Sobota 5. prosince 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Moutnice

Na sobotu 11.července připadl termín naší dlouho dopředu připravované slavnostní schůze k výročí oslav 120 let založení našeho Sboru dobrovolných hasičů v Moutnicích.

Na sobotu 11.července připadl termín naší dlouho dopředu připravované slavnostní schůze k výročí oslav 120 let založení našeho Sboru dobrovolných hasičů v Moutnicích. Výbor se svědomitě a poctivě na tuto slavnostní chvíli připravoval a všem členům a pozvaným hostům připravil důstojnou oslavu našich narozenin, které jsme hodlali oslavit ve velkém kruhu společně s našimi členy, přáteli, kamarády, sponzory, kolegy hasiči, zasloužilými hasiči a mnoha a mnoha dalšími.

Ilustrační foto - skutečnosti, uvedené na snímku, nemusejí ani vzdáleně připomínat skutečnost

Sobota 11.července : 15:00 hod. – Slavnostní schůze 

Místem konání naší slavnostní schůze byla zvolena místní budova Orlovny, která jediná je schopna pojmout kolem 200 očekávaných aktérů naší schůze. Sál Orlovny byl vyzdoben a připraven přivítat řadu významných a vzácných hostů. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení – členky sboru napekly výborné domácí koláčky, kvalitní víno nám dodal náš tradiční dodavatel a sponzor zároveň Vinařství Rozařín. Samozřejmě, že každý hasič má rád pivo a tak ani u nás nemohlo chybět a jelikož jsme patrioti, tak jedině Starobrno, pro děti se točila kofola. Teplé jídlo (řízek s bramborovým salátem) nám připravil kolektiv místní vinárny pod vedením p. R. Trávníčka.

Po uplynutí akademické čtvrthodinky se tak v 15:15 hod. začala dnešní slavnostní schůze, jejímž vedením byl pověřen náš jednatel, bratr Zdeněk Riedl. Po slavnostním úvodu následovalo přivítání vzácných hostů. Osobně nás svojí návštěvou a přítomností poctili : starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, ředitel HZS JmK plk. Ing. Zdeněk Vlkojan, místostarosta naší obce RNDr. František Vymazal, velitel našeho sboru a zároveň starosta OSH ČMS Brno-venkov a také krajský starosta SH ČMS JmK, náměstek starosty OSH ČMS Brno-venkov a zároveň vedoucí aktivu zasloužilých hasičů JmK bratr Ladislav Švejda, starosta hasebního okrsku Žatčany bratr Oldřich Tichý, zástupci z řad funkcionářů okresů, dále velitel stanice Židlochovice npor. Bronislav Kocman. Dalšími vzácnými hosty byli zástupci z řad našich sponzorů : bratři Jan a Jaroslav Roubalovi z firmy Perspekta, spol. s r.o., jejichž společnost je generálním sponzorem našich sportovních družstev, dále pan Josef Juráček majitel firmy A+J Ploty Juráček a velmi milou návštěvou byla i jeho manželka a zároveň naše kamarádka, televizní a divadelní herečka pí. Alena Antalová. Ta zde dnes zastupovala, jako kmotra a patronka, brněnské zařízení Klokánek z Fondu ohrožených dětí vyžadujících okamžitou péči s nimiž náš sbor úzce spolupracuje a dětem pomáhá a organizuje pro ně různé akce. A v neposlední řadě přivítal všechny zasloužilé hasiče našeho okrsku, kteří přijali naše pozvání a v rámci naší slavnostní schůze se uskuteční jejich letošní setkání. Zvláště srdečně přivítal nositele nejvyššího hasičského vyznamenání, držitele titulů Zasloužilý hasič bratry Jaromíra Koláčka z Rajhradic, Antonína Fasoru ze Sokolnic, J.Tesaře z Jiříkovic a naše domácí, čerstvé nositele tohoto titulu bratry Jiřího a Františka Dohnálkovi. A jako poslední přivítal zástupce z řad spřátelených sborů, kteří mezi nás dnes zavítali : SDH Brno – Bohunice, SDH Střelice u Brna, SDH Tvarožná, SDH Těšany, SDH Hostěrádky – Rešov, SDH Telnice, SDH Žatčany, SDH Šlapanice u Brna, SDH Sokolnice, SDH Šaratice, SDH Jiříkovice, SDH Sentice, SDH Krumvíř a zvláště pak naše zahraniční kolegy a partnery z DHZ Bratislava – Rusovce a z DHZ Bratislava – Dúbravka.

