Úterý 25. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Psi v Integrovaném záchranném systému

Pravidla a způsob použití psů pro záchranné práce v IZS. Pokyn generálního ředitele HZS ČR kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací.

V souladu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a v návaznosti na § 2 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva,

I. s t a n o v í m

Čl. 1
Úvodní ustanovení


(1) Kvalifikační požadavky na záchranářského psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací (dále jen „psovod“ a „pes“) jsou vydávány za účelem garance odborné, fyzické a zdravotní připravenosti psovoda se psem, které lze na základě dohod o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) využít k zásahu při sutinovém vyhledávání osob ve zřícených budovách, k plošnému vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách a k zapojování do mezinárodních záchranných operací.

(2) Odbornou, fyzickou a zdravotní připravenost psovoda a psa prokazuje psovod veliteli zásahu 1) na místě zásahu kynologickým atestem, jehož vzor je uveden v příloze č. 3. Specializace uvedená v kynologickém atestu musí odpovídat charakteru zásahu.

(3) Pro potřeby operačního řízení, plánované pomoci na vyžádání a zapojování do mezinárodních záchranných operací odbor IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR zpracovává seznam držitelů kynologických atestů. Seznam držitelů kynologických atestů je uložen na operačním a informačním středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR a je průběžně aktualizován dle čl. 9 odst. 1.

Čl. 2
Kvalifikační požadavky na psovoda


(1) Psovod musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou:
a) dosažení 18 let věku,
b) odborná způsobilost,
c) fyzická způsobilost,
d) zdravotní způsobilost.

(2) Odborná a fyzická způsobilost psovoda se prokazuje absolvováním praktických zkoušek a teoretických zkoušek formou ústního přezkoušení nebo písemného testu. Způsob provedení a podrobnosti k jednotlivým druhům atestačních zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Zdravotní způsobilost psovoda se posuzuje zdravotní prohlídkou psovoda, kterou na základě žádosti psovoda provádí praktický lékař, u něhož je psovod registrován, a to v rozsahu vstupních zdravotních prohlídek členů jednotek SDH obcí, zařazených ve IV. kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti. Přiměřeně se zde použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2).

Čl. 3
Kvalifikační požadavky na psa


(1) Pes musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou: a) minimální věk 12 měsíců,
b) konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu,
c) odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti,
d) fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí,
e) veterinární požadavky dle čl. 3 odst. 3.

(2) Splnění základních kvalifikačních požadavků dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) je posuzováno zkušební komisí.

(3) Veterinární požadavky na psa:
a) tetované číslo zápisu (podle plemene) nebo implantovaný čip,
b) absolvované očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngitidě, leptospirózám (např. Biocan DHPPiLR, Canvac DHPPiL) a borelioze (Biocan B) minimálně 3 týdny před atestační zkouškou a pravidelně každý rok,
c) zdravotní posudek veterinárního lékaře s ohledem na vyšší stupeň zátěže,
d) dvakrát ročně odčervení.

(4) Veterinární požadavky ověřuje veterinární lékař. Jejich splnění osvědčuje vydáním potvrzení o veterinární prohlídce psa s vyjádřením dobrého zdravotního stavu psa se schopností absolvování vyšší zátěže.

Čl. 4
Zkušební komise


(1) K posuzování splnění kvalifikačních požadavků psovoda se psem a k provádění atestačních zkoušek se zřizuje zkušební komise.

(2) Předsedou zkušební komise je pracovník MV-generálního ředitelství HZS ČR nebo odborného útvaru Ministerstva vnitra. Předsedu zkušební komise jmenuje ředitel odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR, další členy zkušební komise jmenuje na návrh odborné kynologické komise předseda komise.

(3) Zkušební komise je zpravidla tříčlenná.

Čl. 5
Organizační provedení atestačních zkoušek


(1) Organizační provedení atestačních zkoušek stanoví předseda zkušební komise. Zpravidla se jedná o dvou až třídenní soustředění. Datum konání a ostatní organizační záležitosti atestačních zkoušek musí být oznámeny žadatelům o atest propozicemi s předstihem min. 20 kalendářních dnů.

