťany

Cieľ: Preveriť činnosť a súčinnosť jednotiek HaZZ Nové Mesto nad Váhom, HaZZ Piešťany,Záchrannéj služby Piešťany a jednotky OHZ Pobedim.

Preveriť činnosť a funkčnosť operačných stredísk, prenos informácii zúčastnených jednotiek a overenie teoretických časov súvisiacich s nasadeným jednotiek HaZZ, OHZ a Záchrannéj služby.

U veliteľov zasahujúcich jednotiek preveriť schopnosť samostatného rozhodovania pri danej situácii a riadenie zásahovej činnosti.

Preveriť činnosť pri zdolávaní požiaru.

Operatívno taktická charakteristika

Všeobecná časť: Obytný dom, Poštová ulica č.255, Pobedim

Obytný dom sa nachádza v centre obce Pobedim. Prístupová cesta k obytnému domu je miestna komunikácia spevnená o šírke min. 3,5 metra. Prístupová komunikácia k obytným domom je asfaltová spevnená cesta o šírke min. 3 m., napojená na miestnu komunikáciu. Pred bytovkami sa nachádza odstavná plocha určená na parkovanie.

Technická časť: Budova – obytný dom

Obytná budova je dvojpodlažná, postavená z tehlo – blokov, zastrešená rovnou strechou s betónových panelov izolovaných lepenkou / IPA /. Budova je rozdelená do 3 samostatných bytových jednotiek. Prízemie bytovky tvoria ordinácie lekárov a pošta.

Vchod do obytného domu sa nachádza na jeho zadnej strane.

Na druhom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky.

Výstup na strechu budovy je možný zo západnej strany vonkajším rebríkom.

Elektrický rozvádzač s hlavným vypínačom sa nachádza vo vstupnej chodbe bytovky.

Únikové cesty: nechránené s vyústením na voľné priestranstvo

Osvetlenie: umelé / 220 V /

Vetranie: prirodzené

Vykurovanie: elektrické

Prístupové a nástupné komunikácie: spevnené, šírka min. 3,5 metra.

Analýza precvičovanej udalosti

Veliteľovi cvičenia je daná úloha: Zdolávanie požiaru strechy obytného domu a bytových priestorov s využitím S a P podľa tretieho stupňa požiarno poplachového plá­nu.

Operačné stredisko HaZZ Nové Mesto nad Váhom obdrží informáciu od obecného úradu obce Pobedim o vzniku požiaru na obytnom dome na Poštovej ul. č.255 v obci Pobedim. Službu konajúci operačný dôstojník po obdŕžaní ohlásenej udalosti vyhlási poplach a spätne overí správu. Po overení správy vysiela na miesto zásahu Jednotku HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikou MB Vario 1 + 3 príslušníci, IVECO Magirus 1 + 1 príslušník.

Počas jazdy na miesto zásahu osádka vozidiel vykoná skúšku spojenia zo základňou. Obecný úrad Pobedim vyrozumel o vzniknutej situácii OHZ obce Pobedim.

VZ vyžiada prostredníctvom operačného strediska výpomoc od HS HaZZ Piešťany S a P: techniku CAS 32 T 815 1+ 1 príslušníci. Operačný dôstojník HaZZ Nové Mesto nad Váhom upovedomí krajské operačné stredisko o požiari. Upovedomí riaditeľa OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom o vzniknutej udalosti.

Na miesto udalosti sa dostaví jednotka OHZ Pobedim s technikou T 148/CAS 32 a Avia 31/DA,veliteľ /OHZ/ zásahu rozdelí úlohy členom OHZ Pobedim a 2 členovia OHZ vytvoria prieskumnú skupinu, vystrojený ADP Saturn S7 vchádzajú do ohrozeného bytu a vytvoria prvý bojový úsek tvorený 1 C prúdom ukončený kombinovanou prúdnicou.

Veliteľ zásahu HaZZ Nové Mesto nad Váhom po príchode na miesto zásahu umiestni techniku MB Vario + 4 príslušníci na prístupovej ceste pred vstupným vchodom do obytného domu. VZ HaZZ dáva príkaz príslušníkom vystrojiť sa s ADP, búracím náradím a vysokotlakým prúdom s vozidla MB Vario pre vykonanie prieskumu. Preberá velenie zásahu od veliteľa OHZ Pobedim. 

