Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rallye Albrechtice 2008

Sdružení hasičů Čech Moravy a Sleezska společně se SDH Albrechtice pořádá ve dnech 6–7.9. 2008 I. ročník soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v záchranářských disciplínách.


Sdružení hasičů Čech Moravy a Sleezska společně se SDH Albrechtice pořádá ve dnech 6–7.9. 2008 I. ročník soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v záchranářských disciplínách.

Harmonogram soutěže: 6–7. 9. 2008

Sobota

06.09–10.00-prezentace
11:00 – zahájení
12:00 – start I. etapy
18:00 – start II. etapy

Neděle
00:00 – start III. etapy
13:00 – vyhodnocení


Časový harmonogram může být uraven dle počtu účastníků.

Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do. 24. 8. 2008. Vzhledem ke kapacitním možnostem je možne přihlášení pouze 15 jednotek.


RALLYE ALBRECHTICE 2008
Propozice soutěže

1. Základní informace
1.1. Soutěže se mohou zúčastnit členové JSDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Podmínkou účasti je absolvování základní odborné přípravy hasiče.
1.2. Soutěžní posádka je složena z velitele, strojníka a čtyřech členů. Přeprava posádky je zajištěna jedním vozidlem jednotky (DA, popřípadě CAS). Velitel posádky je označen páskou na levé paži.
1.3. Posádky se pohybují po trase, kde plní jednotlivé úkoly. Úkoly jsou připraveny tak, aby co nejvíce simulovaly reálný zásah. Osádka předem neví o charakteru úkolu a místě jeho plnění.
1.4. Řidiči vozidel při přepravě dodržují pravidla silničního provozu a nepoužívají výstražné zvukové a světelné zařízení.
1.5. V žádné z etap není hodnocena celková doba jízdy. Na čas se hodnotí pouze plnění úkolů.
1.6. Pořadatel soutěž nepřebírá odpovědnost za škody způsobené posádkou, popřípadě za škody na zdraví a vybavení posádky.

2. Vybavení posádek a postup startování
2.1. Vybavení posádky:
dopravní automobil, popř. cisterna
osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv – PS II, zásahová obuv, rukavice, přilba, chirurgické rukavice, dýchací techniku )
2.2. Soutěž se skládá ze tří etap. Posádky startují v každé etapě dle přiděleného startovního čísla. Velitel posádky obdrží na startu mapu s vyznačenou trasou etapy.
2.3. Velitel posádky převezme při startu společně s mapou kontrolní list etapy. Hlavní rozhodčí úkolu potvrdí do kontrolního listu absolvování úkolu. Kontrolní list etapy předá velitel posádky rozhodčímu v cíli etapy.
2.4. Posádka musí být připravena v místě startu nejpozději 5 minut před startem. Pokud startující vozidlo nebude v době startu na místě startu, nebude do etapy vpuštěno a posádka bude hodnocena, jako by se etapy nezúčastnila.
2.5. V rámci soutěže bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů). V případě pozitivního výsledku je posádka diskvalifikována.

3. Plnění úkolů v jednotlivých etapách a hodnocení

3.1. Hlavní rozhodčí úkolu informuje velitele posádky o základní situaci na místě úkolu. Další informace může velitel posádky získat od figurantů. Velitel posádky při plnění úkolu plní funkci velitele zásahu.
3.2. V případě, že v době příjezdu posádky na místo plnění úkolu je ještě na stanovišti předcházející posádka, pomocník rozhodčího úkolu zastaví přijíždějící posádku na kontrolním bodě.
3.3. Posádka může využít pouze materiál, který je umístěn na přípravné ploše v místě úkolu. Není možné využívat vybavení z vlastních vozidel, vyjma základních ochranných prostředků hasiče.
3.4. Při řešení úkolu se postupuje jako při řešení reálné mimořádné události. Komunikace s OPIS se nahradí informacemi velitele jednotky, uvozenými slovním spojením „informace pro operační středisko".
3.5. Maximální doba plnění úkolu je oznámena hlavním rozhodčím úkolu při příjezdu posádky na místo. Čas se měří od vystoupení prvního člena posádky z vozidla. Velitel posádky bude upozorněn hlavním rozhodčím úkolu 2 minuty před vypršením časového limitu. V okamžiku vypršení časového limitu jednotka ukončí činnost a odjíždí z místa úkolu.
3.6. Hodnocení splnění úkolu se provádí kladnými body. Celkové hodnocení úkolu je dáno součtem bodu v jednotlivých kritériích. V jednotlivých kritériích jsou přidělovány body v rozmezí 1–5. Hodnocena jsou kriteria:
taktika
technické provedení
bezpečnost práce
plnění úkolu velitele zásahu

Každý rozhodčí hodnotí maximálně dvě kriteria. Počet získaných bodů rozhodčí po splnění úkolu nesdělují.

4. Celkové hodnocení, protesty

4.1. Celkové pořadí posádek je stanoveno na základě součtu všech dosažených bodů v jednotlivých etapách. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet kritérií, v nichž posádka získala maximální bodové ohodnocení.
4.2. Ceny jsou pro posádky, které se umístí na 1. – 3. místě. Vítězná posádka obdrží putovní pohár. V případě, že jednotka zvítězí v pěti ročnících následujících po sobě, získá putovní pohár do svého vlastnictví.
4.3. Protesty je možné podat proti úhradě poplatku 100,– Kč u ředitele soutěže. Nebude-li protest uznán není poplatek vrácen.
4.4. Posádky, které neplní úkoly na dané etapě, se nesmí pohybovat na trase etapy.
4.5. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu a uhrazení startovního poplatku za posádku ve výši 600,– Kč.


SPONZOŘI PROJEKTU: GASCONTROL, společnost sr.o, OKD.a.s Důl Dukla-utlum, Důl Darkov, TOMO služby sr.o, BANEX PLUS spol.s r.o, CNC PRODUKT sr.o

Přihláška a celkové propozice ke stažení v příloze článku.

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
rally Albrechtice.doc zobrazit online DOC 5 MB