Následovala krátká modlitba duchovního správce naší farnosti otce Reného Strouhala a po té minuta ticha za všechny zemřelé hasiče s přímluvou za našeho bratra Jaroslava Gargulu a také za nedávné oběti záplav, které postihli naši republiku. Po této pietě předstoupil před přítomné se svojí zprávou o činnosti naší organizace starosta sboru V.Havránek. Ve své zprávě shrnul všechny důležité okolnosti a milníky od počátku založení našeho sboru až po současný moderní trend rozvoje naší organizace. Ve stručnosti všechny seznámil jak s první hasičskou kolnou až po naší současnou moderní hasičskou zbrojnici, rovněž tak s první hasičskou stříkačkou až po dnešní vozový park. Připomenul naše úspěchy na poli kulturně společenském – divadelní soubor, či dnešní akce typu Dětský den, či spolupráce s Klokánkem. A v neposlední řadě úspěchy na poli sportovním od počátků v 50–60 letech minulého století až po současný historický úspěch postupu našeho mužského družstva do krajského kola v požárním sportu v letošním roce. V závěru vyslovil přání, abychom v této nastoupené cestě pokračovali i nadále a popřál všem současným i budoucím členům našeho sboru mnoho úspěchů a zdaru v jejich práci.

Pořad schůze postoupil k slavnostnímu předávání ocenění a medailí našim členům. Předávaly se stužky za věrnost, pokračovalo se předáváním čestných uznání sboru, okresu, kraje i ústředí. Na řadu přišly i medaile za příkladnou práci, za zásluhy, za mimořádné zásluhy a za mezinárodní spolupráci pro naše kolegy ze zahraničí (Bratislava – Rusovce). Jako poslední byli ještě jednou přede všemi slavnostně oceněni noví držitelé a nositelé titulu Zasloužilý hasič bratři Dohnálkové. Předáváním ocenění byli pověřeni všichni funkcionáři sedící tzv. v první linii – starostou sboru V.Havránkem počínaje a starostou sdružení Ing. K.Richtrem konče. Všechny oceněné ženy a dívky navíc obdržely voňavou růžičku, kterou pro ně připravil náš člen bratr Jiří Dohnálek ml. Když už se zdálo, že všechna ocenění jsou rozdány předstoupil před všechny náměstek starosty OSH ČMS Brno-venkov L.Švejda a předal do rukou našeho starosty sboru Medaili za zásluhy, která byla našemu sboru udělena za vykonanou práci na návrh OSH ČMS Brno-venkov.

