Pondělí 21. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Záznam z jednání vedení SH ČMS

Přinášíme vám záznam z jednání vedení SH ČMS, konaného ve dnech 24. – 25. 2. 2009, Jánské Koupele.

Přinášíme vám záznam z jednání vedení SH ČMS, konaného ve dnech 24. – 25. 2. 2009, Jánské Koupele.

Přítomni:
starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Homolková-Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Lubomír Janeba, Ing. Jan Karger, Josef Netík, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Bc. Jan Aulický, ředitel ÚHŠ B.P. Vojtěch Pekárek, ředitel CHH Přibyslav Jiří Pátek
Přizván: Bc. Studník – tvůrce nového programu evidence členů SH ČMS

1) Zahájení Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

2) Vyhodnocení plnění grantů MV ČR a MŠMT za rok 2008
Oba granty jak MV ČR, tak MŠMT byly řádně zúčtovány. Granty jsme vyčerpali v plné výši a plnění bylo v řádném termínu zasláno na obě příslušná ministerstva.

 • Vedení vzalo informaci na vědomí

3) Příprava pracovních porad starostů OSH Ing. Richter – nastínil, že starostové OSH budou svoláni společně se školením hospodářů dne 4. 4. 2009 do Přibyslavi. Pracovní porada bude mít 3 bloky kde bude starostům přednesena přednáška o IZS, vnitroorganizačních předpisech a o připravovaném programu evidence.

 • Vedení schvaluje pozvat společně s hospodáři i starosty OSH k pracovní poradě na den 4. 4. 2009

4) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH Ing. Richter – přednesl nástin programů na jednání VV SH ČMS, který se bude konat dne 26. 3. 2009 a SS OSH, které se bude konat dne 18. 4. 2009 v Přibyslavi. K navrženému programu, který vychází ze schváleného plánu práce VV SH ČMS a SS OSH na rok 2009, se vypustil u SS OSH bod legislativní předpisy a odborná přednáška, k ostatnímu neměl žádný člen vedení připomínky.

 • Vedení ukládá vedoucím ÚORad písemně předložit do 20 .3. 2009 zhodnocení plnění úkolů III. řádného sjezdu z jednotlivých rad.
 • Vedení schválilo pozvánky na obě jednání a doporučuje VV SH ČMS schválit pozvánku na jednání SS OSH dne 18. 4. 2009

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2008 – statistické hlášení, výsledky hospodaření Bc. Aulický – konstatoval, že Výroční zpráva se zpracovává z hlášení o činnosti OSH, které začnou přicházet až v měsíci březnu. Zprávy o činnosti ÚHŠ, CHH a některých rad jsou již zpracované a o ten zbytek budou vedoucí příslušných rad požádáni.
Ing. Jirota – předložil písemně materiál k předběžnému plnění rozpočtu na rok 2008 k 31. 12. Materiál okomentoval a konstatoval, že sdružení v loňském roce hospodařilo lépe, než bylo naplánováno.

6) Příprava MČR Plamen a dorostu a MČR v PS Ing. Homolková – Němečková předložila vedení rozpočet na MČR dětí a dorostu, které se bude konat ve dnech 1. – 5. 7. 2009 v Třebíči. Rozpočet byl podrobně vysvětlen a jediným problémem, který vedení shledalo byla cena za stravu.
Bc. Aulický konstatoval, že rozpočet prozatím není vyhotoven, jelikož MČR v PS, které se bude konat v Ústí na Labem ve dnech 18. – 20. 9. 2009 se začalo připravovat se zpožděním. Ovšem dle sdělení starosty KSH Ústeckého kraje se určitě bude držet v obvyklých částkách. V tomto regionu je velká podpora magistrátu Ústí nad Labem a hledáme i podporu na kraji. HZS Ústeckého kraje též přislíbilo aktivní účast, tak by MČR mohlo proběhnout dle nastavených parametrů.

 • Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo rozpočet pro MČR dětí a dorostu.

8) Kontrola plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS Bc. Aulický – předložil vedení zpracovaný materiál, který v kostce zhodnocuje dosavadní plnění usnesení III. řádného sjezdu.
Ing. Richter reagoval, že tento bod bude projednávat i VV SH ČMS a SS OSH a zpráva bude kompletně zpracována ze zpráv jednotlivých ÚORad.

