Úterý 31. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kolaudujete?

Jestli Vás čeká nebo se chystáte na kolaudaci, pak si pozorně přečtěte tento příspěvek. Naleznete zde přehled dokladů, které po Vás mohou vyžadovat příslušníci HZS, vykonávající státní požární dozor.

Někdy v kolaudovaném prostoru najdete bohatě prostřené tabule, které mají jediný účel – uvolnit úředníka a navodit slavnostní a radostnou atmosféru. Více jak plné břicho a ukojené chuťové buňky, zajímají úředníka níže vypsané doklady (alespoň doufám). Rozsah a obsah dokladů je samozřejmě závislý na velikosti kolaudované stavby.

stavební

- certifikáty, prohlášení o shodě stavebních konstrukcí (požární stěny, obvodové stěny atd.), ochrana ocelových konstrukcí
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě na povrchové úpravy stavebních konstrukcí
- indexy šíření plamene, obytné buňky
- chráněné únikové cesty
- certifikáty, prohlášení o shodě požárních uzávěrů (dveří, vrat, rolet apod.)
- prohlášení o montáži požárních uzávěrů (dle projektu)
- prohlášení o montáži a kontrole seřízení samouzavíračů na požárních uzávěrech
- doklady o požárním utěsnění prostupů požárními stěnami a stropy (atest, certifikát použitého těsnícího systému oprávnění dodavatele, prohlášení o provedení)

EPS

- doklady o zařízení (certifikát, schválení ředitelství HZS ČR)
- revize dle ČSN 34 2710
- protokol o předání, převzetí a uvedení do trvalého provozu (včetně funkční zkoušky EPS, včetně ovládaných zařízení)
- proškolení a jmenování osob – zodpovědné za provoz zařízení
- pověřené údržbou zařízení
- pověřených obsluhou zařízení
- zavedení dokumentace k zařízení (provozní kniha, návod k obsluze, popis – schéma atd.)

Požární potrubí

- doklady o schválení komponentů (Ředitelstvím HZS ČR, certifikát ČR)
- revize, tlaková zkouška
- protokol o předání, převzetí a uvedení do pohotovostního stavu
požární vodovod
- doklady o zkoušce vnitřního a vnějšího požárního vodovodu – podle ČSN 73 0873
- certifikát, prohlášení o shodě hydrantového systému

VZT

- revize a atesty požárních klapek, jmenování a proškolení obsluhy a zodpovědné osoby
- certifikáty, prohlášení o shodě požárních izolací, prohlášení o provedení dle projektu
- funkčnost požárního větrání CHÚC (doklad o funkční zkoušce)
zařízení pro odvod tepla a kouře
- doklad o schválení zařízení (Ředitelství HZS ČR, certifikát ČR)
- revize, zkouška
- protokol o předání, převzetí a uvedení do pohotovostního stavu, jmenování a proškolení obsluhy a zodpovědné osoby

elektro

- revize
- funkčnost (doklad o funkční zkoušce) nouzového osvětlení, místního rozhlasu, náhradního zdroje el. energie
- doklady ke kabelům (certifikáty – IEC 332, IEC 331)

výtahy

- atesty (certifikáty, prohlášení o shodě) požárních dveří výtahů
- evakuační výtah – doklady o splnění podmínek dle čl. 8.6.5 ČSN 73 0802:
a. musí mít kabinu z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti nejméně 1100 mm x 2100 mm a nosnost nejméně 5 kN, umožňující dopravu osob ležících na nosítkách
b. musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie podle 11.8 nejméně po dobu 45 minut
c. musí mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy t1 (viz. 8.11.15) do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty
d. v případě ohrožení objektu požárem musí umožnit sjetí kabiny do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání kabiny
- požární výtah – doklady o splnění podmínek dle čl. 11.5.5 ČSN 73 0802:
a. musí ústit ve všech stanicích (s výjimkou výchozí stanice) v předsíni chráněných únikových cest
b. musí mít nosnost nejméně 5 kN a takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy t1 (viz. 8.11.15) do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty
c. musí mít kabinu výhradně z nehořlavých hmot a o čisté půdorysné ploše nejméně 1,3 m2, do této plochy se nesmí započítávat plocha, kterou popř. zabírá otevírání dveřních křídel, kabina musí být opatřena dveřmi
d. musí mít stanice ve všech podlažích, ve kterých se předpokládá zásah požárních jednotek
e. musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie podle 11.8 po dobu alespoň 45 minut
f. v případě ohrožení objektu požárem musí umožnit sjetí kabiny do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro provoz s požárníky pomocí zvláštního ovládání z kabiny
hasicí přístroje
- schválení dle ČSN EN 3
- prohlášení o shodě
- protokol o kontrole od oprávněné firmy, prohlášení dodavatele o rozmístění dle projektu PO

Požadovaná dokumentace požární ochrany v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. – před zahájením užívání – § 40 odst. č. 3.

V souladu s § 27 dokumentaci požární ochrany tvoří:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
- posouzení požárního nebezpečí (pokud musí být zpracováno)
- stanovení organizace požární ochrany
- požární řád
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán
- dokumentace zdolávání požárů
- řád ohlašovny požárů
- tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
- požární kniha
- dokumentace o činnosti požární hlídky

Dále je nutné v souladu s § 30 stanovit organizaci požární ochrany – zejména s ohledem na:

- příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
- stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru
- určení systému provádění preventivních požárních prohlídek,jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách
- stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů
- zajištění požární ochrany v mimopracovní době
- určení ohlašoven požárů
- doklady o dodavatelském způsobu zabezpečení některých povinností na úseku požární ochrany
Sdílet