Po této slavnostní části následovaly zdravice přítomných hostů, sponzorů a přátel. Jako první předal mikrofon bratr Riedl našemu nejvzácnějšímu hostu, starostovi SH ČMS Ing. Richterovi. Ten ve své řeči poděkoval za pozvání, vyzdvihl náš sbor jako jeden z těch nejaktivnějších a poblahopřál k dosavadním úspěchům. Zvláště srdečně ocenil naši spolupráci s dětským zařízením Klokánek. Z jeho rukou pak starosta sboru převzal Poděkování starosty SH ČMS za dosavadní práci a také krásnou plastiku sochy Sv. Floriánka – patrona všech hasičů. Po té se svým příspěvkem vystoupil ředitel HZS JmK plk. Vlkojan. I on ocenil naši práci a hlavně naši dlouholetou vzájemnou dobrou spolupráci. Poděkoval všem hasičům hlavně za jejich obětavou činnost, kterou odvádějí ve svých jednotkách v rámci IZS a z jeho rukou starosta sboru převzal medaili HZS udělenou našemu sboru u příležitosti našich oslav. Před přítomné dále předstoupil místostarosta naší obce RNDr. Vymazal. I on nemohl jinak, než poděkovat našemu sboru za jeho práci ve prospěch naší obce, pro blaho a klidný spánek našich spoluobčanů, jakož i pro jeho společenskou činnost. Přislíbil do budoucna neustálou podporu našemu snažení, na přetřes se dostalo i dokončení půdní vestavby, či rozšíření stání pro další vozidlo. Následovaly příspěvky ostatních vzácných hostů – náměstek starosty OSH ČMS bratr Švejda vyzdvihl naši práci s mládeží, starosta okrsku poděkoval za naši činnost v rámci hasebního okrsku, velitel stanice Židlochovice npor. Kocman poděkoval za velmi dobrou práci, kterou odvádíme při našich společných výjezdech v rámci poplachového plánu JmK. Z řad sponzorů vystoupil Jaroslav Roubal z firmy Perspekta, který kvitoval naši dosavadní vzájemnou spolupráci a přislíbil svoji podporu našim sportovním týmům i do budoucna. Následovaly příspěvky našich zahraničních partnerů. Předseda DHZ Bratislava – Rusovce poděkoval za pozvání a za udělení medailí za mezinárodní spolupráci. Z jeho rukou převzal starosta sboru plastiku s blahopřáním našemu sboru k jeho 120 letému výročí založení. Za DHZ Bratislava – Dúbravka přítomné pozdravil předseda Matěj Filípek. I on poděkoval za pozvání a vyzdvihl naši nově se rodící spolupráci, která bude dnes v rámci této slavnostní schůze stvrzena podpisem smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi našimi sbory. Se svými příspěvky pak vystupovali i další – zástupce SK Moutnice R.Ostrovský, duchovní naší farnosti otec R.Strouhal a celá spousta zástupců z řad spřátelených sborů. Zvláště srdečné a upřímné bylo pozdravení a poděkování od našich kamarádů ze Střelic. Ale zahanbit se rozhodně nenechali ani ostatní. Mezi posledními řečníky se všem představila také paní Alenka Antalová, která všechny přítomné srdečně pozdravila a poděkovala našemu sboru za lásku a pomoc, kterou směřujeme dětem z brněnského Klokánku. Ode všech dětí nám vyřídila co nejsrdečnější pozdravení.

Program schůze se již blížil k svému oficiálnímu konci. Zbývalo tedy ještě přistoupit k onomu slavnostnímu aktu podpisu již výše zmiňované mezinárodní smlouvy mezi naším sborem a kolegy z Dúbravky. Svým podpisem ji za potlesku všech přítomných stvrdili starosta našeho sboru V.Havránek a předseda DHZ Dúbravka M.Filípek. V úplném závěru byly ještě širokému plénu představeny nové moderní internetové stránky našeho generálního sponzora firmy Perspekta na jejichž tvorbě se z velké části podíleli naši mladí členové sboru.
V závěrečné řeči moderátor dnešní schůze bratr Riedl poděkoval všem přítomným za jejich účast na dnešní slavnostní schůzi a vyjádřil přání, abychom se takto vespolek potkávali častěji, protože vzájemné přátelství a kamarádství je tím nejlepším co si můžeme navzájem darovat. A tímto skončila oficiální část programu.

Ihned po té začaly naše děvčata roznášet všem v sále teplou večeři. V té době se již ke svému vystoupení připravovala cimbálová muzika Donava, která nás posléze doprovázela svým zpěvem až do pozdních nočních hodin. Schůze tak dále pokračovala svým neoficiálním programem – posezením a volnou zábavou, hlavně nesmíme zapomenout na setkání našich zasloužilých hasičů. Na pódiu se na velkém plátně promítaly videozáznamy z našich akcí, např. z letošního Memoriálu, či z ukázkového cvičení na budovu naší ZŠ, nebo záznam z oslav 100 let trvání sboru. Všichni návštěvníci schůze si rovněž měli možnost prohlédnout vystavené tabla plné fotografií, či naše historické knihy – kroniky, jednatelské knihy, matriky atd. Všichni jsme se opravdu dobře bavili a nikomu se nám nechtělo domů. Avšak všechno má svůj správný čas a tak i nad naší slavnostní schůzí se nakonec zavřela poslední stránka dnešního dílu ze života našeho sboru, která bude zapsána v naší kronice a bude se na ni určitě v dobrém vzpomínat.
Dovolujeme si poděkovat všem vzácným hostům, sponzorům, přátelům, příznivcům a kolegům ze spřátelených sborů, kteří nás dnes přijeli navštívit a těšíme se na další setkání, třeba zase někdy a někde u vás kamarádi …

Neděle 12.července : 10:30 hod. – Mše svatá

Nedělní dopoledne našich oslav bylo vyplněno slavnostní mší svatou za všechny zemřelé i žijící hasiče. Sraz všech uniformovaných i ostatních členů a spoluobčanů, kteří s námi chtěli jít průvodem byl v 10 hod. před budovou hasičské zbrojnice. Mezi hosty naší mše jsme přivítali i kolegy hasiče z SDH Hostěrádky – Rešov, SDH Žatčany a SDH Střelice u Brna. Na památku dnešního dne jsme se všichni společně vyfotili před budovou zbrojnice i s naším historickým praporem.

