Pondělí 30. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

2008: V Praze došlo k jednomu z největších požárů poslední doby, hořel Průmyslový palác

Dne 16. října 2008 krátce po 19. hodině došlo v Praze k jednomu z největších požárů za poslední dobu. Začal hořet Průmyslový palác na pražském holešovickém výstavišti. Na místo byly postupně vyslány všechny profesionální a dobrovolné jednotky z celé Prahy.

Popis objektu

Průmyslový palác byl dokončen v roce 1891 pro tehdy pořádanou Zemskou jubilejní výstavu. Na projektu se podílel architekt Bedřich Münzberger a Ing. František Prášil.

Od počátku slouží k pořádání výstav, veletrhů a společensko-kulturních akcí. Celková délka objektu je 238 m. Výška v místě věže je 51 m. Secesní objekt tvoří stavební konstrukce ve smyslu ustanovení ČSN 73 0802 – smíšené D2 a částečně D3.

Nosné prvky tvoří především atypická ocelová nýtovaná konstrukce. Prostory objektu jsou jednopodlažní a dvoupodlažní, částečně podsklepené s jedním podzemním podlažím.

Nad střední částí je ocelová konstrukce dominantní věžové části s ocelovou konstrukcí a bohatým prosklením. Na severní straně celého paláce je přístavba. U levého křídla se nachází restaurace se zázemím, k pravému křídlu je přistavěno technické zázemí.

Podhledy výstavních ploch obou křídel jsou dřevěné. Podlaha je z části dřevěná a částečně krytá keramickou dlažbou. V objektu je instalován požární vodovod s vnitřními odběrními místy (požární hydrantové systémy typu C 52 ve skříních), a dále přenosné hasicí přístroje (po obvodu výstavních ploch).

U hlavních vstupů do jednotlivých částí objektu jsou osazeny tlačítkové hlásiče požáru EPS (samočinnými hlásiči požáru jsou vybaveny jen vybrané technické prostory) s vyvedením do ústředny v dispečinku, resp. ohlašovny požárů výstaviště.

Zemní plyn je v objektu zaveden pouze do kuchyně restaurace v levém křídle, hlavní uzávěr plynu je umístěn v suterénu u severní obvodové stěny v prostoru skladů.

Oznámení události

Podle prvního volajícího se jedná o požár stánku vystavovatele v levém křídle Průmyslového paláce. Výška plamenů je přibližně dva metry. Další ohlášení přichází až za dvě minuty. Volající oznamuje, že celé levé křídlo Průmyslového paláce je v plamenech.

Poté se všechny telefony rozdrnčí a do příjezdu první jednotky PO na místo zásahu obdrží KOPIS téměř 50 oznámení.

Hasební zásah

V první fázi jsou k případu vyslány jednotky HS – 3, 1, 6 a 10. Současně k zásahu vyjíždí i řídící důstojník směny B. Vzhledem k četnosti i charakteru oznámení na linku 150 ještě před příjezdem první jednotky na místo zásahu, operační důstojník rozhoduje o vyslání dalších jednotek.

K zásahu vyjíždějí jednotky HS – 2, 4, 5, 7 a 8. První jednotka HZS hl. m. Prahy z Holešovic je na místě za tři minuty – v 19.20 hodin. Za další minutu je na místě jednotka centrální stanice HS – 1 a řídící důstojník směny. V tomto okamžiku již je celé levé křídlo Průmyslového paláce zasaženo požárem v plném rozsahu.

Prvotním průzkumem je zjištěno, že v objektu se nikdo nenachází. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem se vyhodnocují další možná nebezpečí. V okolních objektech výstaviště probíhají kulturně společenské a sportovní aktivity.

KOPIS po konzultaci s velitelem zásahu doporučuje organizátorům všechny akce v areálu ukončit. Kolem místa požáru se shromažďuje značné množství lidí. Ve spolupráci s Policií ČR se podaří dostat dav do bezpečné vzdálenosti. Dále je nutné zajistit hladký dojezd dalších cisteren. Jsou zde automobily, které je nutné odklidit.