(2) Žadatelé o atest podávají písemnou přihlášku (viz příloha č. 2) prostřednictvím vysílající organizace, ve které jsou členy, poté, co ukončí výcvik ve vysílající organizaci a jsou připraveni k absolvování atestačních zkoušek. K přihlášce se přikládají dvě fotografie psovoda a dvě fotografie psa (ve formátu 4,5 × 3,5 cm), z nichž jeden pár se vylepuje na přihlášku a druhý se přikládá volně. Uzávěrka písemných přihlášek k atestaci je 21 kalendářních dnů přede dnem konání atestačních zkoušek.

Čl. 6
Kynologický atest


(1) MV-generální ředitelství HZS ČR vydává kynologický atest se dvěmi specializacemi:
a) specializace S (sutiny) – umožňuje držiteli kynologického atestu nasazení při sutinovém vyhledávání ve zřícených budovách k provádění záchranných prací v rámci IZS,
b) specializace P (plošné) – umožňuje držiteli kynologického atestu nasazení k plošnému vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách v rámci IZS.

(2) Podmínkou udělení kynologického atestu pro jednotlivé specializace je:
a) potvrzení vysílající organizace, která je zastoupena v odborné kynologické komisi 3), o splnění požadovaného stupně odborné připravenosti psovoda a psa,
b) splnění kvalifikačních požadavků podle článku 2 a 3,
c) splnění atestačních zkoušek pro danou specializaci.

(3) Kynologický atest je vydáván s platností na 2 roky.

(4) Psovod se stejným psem může neúspěšné atestační zkoušky v jedné specializaci opakovat maximálně dvakrát za sebou.

(5) Držitel kynologického atestu bude dle čl. 1 odst. 3 evidován v seznamu držitelů kynologických atestů, který bude spravovat MV-generální ředitelství HZS ČR pro potřeby ústředního poplachového plánu IZS a který bude předáván k dalšímu využití hasičským záchranným sborům krajů.

(6) Vzor kynologického atestu je uveden v příloze č. 3.

Zapojování psovodů do mezinárodních záchranných operací

Čl. 7
Seznam pro mezinárodní záchranné operace


(1) MV-generální ředitelství HZS ČR vede na základě zvláštního právního předpisu4) seznam psovodů se psy, které lze zařadit do záchranné jednotky vysílané do zahraničí (dále jen „Seznam pro MZO“). Seznam pro MZO se vede obdobně jako seznam držitelů kynologických atestů dle čl. 1 odst. 3.

(2) Držitel kynologického atestu může požádat o zařazení do Seznamu pro MZO po splnění podmínek uvedených v čl. 8. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 4; na žádost se vylepují fotografie psa a psovoda obdobně dle čl. 5 odst. 2.

(3) O zařazení držitele kynologického atestu do Seznamu pro MZO rozhoduje ředitel odboru MV-generálního ředitelství HZS ČR, jemuž přísluší Seznam pro MZO zpracovávat. Ten rovněž rozhoduje o vyřazení držitele kynologického atestu z tohoto seznamu na návrh odborné kynologické komise3).

Čl. 8
Podmínky pro zařazení do Seznamu pro MZO


U psovodů předurčených pro zapojení do mezinárodních záchranných operací se kvalifikační požadavky uvedené v čl. 2 doplňují o:
a) absolvování zdravotních prohlídek psovoda ve specializovaném zdravotnickém zařízení dle standardu záchranné jednotky výhradně s klasifikací „Schopen nasazení bez omezení“ viz přílohu č. 5),
b) duševní způsobilost, která se posuzuje kontrolním vyšetřením na psychologickém praco višti MV-generálního ředitelství HZS ČR na osobní žádost psovoda,
c) mezinárodní očkovací průkaz s očkováním dle standardů záchranné jednotky (viz přílohu č. 5),
d) dosažitelnost mobilním telefonem,
e) souhlas žadatele s nakládáním s jeho osobními údaji dle zvláštního právního předpisu5).