Průvodem v čele s naším praporem jsme se přesunuli ke kostelu, kde jsme vyčkali na průvod ministrantů a otce Reného Strouhala. Mše svatá se ubírala svým tradičním průběhem. Otec René nám poděkoval za naši práci, kterou odvádíme pro blaho a klidný spánek našich spoluobčanů, jakož i ostatní činnost ve prospěch celé naší obce. V závěru mše ještě posvětil naši novou plastiku Sv.Floriánka, kterou nám věnoval starosta SH ČMS Ing. K.Richter.

Po skončení slavnostní mše jsme se ještě všichni společně šli poklonit ke hrobu našeho bratra Jaroslava Garguly.

Neděle 12.července : 14:00 hod. – Ukázky zásahů, výstava hasičské techniky, výstava fotografií aj.

Nedělní program pro nás domácí začal brzkým budíčkem, protože již v 7:00 hod. ráno jsme měli sraz u Orlovny, kde bylo potřeba uklidit po slavnostní schůzi a hlavně převézt veškerý materiál do hasičské zbrojnice, kde bude zapotřebí pro nedělní program našich oslav. Před budovou zbrojnice se již chystaly kulisy pro odpolední ukázky zásahů a na travnaté ploše vedle hasičky byly již vystaveny první exponáty výstavy hasičské techniky. V budově hasičské zbrojnice byla od 10:00 hod. dopoledne zpřístupněna výstava různých hasičských artefaktů, fotografií, starých uniforem a přileb, našich kronik a jiných historických knih a listin, kreseb našich nejmladších hasičů, hasičských hraček a to vše jen z vlastních zdrojů, což bylo naší prioritou. Samozřejmostí pro všechny návštěvníky bylo předem připravené občerstvení.

Během odpoledne se k nám se svojí historickou i současnou technikou sjelo spousta okolních sborů, které nám tak pomohly s naší výstavou a daly tak možnost návštěvníkům našich oslav nejen z řad hasičské, ale i široké veřejnosti seznámit se s hasičskou technikou používanou v minulém století, či nejmodernější techniku současnosti. Podpořit nás přijely tyto sbory : SDH Střelice u Brna, SDH Blučina, SDH Hrušovany u Brna, SDH Sokolnice, SDH Těšany, SDH Přísnotice, SDH Žatčany, SDH Morkůvky, SDH Brno-Bohunice, SDH Krumvíř, SDH Šitbořice, SDH Židlochovice, HZS Židlochovice, HZS Brno-Lidická, SDH Šlapanice u Brna a OU PO Brno-Líšeň. Diváci si tak mohli prohlédnout např. trakačový žebřík z roku 1904, koňskou stříkačku kamarádů hasičů z Blučiny, či historickou stříkačku Škoda 125 z roku 1927 hasičů z Hrušovan u Brna, veterána T805 tzv. „kačenu“, dále přes cisterny CAS 25 Š 706 RTHP, CAS 32 T 148 až po nejmodernější vozidla CAS 20 MAN, CAS 20 T 815, CAS 20 Iveco, AZ 30 Iveco, či CAS 24 Dennis. Všem vystavujícím sborům děkujeme za jejich účast a pomocnou ruku při uspořádání našich oslav.

