Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Hasiči z chemických laboratoří cvičili u jaderného reaktoru v Praze, setkávají se pravidelně

Ve dnech 18. až 21. 3. 2019 se konal již pátý ročník spektrometrického semináře pro radiační specialisty z chemických laboratoří HZS ČR.

Toto pravidelné jarní setkání slouží nejen k prohlubování znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti měření a následného zpracování energetických spekter záření gama, ale díky spolupráci s Katedrou reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVÚT lze provádět i řadu dalších zajímavých činností.

První den se pracovníci laboratoří však sešli v Praze v sídle firmy Isotrend, která se zabývá výrobou uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) pro nedestruktivní defektoskopii (NDT), hladinoměry atd.

Zároveň je zde umístěn i státem uznaný sklad pro dlouhodobé skladování zdrojů a to i pro velmi vysoké hodnoty aktivit.

V úvodní prezentaci nás pan Bornhorst, který ve firmě zastává funkci specialisty radiační ochrany seznámil s portfoliem firmy a ukázal různé typy pouzder URZ a dále nás seznámil s podmínkami přepravy těchto vysoce aktivních zdrojů podle ADR, které se pohybují na našich silnicích.

Druhá část prezentace byla věnována prezentaci reálných zásahů spojených s nálezy a záchyty zdrojů ionizujícího záření, neboť Isotrend má mimo jiné také povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k dohledání, identifikaci a zajištění opuštěného zdroje při nálezech a záchytech na předem nespecifikovaných místech na území České republiky.

Tyto zkušenosti byly velmi cenné, neboť do podobných situací se občas dostávají i příslušníci chemických laboratoří HZS. Po úvodní přednášce následovala ukázka kontrolovaného pásma pracoviště III. kategorie pro URZ a jeho vybavení, včetně horké komory umožňující práci se zdroji s aktivitou až do hodnoy 3,7 PBq.

Komora je osazena dvěma sendvičovými olovnatými skly tloušťky 1,1 m a její stěny jsou stíněny barytovým betonem o síle 1,1 m. Práce uvnitř komory probíhá pomocí manipulátorů.

Následující dva dni jsme strávili na Katedře reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVÚT v pražské Troji u školního reaktoru VR-1 „Vrabec“ (lehkovodní výukový jaderný reaktor bazénového typu).

První den si radiační pracovníci CHL HZS vyslechli zajímavou přednášku o výzkumných reaktorech jako významném zdroji neutronů a po obědě následovala činnost v kontaminovaném prostředí.

Odborníci z Katedry reaktorů v reaktoru připravili aktivní roztok síranu manganatého s krátkým poločasem přeměny, kterým kontaminovali několik míst v hale reaktoru.

Úkolem pracovníků CHL bylo vyhledat tato kontaminovaná místa, zjistit hodnotu a rozsah kontaminace a zároveň nekontaminovat sebe ani měřicí přístroje. Následně si na druhém pracovišti vyzkoušeli dekontaminaci třech typů ochranných oděvů (Microchem 3000, Tychem C a Tychem TK) používaných jednotkami PO.

Vzorek oděvu o velikosti 20 × 20 cm byl kontaminován roztokem aktivního chloridu sodného. Po zaschnutí byl dekontaminován činidlem připraveným dle příslušného listu Bojového řadu JPO (L9 – Dekontaminace radioaktivních látek). Ve všech případech byla dekontaminace úspěšná a došlo k odstranění veškeré kontaminace.

Následující den jsme si již tradičně vyzkoušeli, zda jsou naše přístroje schopny detekovat neutrony a následně jsme si mohli změřit spektra palivových uranových článků a ze získaných spekter následně určit poměr jednotlivých izotopů uranu, tzv. stupeň obohacení.

Poslední den proběhlo vyhodnocení činností prováděných jednotlivými laboratořemi a také druhé setkání s pracovníky z regionálních center SÚJB, kteří nás informovali o radiačních událostech řešených v roce 2018. Větší pozornost byla věnována nálezu opuštěných zdrojů na haldě poblíž Lešetic, která byla řešena v součinnosti s HZS.

kpt. Ing. Michal Setnička, Ph.D.
Institut ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč
Sdílet
Banner Dobráci sk