Od první chvíle je rozhodnuto, že všechny síly a prostředky se budou nasazovat na rozhraní levého křídla a střední části Průmyslového paláce tak, aby se oddělila hořící a nehořící část. Obě jednotky jsou nasazeny z jižní strany.

Zde je vytvořen úsek č. 1. Útok na tomto úseku je postupně veden ze tří pozic. První pozice je v přízemí, vnitřkem budovy. Zde jsou pod terasou nasazeny tři proudy C 52 v dýchacích přístrojích. Betonová terasa je neporušená, prostor za ní je ale celý v plamenech, které vyšlehávají už nad střechu.

Druhá pozice se nachází na terase. Zde jsou po nastavovacích žebřících vytvořeny dva proudy B 75. Poslední pozice je proud B 75 po AZ 30. Současně se zřizováním úseku č. 1 se provádí průzkum v nezasažené části. Velitel zásahu žádá na místo další cisterny s vodou a další výškovou techniku. Na místo zásahu je povoláno oddělení protiplynové služby.

V 19.23 hodin operační důstojník KOPIS o případu informuje vedení HZS hl. m. Prahy, MV-generální ředitelství HZS ČR a operační a informační středisko Krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy.

V 19.29 hodin je vyhlášen III. stupeň poplachu.

V 19.32 hodin přijíždějí další jednotky a na severní straně Průmyslového paláce je vytvořen úsek č. 2. Zde zasahují jednotky ze Strašnic, Krče, Petřin a Satalic. Jsou vytvořeny tři proudy C 52 a jeden proud B 75 v přízemí objektu. Další proud B 75 je vytvořen po AZ.

Po AZ je vytvořen i jeden proud C 52 přímo na střechu střední části, se kterým se provádí preventivní ochlazování. Na střechu je dále nasazeno i hasicí zařízení Cobra. V 19.35 hodin postupně na místo dojíždějí další jednotky HZS hl. m. Prahy.


V 19.44 hodin z rozhodnutí ředitele HZS hl. m. Prahy operační důstojník vyhlašuje zvláštní stupeň poplachu a je zřízen štáb velitele zásahu.

Jednotka z Chodova posiluje první úsek, Smíchov a Radotín vytvářejí úsek č. 3. Ten je vytvořen ve vnitřní, střední části průmyslového paláce. Na galerii v 1. patře jsou nasazeny dva proudy C 52 z místní hydrantové sítě. Jejich úkolem je zastavit šíření ohně, který zde prohořívá do věže.

Obdobně v přízemí je nasazen jeden proud C 52 a jeden proud B 75. I zde již oheň proniká do střední části. Přilehlé místnosti jsou již v plamenech. Viditelnost v budově je poměrně dobrá, nicméně i na tomto úseku se pracuje v dýchacích přístrojích.

V této fázi zásahu jsou všechny proudy nasazeny na rozhraní levé a střední části Průmyslového paláce s cílem vytvořit požární stěnu, která by zabránila dalšímu šíření ohně. Do inkriminovaného místa dopadá přibližně 6000 l.min-1. Značně prohořelá levá strana objektu se zatím nehasí.


Z důvodu zajištění požární bezpečnosti na území hl. m. Prahy je v 20.00 hodin požádán KOPIS Středočeského kraje o dvě posilové jednotky do zálohy. Ve 20.15 hodin ředitel HZS hl. m. Prahy rozhodl o svolání 50 % záloh ze směny A.


Během zásahu dochází v zasažené části k postupnému zřícení konstrukcí. Ve 20.28 hodin se provádí celkový průzkum na střeše v centrální části. V tomto okamžiku velitel zásahu konstatuje, že se pravděpodobně podaří zachránit celou střední i pravou část objektu. V 20.46 hodin je vyhlášena lokalizace.

Ve 23:03 hodin se většina jednotek vrací na základny. Jednotky, které zůstávají na místě, provádějí dohašovací práce.

