Středa 20. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Junior univerzita 2009

Náplní bakalářské práce, ze které Junior univerzita (dále jen „JU“) vychází, bylo navrhnout zájmovou činnost pro vybranou skupinu dětí, které jsou členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zájmová činnost by měla mladé hasiče seznámit s novými možnostmi rozšiřování svých znalostí a dovedností v oblasti požární ochrany.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské v Ostravě (dále jen „FBI“) jakožto jediná vysoká škola u nás se zabývá vzděláváním studentů právě v oblasti požární ochrany. Cílem by mělo být ukázat dětem formu studia na vysoké škole. Upevnění vztahu k této zájmové činnosti je způsob, jak děti a budoucí studenty přivézt na cestu, která jim pomůže postupně dojít až k jejich stanovenému cíli a se zájmen budovat svou kariéru hasiče.

Nultý ročník JU se podařilo zorganizovat ve spolupráci s mezinárodním hasičským táborem v Jánských Koupelích, jehož organizátoři propůjčili 14 dětí na dobu necelých 4 dní do rukou pana doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčák, pedagoga FBI a jeho 4 studentům.

První den večer 28.7. 2009 byla vybraná skupina seznámena s náplní a průběhem studia. Jednalo se o 14 dětí ve věku od 10 do 15 let. Studenti si vyplnili přihlášky, poté následovalo portrétové focení a vyhotovení studijních průkazů.

Druhý den ráno odjela skupina studentů na FBI v Ostravě. Zde absolvovali prohlídku areálu školy a zahájili své studijní dny. Nejprve je čekala přednáška z oblasti požární ochrany pana doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka. Na ni navázala nejzajímavější část dne, kterou byly laboratorní zkoušky. Zde si studenti prakticky vyzkoušeli různé typy zkoušek, jako např. stanovení kyslíkového čísla nebo šíření plamene po povrchu textilií. Některým z dětí se tato činnost zalíbila natolik, že se od ní nechtěly odtrhnout. V průběhu měření si každý zaznamenával důležité informace o průběhu zkoušky, se kterými se následně pracovalo v bloku věnovaném výpočetní technice. V počítačové učebně studenti vypracovali protokoly o dané zkoušce a vyzkoušeli si tak svoje dovednosti při práci s programem Word. Posledním bodem dne byla krátká diskuze s doc. Dr. Ing. Kvarčákem a lektory, kterých se děti dotazovaly např. na průběh studia, ubytování na kolejích nebo stravování na fakultě. Kolem půl páté následoval odjezd autobusem do Jánských Koupelí.

Následující den absolvovali studenti přednášku o hasicích přístrojích a hašení malých požárů. Taktéž si vyzkoušeli hašení pomocí vodního přenosného hasicího přístroje. Nejvíce se však těšili na příjezd požární techniky ze stanice HZS MSK v Opavě. Konkrétně se jednalo o vyprošťovací automobil Tatra. Hasiči krátce popsali parametry vozidla a prakticky ukázali zvedání břemene. Posledním bodem dne byly závěrečné zkoušky. U nich každý ze studentů předvedl, co se za tři dny naučil nebo dověděl. Všechny děti samozřejmě zkoušky zvládly a těšily se už na den následující.

Poslední den Junior univerzity byl ve znamení slavnostního zakončení a předání osvědčení o absolvování studia. To se uskutečnilo v prostorách Nové auly VŠB v Ostravě – Porubě. Toho se zúčastnili nejenom samotní studenti, ale i jejich vrstevníci a vedoucí z tábora. Po slavnostním aktu následovala krátká prohlídka přilehlého areálu vysoké školy a poté prohlídka hasičského
a hornického muzea.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o vůbec první ročník takovéto akce, myslíme si, že se velmi povedla. Doufáme, že se všem zúčastněným dětem líbila a obohatila je o velkou míru vědomostí a zkušeností nejen z oblasti požární ochrany, ale dověděly se i něco o životě na vysoké škole.

Velké poděkování patří zejména řediteli ÚHŠ Jánské Koupele panu Ing. Janu Kargerovi, celému personálu ÚHŠ, Jitce Fabianové, Michalu Kuběnovi, lektorům Kristýně Kutilové, Bc. Janě Margholdové, Bc. Lukáši Šimečkovi, Bc. Jitce Paťavová, Bc. Michalu Bilíkovi, Bc. Davidu Nováčkovi a v neposlední řadě také panu doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi.

Pro POŽÁRY.cz Jitka Paťavová, Lukáš Šimeček
Foto: Petra Poláková, Jana Margholdová, Lukáš Šimeček 

-kow-

Sdílet