Čl. 9
Závěrečná ustanovení


(1) Držitel kynologického atestu je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit na stálé kontaktní místo MV-generálního ředitelství HZS ČR každou skutečnost ovlivňující trvale nebo dočasně (nad 7 kalendářních dnů) schopnost použití psovoda nebo psa (např. nemoc, odjezd mimo území České republiky), včetně změn zajišťujících jeho dosažitelnost či změn údajů v přihlášce nebo žádosti. Stálé kontaktní místo je uvedeno v příloze č. 5.

(2) Při dlouhodobém omezení použitelnosti psovoda nebo psa (tj. nad 60 kalendářních dnů) je MV-generální ředitelství HZS ČR oprávněno kynologický atest dočasně či trvale odebrat, popř. rozhodnout o nutnosti opakovat atestační zkoušky.

(3) Příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, u nichž se zdravotní způsobilost prokazuje na základě zvláštního právního předpisu6), zdravotní způsobilost psovoda dle čl. 2 odst. 3 neprokazují a neabsolvují ani zdravotní prohlídky dle čl. 8 písm. a).

(4) Po návratu z mezinárodní záchranné operace může pes absolvovat karanténní opatření dle rozhodnutí příslušného veterinárního orgánu.

(5) Kynologické atesty CZ a atesty SAR vydané na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 24/2001, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na dobrovolné psovody se psy předurčené k nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 54/2001, zůstávají v platnosti po dobu na nich vyznačené platnosti (v kolonce „Platí do“). Po výše uvedenou dobu platnosti se na držitele těchto atestů pohlíží jako na držitele kynologického atestu se specializací S (sutiny) dle čl. 6 odst. 1 písm. a);

II. u k l á d á m
řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR
a) organizovat ve spolupráci s HZS krajů atestační zkoušky v termínech dle potřeb, minimálně dvakrát ročně,
b) zabezpečovat nezbytnou odbornou přípravu držitelů kynologických atestů,
c) zpracovávat podklady pro vydání kynologických atestů,
d) zpracovávat seznam držitelů kynologických atestů a Seznam pro MZO,
e) jmenovat předsedu zkušební komise,
řediteli odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR
a) pro potřeby operačního řízení na území České republiky vést aktuální přehled akceschopnosti držitelů kynologických atestů,
b) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby záchranných a lik vidačních prací pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologic kého atestu se specializací, jež musí odpovídat charakteru zásahu,
c) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby zapojování České republiky do mezinárodní záchranné operace pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologického atestu s příslušnou specializací a jsou uvedeni v Seznamu pro MZO,
ředitelům HZS krajů
a) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko HZS kraje povolávalo pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologického atestu se specializací, jež musí odpovídat charakteru zásahu,
b) prokazatelně seznámit se zněním pokynu obsluhu operačních a informačních středisek HZS kraje a příslušníky HZS kraje s velitelskou pravomocí,
c) spolupodílet se na organizaci atestačních zkoušek,
ředitelům vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku zařadit pokyn přiměřeně do výuky na úseku IZS, operačního řízení a výkonu služby (kurz TŘ I a kurzy vyšší úrovně);
III. z r u š u j i
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 24 a 54/2001.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj.: PO-3408/IZS-2003

Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.ZPŮSOB PROVEDENÍ A PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM ATESTAČNÍCH ZKOUŠEK

Definice pojmů a upřesnění zkušebních podmínek
Pro účely tohoto pokynu jsou definovány a dále použity následující pojmy:
a) terén – místo, kde se provádí atestační zkoušky (vymezená plocha, objekt, či budova), musí co nejvíce imitovat praktické nasazení psovoda se psem, všichni účastníci atestačních zkoušek nemusí být posuzováni ve stejném prostoru,

b) úkryt – místo, kde se v terénu ukryje hledaný subjekt, na místě se nesmí provádět změny, které by napomáhaly při vyhledání jako jsou přidružené pachy, optické změny, úkryty se v průběhu atestačních zkoušek mohou měnit,

c) hledaný subjekt – figurant, který simuluje hledanou osobu v bezvědomí, nereagující na vnější podněty; figurant dbá po celou dobu atestačních zkoušek pokynů zkušební komise,

d) examinátor – člen zkušební komise, který je pověřen předsedou zkušební komise k posuzování speciálních cviků.