Likvidační práce pokračují ještě do večerních hodin následujícího dne.

Další nebezpečí

KOPIS obdržel v průběhu zásahu telefonickou informaci, že v budově by se mohlo nacházet větší množství rtuti (až 10 kg). Informační zdroj se odvolává na vystavovatele.

Vzhledem k povaze výstavy (Pragodent) se možnost výskytu nebezpečné látky začne prověřovat. Bezpečnostní technik, který je na místě zásahu, nemá o nebezpečných látkách žádné informace. Postupně je kontaktováno vedení výstavy i zástupci vystavovatelů.

Oddělení protiplynové služby provádí podrobný průzkum a další měření v nezasažené části objektu. Velitel zásahu nařizuje dočasně provádět všechny hasební práce v dýchací technice. Výsledek je negativní. Na místě zásahu se nenacházela žádná nebezpečná látka.


Během zásahu došlo vlivem účinků sálavého tepla ke zranění dvou příslušníků HZS hl. m. Prahy, z nichž jeden byl převezen ZZS k ošetření do nemocnice a druhý byl ošetřen na místě.

Zásobování vodou

V okamžiku příjezdu první jednotky PO byla požárem zasažená plocha přibližně 4 700 m2. Aby se zabránilo dalšímu šíření požáru, bylo nutné v co nejkratší době dostat na místo zásahu značné množství požárních cisteren. Do doby než se vytvoří 2. úsek jsou problémy s dodávkou vody.

Na místo zásahu postupně vyjíždějí jednotky PO z devíti stanic HZS hl. m. Prahy (celkem 10). V 19.23 hodin operační důstojník KOPIS nestandardně vyhlásil hromadný poplach pro všechny jednotky SDH na území hl. m. Prahy (celkem 25). Na místo zásahu tak přijíždí nezvykle velký počet techniky.

Distribuci vody je ale potřeba koordinovat. Vznikají dvě koordinační centra pro dopravu vody na místo požáru. Na jižní straně je distribuční centrum č. 1, které zásobuje převážně úsek č. 1 a částečně úsek č. 3. Nájezd požární techniky je přes hlavní vstupní bránu na výstaviště.

Distribuční centrum č. 2 je na severní straně. Dodává vodu na úsek č. 2 a 3. Do tohoto prostoru automobily najíždějí přes zaměstnaneckou vrátnici. Vznikají tři hlavní čerpací stanoviště. První je zřízeno v areálu výstaviště. Místní hydrantová síť je ale nedostatečná.

Na křižovatce ulic Veletržní – Dukelských hrdinů se rovněž čerpá z hydrantové sítě. Třetí čerpací stanoviště je vytvořeno na Vltavě. Pomocí plovoucích čerpadel se doplňuje v ulici Za Elektrárnou. Díky dostatečnému počtu cisternových automobilových stříkaček a dobré koordinaci distribučních center se daří dodávat vodu na místo požáru v dostatečném množství.

Výpadky jsou pouze lokální a krátkodobé. Na místo požáru je dodáváno 4000–6000 l/min (pozn. autora – to jsme netušili, že přesně za tři týdny zvládneme dodávat až 12 000 l/min při požáru tržnice SAPA).