Prieskumná skupina č.1 odstaví prívod el. prúdu hlavným vypínačom, ďalej pokračuje v prieskume a zisťuje, že sa jedná o požiar bytových priestorov jedného z bytov na druhom nadzemnom podlaží z ktorého sa požiar rozšíril cez stúpačku bytu a okenné otvory na strechu obytného domu. Požiarom je ohrozovaný i susedný byt. Prvý bojový úsek rozvinie jednotka OHZ Pobedim s technikou CAS 32 T 148, ktorá podporí hasebné práce MB Vario jedným prúdom „C“ po schodisku obytného domu ukončené kombinovanou prúdnicou, pripojí sa k prieskumnej skupine č. 2 z dôvodu možnej evakuácie obyvateľov domu. Vysokotlakým prúdom z vozidla MB Vario 2 príslušníci začnú hasebné práce v horiacom byte. Po príchode v poradí druhej techniky IVECO Magirus, VZ dáva príkaz zriadiť bojový úsek tak, aby bolo možné vykonať hasebné práce na streche budovy, je vytvorený druhý bojový zásahový úsek. Na miesto udalosti sa dostaví jednotka HaZZ Piešťany s technikou CAS 32 T 815.VZ obdrží informáciu od veliteľa OHZ o nízkom tlaku v hydrantovej sieti v obytnom dome. Na základe tejto informácie VZ dáva pokyn na vytvorenie dopravného vedenia „B“ za použitia techniky CAS 32 T 815.

Dopravné vedenie je určené pre zásobovanie CAS 32 T 148 s prepojením na suchovod IVECO Magirus hasebnou látkou vodou.

Spojenie medzi veliteľom OHZ a VZ je zabezpečené pomocou prenosných rádiostaníc.

VZ vydá príkaz veliteľovi OHZ Pobedim vytvoriť dopravné vedenie pomocou PS 12 z požiarnej nádrže v obci nachádzajúci sa cca 70m od vzniknutej udalosti do vozidla CAS 32 T 815 HaZZ Piešťany.

Po napojení dopravného vedenia a suchovodu IVECO Magirus, veliteľ zásahu vydáva príkaz na začatie hasebných prác na streche obytného domu. Vo vnútornej časti budovy prebiehajú hasebné práce v priestoroch bytu.Nachádzajú sa tam 2 osoby. Jedna postihnutá osoba je evakuovaná pomocou nosidiel z koša pracovnej plošiny IVECO Magirus.

Druhá postihnutá osoba je evakuovaná pomocou nosidiel z vozidla MB Vario vnútornou časťou budovy za účasti príslušníkov HaZZ a členov OHZ. 

VZ vydá pokyn veliteľovi OHZ Pobedim aby zabezpečil členov OHZ na asistenciu príslušníkom HaZZ Nové Mesto nad Váhom, ktorý sa pripravujú na výmenu ADP zasahujúcich príslušníkov vo vnútorných priestoroch obytného domu a na streche. 

Po lokalizácii požiaru strechy a bytových priestorov, pokračujú likvidačné práce. Po likvidácii požiaru VZ nariaďuje rozoberanie požiarom postihnutého zariadenia bytu z dôvodu hasenia tlejúcich častí.

VZ s dvoma príslušníkmi vykonajú záverečný prieskum požiariska. Po vykonaní záverečného prieskumu VZ dáva pokyn k ukončeniu cvičenia, zvinutiu a uloženiu použitých vecných prostriedkov a odchodu jednotiek na základne. 

Časový harmonogram činností:

Čas: Predpokladaná situácia: Rozkazy a nariadenia VZ: Činnosť HaZZ a ostatných zúčastnených zložiek: Poznámky: 09,58 Vznik požiaru v priestoroch bytu v obytnom dome 09,59 Spozorovanie požiaru náhodnou osobou 10,00 Ohlásenie požiaru na operačné pracovisko HS HaZZ Nové Mesto n/V Ohlásenie požiaru obecným úradom pre OHZ Pobedim a sirénou na HZ Pobedim Ohlásenie mobilným tel. 10,01 Overenie správy, výjazd jednotky HS HaZZ NM, vyžiadanie výpomoci od HS HaZZ Piešťany Výjazd techniky MB Vario + IVECO Magirus – HS NM T 815 CAS 32 – HS PN 10,10 Výjazd jednotky OHZ Pobedim Výjazd techniky OHZ Pobedim T 148/CAS 32 a A 31/DA  10,14 Príchod na miesto udalosti jednotky OHZ Pobedim  Príjazd techniky OHZ Pobedim, z technikou  T 148/CAS 32 vytvoria členovia útočne vedenie  Veliteľ OHZ dáva pokyny členom OHZ vytvoriť útočné vedenie a 2 členovia vytvoria prieskumnú skupinu s použitím ADP uzatvoria prívod elek.energie  10,18 Príchod VZ s technikou MB Vario na miesto udalosti Príchod T 815/CAS 32 – HS Piešťany Príchod Záchrannej služby Piešťany VZ nariadi príslušníkom vystrojiť sa s ADP a vysokotlakým prúdom od techniky MB Vario Príslušníci sa vystroja ADP, búracím náradím, vysokotlakým prúdom a pripravia sa na prieskum požiaroviska.  10,20 VZ nariadi veliteľovi OHZ vytvoriť dopravného vedenia pomocou PS 12 na dopĺňanie T 815/CAS 32 . Upovedomí OR HaZZ o vzniknutej situácii.  OHZ pristavia techniku a vytvárajú dopravné vedenie do T 815 /CAS 32  10,22 Príchod techniky IVECO Magirus – HS NM VZ nariadi pristaviť IVECO pre vykonanie hasebných prác na streche bytovky. Príslušníkom s CAS 32 T 815 dáva príkaz na zriadenie vedenia pre doplňanie has. látky do MB Vario Technika IVECO je pristavená, príslušníci s CAS 32 T 815 vytvoria vedenie pre doplňovanie hasičs. techniky MB Vario. Príslušníci s prieskumnej skupiny ukončujú prieskum, zisťujú rozsah požiaru.  10,28 Požiar sa nachádza aj na streche domu a ohrozuje susedný byt na 2 podlaží. VZ vydá príkaz vytvoriť ďalšie útočné vedenie „C"  z MB Vario na podporenie hasenia horiaceho bytu  Prieskumná skupina pokračuje v prieskume, zisťuje že v byte sa nachadzaju 2 osoby . Začinajú sa hasebné práce za pomocí vysokotlaku a „C" prúdu  z MB Vario V byte sa nachádzajú 2 osoby 10,29 VZ nariaďuje vytvorenie rozloženie výškovej techniky IVECO Magirus . Príslušníci HaZZ NM a Piešťany a členovia OHZ pripravujú zásobu ADP pre zasahujúcich v vnútorných priestoroch a na streche. 10,30 VZ vydá rozkaz na evakuaciu jednej postihnutej osoby pomocou IVECO Magirus  Príslušníci evakuujú postihnutú osobu pomocou nosidiel na koši IVECO Magirus cez balkom horiaceho bytu  10,31 Činnosť OHZ Pobedim VZ dáva príkaz veliteľovi OHZ Pobedim spustiť dopĺňanie cez dopravné vedenie. Veliteľ OHZ Pobedim pomocou PS 12 zabezpečí doplnanie  CAS 32 T 815 HaZZ a prepojenie do CAS 32 T 148 10,32 Činnosť Záchrannéj služby Piešťany Príslušníci HaZZ a členovia OHZ odovzdávajú evakuované osoby záchrannej službe Jedna osoba je evakuovaná pomocou nosidiel vnútorným priestorom budovy druhá pomocou plošiny z IVECA Magirus 10,33 Po evakuácií osôb a zriadení útočného prúdu „C" VZ dáva pokyn na zahájenie útoku v byt. priestoroch Príslušníci začínajú útok do priestorov bytu s použitím „C“ prúdov a vysokotlakého prúdu.  10,34 VZ dáva príkaz na spustenie dodávky vody z  CAS 32 T 815 do CAS 32 T 148 a suchovodu IVECO Magirus Dopravné vedenie „B“ je napojené do IVECA Magirus 10,35 VZ dáva príkaz na začatie hasebných prác na streche obytného domu Príslušníci v koši plošiny zahajujú hasebné práce na streche domu 10,45 Požiar lokalizovaný Požiar je lokalizovaný v bytových priestoroch 10,48 Požiar lokalizovaný Požiar lokalizovaný na streche obytného domu 10,50 Požiar likvidovaný v priestoroch bytu VZ dáva pokyn k rozoberaniu vybavenia bytu a likvidáciu tlejúcich ohnísk Príslušníci rozoberajú zničené zariadenie bytu a likvidujú ohniská 10,52 Požiar likvidovaný na streche obytného domu VZ s dvoma príslušníkmi HaZZ vykoná záverečný prieskum 10,54 Ukončenie cvičenia VZ dáva pokyn na ukončenie cvičenia a uloženie použitých prostriedkov Príslušníci ukladajú použité vecné prostriedky 11,00 VZ dáva pokyn k odchodu na základne

Dátum konania cvičenia: 24. mája 2008 

Názov preverovanej jednotky: Jednotka OR HaZZ – HS v Novom Meste nad Váhom

Jednotka OR HaZZ – HS v Piešťanoch

Jednotka OHZ Pobedim

Preverovaný veliteľ: kpt. Radoslav Pavlík – veliteľ zmeny „A"

OR HaZZ – HS Nové Mesto nad Váhom

Cieľ cvičenia: Preveriť akcieschopnosť a súčinnosť zasahujúcich jednotiek HaZZ a OHZ

Taktické zameranie cvičenia: Likvidácia požiaru strechy obytného domu a bytových priestorov s možnosťou prenosu na okolie

Spôsob vykonania cvičenia: bez štábu

Zúčastnené jednotky: HS HaZZ Nové Mesto nad Váhom

HS HaZZ Piešťany

OHZ – Pobedim

Rozhodcovia cvičenia:

npor. KAHAN Ladislav – veliteľ smeny „C" HS HaZZ Nové Mesto nad Váhom

vrch.technik Krúpa Ivan – okresný veliteľ DPO Nové Mesto nad Váhom

Nariaďovateľ cvičenia:
mjr.Ing.PRNO Karol – riaditeľ OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
-swo-

Sdílet