Obsah atestačních zkoušek

A. NÁROKY KLADENÉ NA PRÁCI PSA
Chování a připravenost psa je posuzována po celou dobu konání atestačních zkoušek. Pokud pes projeví chování, které by mohlo nasvědčovat, že se jedná o psa se špatným typem vyšší nervové činnosti, špatnou ovladatelností a připraveností, může být z atestační zkoušky vyloučen .

1. Ovladatelnost psa
Ovladatelnost psa je souhrn několika základních důležitých cviků, které musí pes zvládat u atestačních zkoušek:
a) přivolání psa k psovodovi,
b) ovladatelnost psa u nohy psovoda,
c) odložení psa na místě,
d) vysílání psa vpřed do určených směrů,
e) překonávání různorodých překážek (skokem, šplhem, do výšky a do dálky, překonávání lávek, žebříků apod.)

2. Speciální cviky
Speciální cviky jsou zaměřeny na dva nejdůležitější úkoly při atestačních zkouškách:
a) vyhledání a označení hledaného subjektu,
b) prověření prostoru či terénu, zda se zde nenachází hledaný subjekt.
Pes musí v co nejkratším čase systematicky a důsledně propátrat daný úsek a označit místa, na kterých se nachází hledaný subjekt. Přesnost místa označení je posuzována s přihlédnutím na okolnosti v průběhu nasazení (vliv povětrnostních podmínek, skladba terénu a ostatní vlivy, které mohou ovlivnit práci psa). Označené místo musí být co nejblíže k hledanému subjektu. Psovod musí místo nálezu co nejvíce konkretizovat podle chování psa. Přesné označení místa nálezu je hlavním úkolem psovoda a zásadní skutečností, která při zásahu přímo ovlivňuje průběh následujících záchranných prací.

3. Posuzování fyzické způsobilosti psovoda a psa
V průběhu atestační zkoušky se provádí prověrka fyzické způsobilosti psovoda a psa formou:
a) přesunu na místo provádění speciálních cviků spojeného s překonáváním praktických překážek,
b) prověření reakcí psa, kdy psovod se psem absolvuje vyhledání určeného subjektu mimo část posuzování speciálních cviků.

B. NÁROKY KLADENÉ NA PRÁCI PSOVODA
Odborná způsobilost psovoda je posuzována v průběhu plnění speciálních cviků nebo formou přezkoušení základních znalostí a dovedností k nasazení.

C. ZKOUŠKA PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PSŮ PRO SUTINOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
(specializace S)
Hledaný subjekt
Postižená osoba – figurant.

Počet subjektů
Maximální počet subjektů jsou 4.

Úkryt
Pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě.

Terén
Budovy s minimálně třetinovým podílem sutin rozdělené do několika úseků:
I. úsek o rozloze prohledávaných podlahových ploch maximálně 1000 m2,
II. úsek o rozloze prohledávaných podlahových ploch maximálně 1000 m2.

Nasazení ke speciálním cvikům:
1. cvičení se skládá z propátrání dvou úseků (I. úsek + II. úsek); psovod může požádat o jednu pětiminutovou přestávku, která se nezapočítává do časového limitu (časový limit se prodlužuje),
2. cvičení se skládá z propátrání jednoho úseku (I. úsek).

Přestávka mezi prvním a druhým cvičením je v rozsahu minimálně jedné hodiny, cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období.

Časový limit
Časový limit jednoho cvičení je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle rozlohy a členitosti terénu určit zkrácený nebo prodloužený časový limit.

