Sobota 4. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Od nového roku začnou platit dílčí ustanovení vyhlášky č. 23/2008 pro všechny stavby

Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb v § 30 stanoví podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.

Hasičský záchranný sbor ČR přišel v letošním roce s výraznou novinkou. Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně např. podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod. Vyhláška zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR před požáry. Měla by přispět ke snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech určených pro bydlení.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb v § 30 stanoví podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.

Všechny stavby tak musí od 1.1. 2009 splňovat mj. následující:

V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah.

Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách. MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ale upozorňuje, že vyhláška nepřikazuje odstranění nástěnek nebo jiných materiálů ze všech chodeb. Pojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty – to, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby.

V této vyhlášce se vůbec poprvé dovoluje umístění ojedinělých hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách,“ vysvětluje plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Podívejme se blíže, co mj. stanoví příloha č. 6 vyhlášky: 

  • Na chráněných únikových cestách nelze umístit např. hořlavé předměty z plastu, množství hořlavého materiálu nesmí překročit stanovenou mez. V prostoru chráněné únikové cesty lze např. umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu, květinou výzdobu omezené velikosti nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti.
  • V prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ musí zabírat maximálně 1,3 m2 a nesmí překročit tloušťku 4 mm.
  • Hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany.
  • Hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany.
  • Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob v únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení, nesmí ani zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem , nesmí ani bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, tvořící samostatný požární úsek. Jeho konstrukční řešení a technické vybavení a zařízení jsou dány normovými hodnotami (například z hlediska použitých stavebních hmot, požární odolnosti stavebních konstrukcí, způsobu větrání těchto prostorů).

Chráněná úniková cesta je stavebně oddělena od ostatních částí objektu, při požáru lidem poskytuje bezpečí po dobu 4 – 30 minut (podle typu chráněné únikové cesty) a umožňuje jim bezpečně se evakuovat z místa ohrožení a opustit budovu.

Kromě chráněných únikových cest jsou v budovách projektovány také částečně chráněné únikové cesty a nechráněné únikové cesty.

Únikové cesty včetně chráněné únikové cesty definuje norma ČSN 73 0802.

Kromě umístění ojedinělého hořlavého předmětu na chráněné únikové cestě vyhláška v příloze č. 6 také stanoví požadavky v oblasti úpravy interiéru a shromažďovacího prostoru a stanoví rovněž požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. Tato ustanovení se od 1.1. 2009 týkají všech staveb.

  • Vyhláška také přesně stanoví bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot ( viz příloha č. 8). Tuto užitečnou pomůcku mohou občané využít tehdy, pokud není bezpečná vzdálenost stanovena návodem výrobce u stávajících spotřebičů, popř. tento návod není k dispozici.
  • Vyhláška také nově zakazuje parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v hromadných podzemních garážích určených pro veřejné užívání.
  • V řadové, hromadné nebo vícepodlažní jednotlivé volně stojící a nebo přistavěné garáži nesmí být podle vyhlášky umístěno motorové vozidlo pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
  • V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob. Ubytovací částí není kuchyňka nebo společenská místnost.
  • V garáži nesmí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny.

Podrobné informace k vyhlášce č.23/2008 Sb. včetně znění zmíněného § 30 a související přílohy č. 6 a odpovědí na dotazy lze nalézt na www.hzscr.cz/vyhlaska

Vyhláška č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy týkající se požární ochrany staveb. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy upravující tuto problematiku.

Vyhláška určuje pouze povinné minimum, záleží pak na občanech, jak velký bezpečnostní komfort si zajistí. Každý by si měl uvědomit, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do přenosného hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. Je skutečně jen málo horších věcí, než když vaše domácnost vyhoří. Nepřijdete totiž jen o nábytek nebo oblečení, ale kouř a oheň nenávratně zničí také vaše osobní věci nebo doklady,“ zdůrazňuje odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství

-kow-

Sdílet