Pátek 24. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor ČR působí preventivně na občany

Jednou ze základních úloh Hasičského záchranného sboru ČR je preventivně výchovná činnost. V zásadě se jedná o informování veřejnosti a její upozorňování na to, co se může stát (požár, živelní pohroma, havárie, teroristický útok), jak tomu předejít a jak se přitom správně zachovat, přičemž je veřejnost informována i o tom, jak vlastně záchranné a bezpečnostní složky fungují.

HZS ČR obyvatelstvu poskytuje informace prostřednictvím různých forem, například:

  • pořádá veřejné akce a ukázková cvičení
  • organizuje dny otevřených dveří
  • připravuje a realizuje besedy, semináře
  • organizuje soutěže fotografické, výtvarné, literární, vědomostní a sportovní
  • spolupracuje se sdělovacími prostředky
  • na internetových stránkách podává aktuální informace
  • vydává videokazety a CD s uvedenou tematikou
  • vydává příručky pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo

HZS ČR se prostřednictvím nejrůznějších preventivních projektů snaží oslovit i další generace obyvatelstva. Od roku 2006 se postupně v ČR rozšiřuje informační projekt „Bezpečné cestování“. Na reklamních plochách v prostorách nádraží, metra, ve vlakových soupravách, soupravách metra, tramvajích a autobusech jsou v hojném počtu umístěny plakáty, které mají za cíl zvýšení informovanosti cestující veřejnosti o možném nebezpečí a o zásadách chování při vzniku mimořádné události (např. požáru, nálezu podezřelého zavazadla, evakuaci apod.) Projekt se z Prahy a středních Čech postupně rozšiřuje i do ostatních krajů republiky .

Dalším projektem HZS ČR je seriál krátkých TV šotů „Štěstí přeje připraveným“ Více informací na http://www.mvcr.cz/…/article.php?…

Od roku 2003 navíc na všech tuzemských základních, středních, vyšších odborných a speciálních školách probíhá výuka tematiky „ochrana člověka za mimořádných událostí.“ Žáci a studenti se tak v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně seznamují mj. s tím, jak se chránit před různými druhy ohrožení a následky mimořádných událostí. HZS ČR při výuce této tematiky aktivně pomáhá – např. školí učitele, vydává studijní materiály k výuce, příslušníci HZS navíc často školy navštěvují, besedují s žáky nebo předvádí názorné ukázky činností jednotek požární ochrany. V současnosti ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha probíhá pilotní projekt, jehož cílem je, aby se budoucí učitelé připravovali k výuce této tematiky již na vysoké škole. Jeho výstupem bude návrh studijního modulu, který mohou využít i ostatní vysoké školy.

Podrobnější rady z oblasti požární prevence a také základní rady, jak se chovat při mimořádných událostech typu požár, havárie či živelní pohroma naleznete na

www.mvcr.cz/…ci/rady.html-wap-

Sdílet