Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HaZZ a SČK se dohodli na spolupráci

Hasičský a záchranný zbor SR a Slovenský Červený kríž podepsali dohodu o spolupráci.

Plný text dohody:


Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Slovenský Červený kríž podpísali 23. februára 2004

Vykonávaciu dohodu
medzi
Prezídiom Hasičského a záchranného zboru
a Slovenským Červeným krížom o vzájomnej spolupráci

Dohodu podpísali v súlade s čl. 2 ods. 4 Dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom uzatvorenej dňa 21. decembra 1999 s účinnosťou od 1. januára 2000 a Dodatku č. 1 k predmetnej dohode uzatvoreného dňa 11. augusta 2003. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto dohoda nadobudla platnosť a účinnosť dnes 23. februára 2004 podpismi oboch zmluvných strán.
Za Prezídium Hasičského a záchranného zboru podpísal dohodu prezident zboru plk. Ing. Jozef Paluš, za Slovenský Červený kríž jeho generálny sekretár Ing. Bohdan TELGÁRSKY.

Dohoda vychádza z potreby spolupráce pri záchrane životov a zdravia občanov.
Cieľom dohody je dosiahnutie vyššej súčinnosti a efektívnosti práce pri odbornej príprave a školení príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zamestnancov obidvoch zmluvných strán,

Prezídium Hasičského a záchranného zboru sa v dohode zaviazalo, že:

a) bude spolupracovať so SČK pri zabezpečovaní úkonov smerujúcich k záchrane ľudských životov a zdravia obyvateľstva pri dopravných nehodách, haváriách technických zariadení, prírodných katastrofách, požiaroch a pri iných mimoriadnych udalostiach,
b) v rámci dohodnutých súčinnostných podujatí poskytne na požiadanie SČK bezplatne svoje priestory a technické prostriedky s cieľom ukázať možnosti a spôsoby ich praktického využívania a použitia v akcii,
c) v rámci svojej pôsobnosti bude pomáhať pri získavaní bezpríspevkových darcov krvi,
d) bude sledovať prejavy obetavosti a ľudskej statočnosti v radoch príslušníkov zboru pri záchrane ľudských životov
e) poskytne na požiadanie SČK každoročne prehľad o vykonaných zásahoch na vodných plochách.

Slovenský Červený kríž sa zaviazal, že:

a) na požiadanie prezídia v rámci základnej zdravotníckej prípravy príslušníkov zboru prednostne a za dohodnutú cenu zabezpečí odborné školenie a výcvik o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch, dopravných nehodách, haváriách technických zariadení, prírodných katastrofách a pri iných mimoriadnych udalostiach,
b) bude pozývať zástupcov prezídia na špeciálne podujatia zamerané na záchranné akcie, informovať ich o aktivitách, činnosti a práci zložiek SČK, vrátane Vodnej záchrannej služby SČK,
c) bude aktívne pomáhať prezídiu pri propagačných akciách, vzdelávaní príslušníkov zboru a podporovať vzájomnú súčinnosť oboch strán v spoločensky prospešnej práci a tých činnostiach, ktoré sú v súlade so záujmami obidvoch strán,
d) bude vykonávať v rámci svojich možností na požiadanie jednotlivých zložiek zboru na úrovni územných spolkov SČK konkrétne opatrenia a poskytovať pomoc pri udalostiach, ktoré sú predmetom tejto dohody a dotýkajú sa poskytnutia konkrétnej (lokálnej) pomoci.

Prezídium a SČK sa obojstranne zaviazali:

a) vychádzať si v ústrety a spolupracovať pri realizácii dohodnutých úkonov,
b) vzájomne sa informovať o typoch zdravotníckej techniky v zbore a územných spolkov SČK, ktorá sa používa pri odborných školeniach, výcviku a poskytovaní prvej pomoci,
c) vzájomne sa informovať o všetkých nových skutočnostiach a poznatkoch, ktoré sa budú realizovať vo vývoji záchranných systémov v ochrane pred požiarmi a využívané v prospech činnosti uvedených v tejto dohode,
d) vzájomne pozývať svojich zástupcov na rokovania týkajúce sa oblasti bezpečnosti a ochrany životov a zdravia obyvateľstva,
e) spolupracovať pri zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva,
f) všestranne spolupracovať a koordinovať svoju činnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci v miestach, kde dochádza k súčasnému pôsobeniu SČK a zboru.
Sdílet