Sobota 4. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhl první den cvičení ZÓNA 2008

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a další zainteresované subjekty dnes (26. 11. 2008) od ranních hodin řešily úkoly spojené s celostátním cvičením ZÓNA 2008. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a další zainteresované subjekty dnes (26. 11. 2008) od ranních hodin řešily úkoly spojené s celostátním cvičením ZÓNA 2008. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva.

Hejtman kraje Vysočina a hejtman Jihomoravského kraje dnes v rámci cvičení vyhlásili na území svých krajů stav nebezpečí.

Vzhledem k závažnosti simulované krizové situace předseda vlády ČR cvičně rozhodl o vyhlášení nouzového stavu v postižených oblastech, a to s účinností od 16:00. V rámci cvičení dnes (26.11.) také proběhlo jednání Ústředního krizového štábu, který aktivoval své pracovní skupiny a zřídil odbornou pracovní skupinu pro radiační havárie ke koordinaci úkolů spojených s řešením opatření v důsledku radiační havárie.

Od 15:00 zasedala odborná pracovní skupina pro radiační havárie. Skupina vyhodnocuje situaci a připravuje následná ochranná opatření pro ohrožené obyvatelstvo.

V rámci cvičení ZÓNA 2008 pracoval štáb MV-generálního ředitelství Hasičského záchranné sboru ČR, který byl rozšířen o zástupce Armády ČR a Policie ČR.

Vzhledem k rozsahu fiktivní mimořádné události MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zahájilo ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací – síly a prostředky složek integrovaného záchranného systému jsou povolávány a nasazovány z centrální úrovně. MV-GŘ HZS ČR organizovalo mezikrajskou pomoc, tedy v souladu s ústředním poplachovým plánem do postižených krajů simulovaně vysílalo síly a prostředky integrovaného záchranného systému včetně Armády ČR.

Dle scénáře cvičení byly do zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany simulovaně vyslány jednotky HZS kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, na místo byla vyslána rovněž jednotka HZS hl. m. Prahy se stanovištěm pro dekontaminaci techniky a jednotka HZS Královehradeckého kraje se stanovištěm pro dekontaminaci osob, na místo mimořádné události bylo vysláno také pět mobilních chemických laboratoří HZS ČR a zpohotoveny byly rovněž síly a prostředky HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje.

V souvislosti s fiktivní krizovou situací přijalo MV-generální ředitelství HZS ČR další mimořádná opatření:

aktivovalo sklady HZS ČR, kde jsou k dispozici ochranné masky s filtry, obleky a roušky pro likvidační práce v zóně havarijního plánování a prostředky pro nouzové přežití osob, na základě uzavřených dohod s mobilním operátorem došlo k aktivaci krizové komunikace (účastníci krizové komunikace mají zajištěnu prioritu volání), o situaci MV-GŘ HZS ČR fiktivně informovalo styčná místa EU a NATO a okolní státy.

Nouzový stav je stav vyhlašovaný vládou ČR v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav jako mimořádné opatření odpovědným orgánům umožňuje na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu omezit některé práva a svobody občanů.

Vláda je v době trvání nouzového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) oprávněna mj.:

nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace,přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření, apod.

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany připravují celostátní. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny -jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než 500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je stejně pravděpodobné, jako že se v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.

Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008

Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-

Sdílet