Přesný časový sled události

16. října 2008

 • 19:14 – vyslány jednotky HS-3, HS-1, HS-6 a HS-10
 • 19:18 – vyslány jednotky HS-2, HS-5, HS-6 a HS-7
 • 19:20 – první jednotka HS-3 na místě
 • 19:21 – jedná se o Průmyslový palác
 • 19:22 – HS-4 vyslána k případu
 • 19:22 – velitel zásahu žádá na místo velké množství vozidel ZZS a PČR
 • 19:23 – odeslány SMS všem SDH v Praze
 • 19:29 – vyhlášen třetí stupeň poplachu
 • 19:30 – doporučena evakuace všech osob v prostoru na a okolo Výstaviště
 • 19:32 – až 20:10 se nahlásilo 24 SDH a vyjelo na místo zásahu
 • 19:40 – došlo ke zřícení střechy objektu
 • 19:59 – zřízen štáb VZ – zřízeny tři bojové úseky
 • 20:00 – požádán o výpomoc HZS Středočeského kraje poskytl dvě jednotky do zálohy – na HS-6 a HS-3
 • 20:15 – svolání 50% zálohy směny A
 • 20:13 – z místa požáru stále intenzivně šlehají plameny
 • 20:30 – zasahovalo na místě 9 jednotek HZS Praha (33 vozidel, 123 hasičů), 24 jednotek SDH (36 vozidel, 152 hasičů), HZS Středočeského kraje na HS-6 a HS-3 (2 vozidla, 10 hasičů), na ostatních stanicích se daří postavit záložní jednotky z vlastních SaP
 • 20:42 – dva zranění hasiči – popáleniny – jeden ošetřen na místě, druhý odvezen na ošetření do nemocnice
 • 20:46 – lokalizace
 • 21:00 – dle předběžných informací se ve sklepě nachází větší množství rtuti
 • 21:15 – HZS Praha svolává do zálohy své příslušníky, kteří měli mezisměnové volno, část z nich je v záloze na stanicích HZS a další se připravují k vystřídání svých kolegů
 • 21:26 – Ve 23:00 zasedne krizový štáb hl. m. Prahy, který vyhodnotí situaci po požáru v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Náměstek primátora Rudolf Blažek uvedl, že se město pokusí uvést poničenou budovu do původního stavu.
 • 22:40 – některé jednotky jsou již odesílány zpět na své základny
 • 23:00 – většina jednotek JSDH byla odeslána zpět na svoji základnu
 • 23:30 – na místě probíhá stále šetření příčiny vzniku požáru

17. října 2008

 • 00:06 – na místě zůstavají jednotky JSDH Lysolaje, Horni a Dolní Měcholupy na dohašování ohnisek
 • 00:13 – zítra bude celý den areál výstaviště uzavřen
 • 00:20 – došetřování požáru bude probíhat celé páteční dopoledne
 • 00:25 – JSDH Dolní Měcholupy jsou odeslány také zpět na základnu
 • 06:19 – na místě v tuto chvíli stále zasahují hasiči
 • 06:30 – na místě podle předběžných informací zasahovalo zhruba 300 hasičů s 60 vozidly
 • 10:00 – škody by se podle odhadů mohly vyšplhat na 800 milionů korun
 • 10:10 – probíhá došetřování za přítomnosti Policie ČR a HZS ČR
 • 16:35 – vyšetřovatelé HZS hl. m. Prahy exkluzivně pro náš server popřeli jakékoli spekulace o možné příčině vzniku požáru, které se objevují na jiných zpravodajských serverech. Příčina dosud není známa a šetření stále probíhá. Jeho ukončení plánují vyšetřovatelé až na příští týden.

18. října 2008

 • 19:20 – na místě požáru bylo ukončeno vyšetřování

Zasahující jednotky

HZS hl. m. Prahy

 • 9 jednotek (1 – Sokolská, 2 – Petřiny, 3 – Holešovice, 4 – Chodov, 5 – Strašnice, 6 – Krč, 7 – Smíchov, 8 – Radotín, 10 – Satalice)
 • 33 požárních automobilů
 • 123 hasičů

Jednotky SDH obcí

 • 25 jednotek (Březiněves, Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Horní Měcholupy, Chodov, Cholupice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Kunratice, Letňany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Řepy, Satalice, Stodůlky, Suchdol, Třebonice, Zličín)
 • 36 požárních automobilů
 • 152 hasičů

Zálohové jednotky

 • HZS Středočeského kraje, stanice Mělník a Říčany (2 požární automobily,10 ha­sičů)
 • zálohy HZS hl. m. Prahy (75 hasičů)

Negativa

Charakter konstrukce levého křídla – nadměrné požární zatížení stropu a velké skleněné plochy, které usnadnily rychlý rozvoj požáru.