Hlášení
Na začátku každého cvičení podává psovod examinátorovi hlášení, při němž si vyžádá potřebné informace k zahájení nasazení psa a oznámí, jakým způsobem pes označuje nález hledaného subjektu.

Examinátor
Examinátor může v průběhu jednotlivých cvičení podle svého uvážení ovlivňovat postup psovoda.

Hodnocení
Při atestační zkoušce se hodnotí:
a) souhra psovoda se psem,
b) rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa,
c) způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů,
d) pohyb a postup psovoda a psa v terénu,
e) pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty,
f) dojde-li k opakovanému falešnému označení, je zkouška nesplněna.

D. ZKOUŠKA PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PSŮ PRO PLOŠNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
(specializace P)
Hledaný subjekt
Postižená osoba – figurant nebo skupina figurantů.

Počet subjektů
Maximální počet subjektů jsou 4.

Úkryt
Pod úrovní, nad úrovní, v úrovni terénu, volně či skrytě, s možností vyhledávání v objektu.

Terén
I. úsek – maximální rozloha 50 000 m2,
II. úsek – maximální rozloha 50 000 m2.

Nasazení k speciálním cvikům
1. cvičení se skládá z propátrání dvou úseků; nasazeni jsou dva psovodi se psy společně, každý z nich propátrává svěřený úsek, psovod může požádat o jednu pětiminutovou přestávku, která se nezapočítává do časového limitu (časový limit se prodlužuje),
2. cvičení se skládá z propátrání jednoho úseku.

Přestávka mezi prvním a druhým cvičením je v rozsahu minimálně jedné hodiny, cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období.

Časový limit
Časový limit jednoho cvičení je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle rozlohy a členitosti terénu určit zkrácený nebo prodloužený časový limit.

Hlášení
Na začátku každého cvičení podává psovod examinátorovi hlášení, při němž si vyžádá potřebné informace k zahájení nasazení psa a oznámí, jakým způsobem pes označuje nález hledaného subjektu.

Examinátor
Examinátor může v průběhu jednotlivých cvičení podle svého uvážení ovlivňovat postup psovoda.

Hodnocení
Při atestační zkoušce se hodnotí:
a) souhra psovoda se psem,
b) rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa,
c) způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů,
d) pohyb a postup psovoda a psa v terénu,
e) pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty,
f) dojde-li k opakovanému falešnému označení, je zkouška nesplněna.


Zdravotní prohlídky a očkovací program psovodů dle standardu záchranné jednotky k účasti v mezinárodních záchranných operacích

Zdravotní prohlídky pro žadatele o zařazení do Seznamu pro MZO provádí Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové. Kontaktní pracovník VLA je Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc., tel. 495 253 127, 495 253 003, fax 495 512 451.

Zdravotní prohlídka je prováděna s ohledem na mimořádnou fyzickou a psychickou zátěž členů záchranné jednotky při mezinárodních záchranných misích. Skládá se z celkového lékařského vyšetření, biochemického vyšetření krve, základního hematologického vyšetření, EKG, rtg hrudníku, vyšetření plicních funkcí a vyšetření fyzické zdatnosti na bicyklovém ergometru.

Očkování s vystavením mezinárodního očkovacího průkazu provádí Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1.


Očkovací program

tetanus 1 dávka 10 let
hepatitida A+B 3 dávky A- 10 let , B- 5 let
chřipka 1 dávka 1 rok
klíšťová encefalitida 3 + 1 dávky
přenosná dětská obrna 2 dávky 10 let
záškrt 1 dávka 10 let
meningoková meningitida A+C 1 dávka 3 roky
břišní tyfus 1 dávka 3 roky

STÁLÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO OHLAŠOVÁNÍ ZMĚN DOSAŽITELNOSTI DRŽITELE KYNOLOGICKÉHO ATESTU
Operační a informační středisko
MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Tel. 974 819 820–2
Fax 974 819 958, 224 232 321
E-mail: opis@grh.izscr.cz


Celá vyhláška se vzory přihlašovacích formulářů ve formátu DOC pro MS Word zde.
Sdílet