 • Vedení vzalo dílčí zhodnocení plnění usnesení III. řádného sjezdu na vědomí

9) Projednání harmonogramu přípravy IV. řádného sjezdu SH ČMS p. Janeba – informoval, že již má harmonogram připraven, ovšem v důsledku přesunutí jednání rady vnitroorganizační na 4. 3. 2009 není ještě projednán. Materiál členům vedení rozdal k připomínkování a dopracování. Po jednání ÚORVO bude materiál předložen VV SH ČMS.

 • Vedení vzalo informaci p. Janeby na vědomí

10) Různé Ing. Richter - předložil vedení připravenou smlouvu o dílo na zpracování nového programu evidence od zpracovatele p. Studníka.

 • Vedení po rozsáhlé diskusi a doplnění smlouvy o další ustanovení souhlasí s navrhovanou cenou a celkovou smlouvou a pověřuje starostu tuto smlouvu po projednání u právníků SH ČMS podepsat.

PhDr. Juráň - informoval členy vedení o kontrolních akcích ÚKRR v posledním období. Jednalo se především o prověření stížnosti p. Mužíka, kontrolu Směrnice hasičských soutěží, kontrolu ÚHŠ Jánské Koupele, kontrolu prodeje a nákupu hasičského zboží v Kanceláři SH ČMS a kontrolu CHH Přibyslav.
Co se týče prověření stížnosti p. Mužíka – ÚKRR konstatovala, že stížnost je neoprávněná a ÚKRR prostřednictvím svého předsedy toto zjištění stěžovateli napíše.
Ostatní kontrolní akce jsou již zpracovávány a nebo zpracovány a jejich výsledky budou publikovány na SS OSH

 • Vedení postoupilo předsedovi ÚKRR stížnost na způsob provedení kontrolní akce u KSH Plzeňského kraje a pověřilo předsedu tuto stížnost prověřit a se závěry písemně seznámit starostu KSH Plzeňského kraje.

Ing. Richter – předal předsedovi ÚKRR stížnost SDH Klokočůvky na porušování Stanov členů SDH Klokočůvky a požádal ÚKRR o prověření této stížnosti.

Ing. Richter – informoval o pozvánkách na zahraniční jednání podunajské komise CTIF v Maďarsku a 140. výročí slovinských hasičů. Maďarsko zajistí s přednáškou o bezpečnosti velkých měst p. Janeba a Makkai a ve Slovinsku nás bude reprezentovat Ing. Richter, PhDr. Juráň a Prof. Liška

Ing. Richter - informoval, že ředitel HZS Olomouckého kraje se dožívá kulatého životního jubilea a že za jeho dlouholetou spolupráci s dobrovolnými hasiči navrhuje tuto činnost ocenit Řádem Sv. Floriana.

 • Vedení doporučuje VV SH ČMS tento návrh podpořit a schválit

Bc. Aulický - informoval, že společnost Velkopopovický Kozel chystá pro dobrovolné hasiče soutěž v počinu roku 2008, kterou si bude sám financovat a distribuovat.

 • Vedení souhlasí s návrhem

Bc. Aulický – informoval, že hasičské noviny chtějí na vlastní náklady vydat publikaci o prevenci, kde by chtěli zveřejnit i metodický pokyn o získání odbornosti preventista a otázky a odpovědi.

 • Vedení souhlasí s návrhem

Ing. Karger – doporučuje vedení zpracovat návrh na JUDr. Řepiského na státní vyznamenání, které by si jako dlouholetý funkcionář určitě zasloužil.

 • Vedení prověří možnosti tohoto návrhu

Bc. Aulický - informoval vedení, že jsou připraveny ke zpuštění nové webové stránky SH ČMS na odkazu www.dh.cz/nove a žádá členy vedení, aby si je prohlédli a dali vědět zda není nutné něco dodělat či změnit.

 • Vedení vzalo informaci na vědomí

Prof. Liška informoval o tom, že na ostravskou olympiádu jsou již připraveny nálepní listy a obálky a doporučuje vedení odkoupit z každého vzoru 50 ks pro vlastí potřebu.

 • Vedení souhlasí s návrhem

Bc. Studník – informoval vedení SH ČMS o připravovaném programu evidence členů SH ČMS zpracovanou přednáškou a ukázkou činnosti programu.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.


Zapsal dne 25. 2. 2009 Bc. Jan Aulický Schválil: Ing. Karel Richter


-wap-

Sdílet
Banner scott OK