Vysoká intenzita sálavého tepla, značně přetížený radioprovoz, nedostatečná organizace příjezdu jednotek PO v počátku zásahu.

Mylné informace o potencionálním nebezpečí, nedostatečné zásobení vnější požární vodou ve smyslu ČSN 730873.

Při požáru došlo ke dvěma lehčím zraněním zasahujících hasičů.

Pozitiva

Příznivé povětrnostní podmínky, dostatečné nasazení sil a prostředků, požární odolnost konstrukce mezi levým křídlem a střední částí.

Minimální plocha otvorů mezi levým křídlem a střední částí, nízká intenzita zakouření v objektu, dostatečně velké nástupní plochy pro požární techniku, spolupráce s jednotkami SDH obcí.

Koordinace jednotek PO při zásobování požární vodou. Vhodně zvolená taktika zásahu, uchráněné hodnoty. Požárem byla sice zcela zničena celá levá část paláce, hasičům se včas podařilo dostat oheň pod kontrolu a tím pádem zabránit jeho rozšíření na druhou část budovy.

Příčina vzniku požáru

Ke zjištění příčiny vzniku požáru byla stanovena expertní komise, jejímž úkolem bylo provést výkon státního požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požáru. V průběhu šetření bylo stanoveno několik verzí příčiny vzniku požáru, které byly průběžně prověřovány.

V květnu roku 2009 zveřejnili policisté příčinu požáru, kterou spolu s hasičskými vyšetřovateli nalezli.

Na vařiči, který byl v kuchyňce výstavního stánku vzplály hořlavé předměty. Stánek byl součástí veletrhu zubařské techniky Pragodent. Poté, co požár vznikl, se rychle rozšířil na další stánky a dřevěnou konstrukci stropu levého křídla paláce.

Požár byl zpočátku provázen i několika výbuchy, které byly zapříčiněny explozemi 12 kusů tlakových nádobek – sprejů. Ty zde měl vystavovatel uskladněny pro potřebu výstavy.

Závěr

V okamžiku příjezdu prvních jednotek PO bylo celé levé křídlo Průmyslového paláce zasaženo v plném rozsahu. Zásah byl nesmírně složitý z hlediska nasazení sil a prostředků. Všechny síly a prostředky bylo proto nutné nasadit tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření požáru. Za tímto účelem byla vytvořena vodní stěna mezi levým křídlem a střední částí objektu.

Tento záměr se podařilo realizovat i díky několika pozitivním okolnostem, které celý případ doprovázely. Ideální bezvětří umožnilo provádět kvalitní zásah ze všech stran. Velké nástupní plochy umožňovaly dostatečné rozvinutí výškové požární techniky. Byla vytvořena dvě koordinační centra pro zásobování vodou, která zajišťovala trvalý přísun hasebních látek na místo zásahu. Rychlé zřícení konstrukce v levém křídle pomohlo při dalším hašení. Hořlavé materiály se sesunuly níže a hořlavou střešní konstrukci věže tak bylo snadnější ochlazovat.

Prostupy mezi levým křídlem a věží se pak podařilo uchránit pomocí proudů B 75 a C 52. Díky velkému nasazení a příkladné odvaze zasahujících příslušníků se podařilo požár zastavit. V neposlední řadě pak u obdobných případů musíme mít notnou dávku štěstí.

Tento požár se svým rozsahem a následky řadí k největším v historii České republiky. Odhadnutá škoda byla stanovena na jednu miliardu korun.

npor. Bc. Josef KŘEN, velitel zásahu
Foto: prap. Leoš KUČERA a prap. Radek KRAHULÍK
Plánek nasazení: ppor. Ing. Václav KRATOCHVÍL, Ph.D. – HZS hl. m. Prahy

převzato z časopisu 112

Na výstavišti už hořelo

Velký požár na Výstavišti vypukl už v roce 2005. Tehdy shořelo divadlo Globe, replika stejnojmenné londýnské budovy ze sedmnáctého století. Škodu tehdy majitelé vyčíslili na 15 milionů korun.

Sdílet