Hlavní program nedělních oslav se však začal odvíjet ve 14:00 hod. odpoledne, kdy byl za zvuku ruční sirény vyhlášen poplach jednotce SDH Jiříkovice, kteří mezi nás přijeli se svojí koňskou parní stříkačkou v dobových hasičských uniformách, aby nám předvedli své umění při simulovaném požáru dřevěného domečku. Přesvědčili nás, že i s touto technikou se ještě dá účinně a rychle uhasit požár. Od přihlížejících diváků sklidili oprávněné ovace. Následovala statická ukázka moderní techniky AZ 30 IVECO z arzenálu HZS JmK ÚO Brno – PS Lidická, kteří nám předvedli záchranu osob pomocí tzv. rukávu, kdy se zachraňovaný spouští z koše žebříku dolů za pomocí speciálního dvojitého plátěného tubusu. Posléze se divákům představili lektoři odborného učiliště požární ochrany v Brně-Líšni se svojí ukázkou zásahu pomocí vysokotlakého řezacího zařízení COBRA. Toto zařízení i mimo hašení umí za pomoci abraziva řezat téměř všechny druhy materiálů, což bylo předvedeno na kusu betonu, či na dveřích od automobilu. Byl předveden i zásah hašení za pomoci pěny. Následovala ukázka zásahu kynologů s vyhledáváním zavalené osoby a ihned po nich ukázka zásahu lezecké skupiny PS Lidická, kteří divákům předvedli záchranu osob z výšky pomocí slanění v záchytném popruhu.

Jako předposlední bod v pestrém a zajímavém programu následovala ukázka součinnostního zásahu domácí JSDH Moutnice a jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice při simulované dopravní nehodě se zraněním. Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první, provedla průzkum, nezbytné protipožární opatření, zajištění vozidla a především se zadním oknem dostala ke zraněnému a zaklíněnému řidiči, kterému poskytla kvalitní předlékařské ošetření. Po příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Židlochovice předali velení zásahu a nadále asistovali při vyprošťovacích pracích za pomocí hydraulického a rozpínacího nářadí při konečném vyproštění zraněného řidiče. Tato ukázka sklidili mezi přihlížejícími obrovského uznání. Na úplný závěr proběhly ukázky hašení propan-butanové lahve hasícím zařízením IFEX a ukázka hoření a hašení jedlého tuku.

Celý průběh nedělních oslav, výstavu historické a současné techniky i výstavu uvnitř hasičské zbrojnice navštívilo velké množství diváků z řad členů a našich spoluobčanů, stejně tak jako další široké veřejnosti z celého blízkého okolí. Mezi přítomnými nechyběl mluvčí HZS JmK Mgr. Jaroslav Haid, nebo velitel stanice Židlochovice npor. Bronislav Kocman, ale i další hosté a především kamarádi hasiči ze spřátelených sborů. Vše pečlivě sledoval a fotodokumentoval i náš čestný člen, vozíčkář Jaroslav Procingr z Němčiček. A nesmíme zapomenout na naše kamarády, děti z brněnského zařízení Klokánek, kteří u nás strávili celé slavnostní odpoledne a my pevně věříme, že se jim u nás líbilo a domů odjížděli plni dojmů a zážitků.

Všichni účinkující a zasahující hasiči se po skončení ukázek sešli při společné teplé večeři a nám nezbývá než jim všem z celého hasičského srdíčka poděkovat za jejich ochotu a pomocnou ruku našemu sboru při jeho oslavách výročí 120 let trvání. Většina ještě notnou chvíli poseděla, než se postupně rozjížděli zpět do svých domovských základen, kde budou opět 100% připraveni kdykoliv a kdekoliv zasáhnout bude-li jejich pomoci potřeba, aby pomohli zachraňovat majetek a bližního svého, tak jak nám to velí hesla na většině našich hasičských praporů. A to je i náš slib a závazek do dalších 120 let trvání našeho sboru.

Tímto nedělním programem tak pro náš sbor skončily dlouho dopředu svědomitě připravované oslavy našich úctyhodných narozenin a proto mi dovolte z tohoto místa poděkovat celému přípravnému výboru oslav, kteří se největší měrou podíleli na zdárném průběhu našeho výročí, stejně tak i všem našim členům bez jejichž pomoci bychom to nedokázali. A samozřejmě děkujeme všem kamarádům hasičům ze spřátelených sborů, kteří nám pomohli. Obecnímu úřadu Moutnice a všem sponzorům, kteří nám díky své štědrosti a finanční podpoře umožnili uskutečnit a přivést k životu naše plány a sny a zrealizovat je do podoby, kterou jste všichni mohli sami posoudit. Děkujeme.

Někdy v Moutnicích zase nashledanou ……

Za všechny z Moutnic jednatel sboru Zdeněk Riedl

-kow-

Sdílet