Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku Metro

Počátkem srpna 1973 byly do provizorních prostor,které se nacházely v objektu dnešní služby staveb a tratí,přivezeny první tři požární automobily a 27.srpna 1973 nastoupilo do služby prvních pět hasičů,tehdy vlastně požárníků.Tímto dnem vznikl první hasičský sbor metra,který byl organizačně zařazen do služby vozové

Na základě požadavků státních orgánů požární ochrany bylo rozhodnuto zřídit v odštěpném závodě Metro samostatnou jednotku požární ochrany.Tato jednotka měla být zřízena ještě před zahájením zkušebního provozu v době,kdy do halového komplexu depa Kačerov byly naváženy první vozové soupravy.Protože byl koncipován podle vzoru bánské záchranné služby,neboť byl určen zejména pro likvidaci požárů a havárií v podzemí,byl jeho název Záchranný,havarijní a požární útvar(ZHPÚ).Tento název byl trnem v oku tehdejším vládcům požární ochrany,neustále bylo poukazováno na rozpor s oficiálním názvem závodní požární útvar.Počátkem osmdesátých let jsme byli přinuceni změnit název na požadovaný závodní požární útvar,Když se podíváte na dnešní hasičské sbory – hasičský záchranný sbor, tak se tento od našeho původního příliš neliší.

Koncem roku 1973 již ve čtyřstěnném provozu sloužilo 20 hasičů, někteří z ZHPÚ přešli od požárního útvaru Praha,někteří přišli dá se říci z ulice a je zajímavé,že většina těch druhých slouží u metráckých hasičů dosud.Do funkce vedoucího odboru byl jmenován Ing.Michal Wowesný,který tuto funkci vykonává doposud

Datum 1.února1975 je vlastně datem zlomovým,protože od tohoto data začala být požární ochrana v metru plně funkční a systém jednotné požární ochrany funguje v metru doposud

Oddělení požární represe se stará hlavně o přenosné hasicí přístroje,nástěnné a podzemní hydranty a suchovody,hlavně zajištění jejich akceschopnosti,do­držování kontrol a revizí těchto zařízení.V péči tohoto oddělení je rovněž vybavení požárních zbrojnic,které jsou umístěny na nástupištích všech stanic metra a je v nich vybavení pro zasahující jednotky požární ochrany(požární hadice,armatu­ry,pojízdné hasicí přístroje,které doplňuje vybavení umístěné na výjezdových vozidlech.
Velmi významnou oblastí požární represe je zpracovaní požární a výjezdové dokumentace,která je určena pro provozní personál stanic a pro zasahující hasičské jednotky.toto oddělení tvoří vlastně podpůrnou složku mezí prevencí a zásahovou hasičskou jednotku

Vraťme se ale ještě k historii zbrojnic…
Vánoční svátky 1995 slavili hasiči už v nové požární stanici v areálu depa Kačerov,kam se stěhovali z dočasného provizoria.Místo dvou místností,které současně sloužily jako spojová ústředna,jídel­na,učebna,poho­tovostní místnost a šatna,se hasiči ocitli v moderním dvoupodlažním objektu,který byl na svou dobu opravdu moderní požární zbrojnicí a po dílčích úpravách svému účelu vyhovuje v plném rozsahu i v současnosti.

V roce 1978 byl v souvislosti se zahájením provozu navýšen početní stav na 12 hasičů ve směně.O dva roky později vzniklo specializované oddělení ,které zajišťovalo požární ochranu objektů a zařízení ochranného systému metra.v souvislosti s dokončováním depa Hostivař byl v roce 1984 zahájen provoz provizorní požární stanice Hostivař,objekt požární stanice byl dokončen v roce 1986.Poslední požární stanice byla dokončena v areálu depa Zličín v roce 1994.K poslednímu doplnění početního stavu došlo při zahájení provozu na trati IV.B v roce 1998.
V současné době je na každé ze 3 stanic připraveno jedno výjezdové družstvo.

HZS DP Metro je určeno ve svém hasebním obvodu,tj.na tratích,v objektech a zařízeních metra k řešení mimořádných událostí jako jsou požáry v objektech a stanicích,požáry nebo zakouření vlakových souprav.Dále mimořádných událostí typu „ pád do kolejiště“,akcí „bomba“ to je řešení situací při nálezu předmětu a neznámého původu,při ohrožení zvýšenou hladinu vody nebo poruchami vodovodního řadu a v neposlední řadě také při „vykolejení“ nebo jiných havarijních stavech u provozovaných vlakových souprav.

Kolik členů jednotka má?
HZS .o.z. Metro má v současné době k dispozici pro výkon nepřetržité služby celkem 119 zaměstnan­ců,kteří jsou rozděleni do čtyř směn na třech hasičských stanicích,které jsou vždy v areálech vozových dep(Hostivař,Ka­čerov a Zličín). Směnnost služby je dvanáctihodinová


Technika

Cisternové automobilové stříkačky na podvozcích LIAZ 101-CAS K25,dále specializované dopravní automobily na podvozku AVIA DA 12 a speciální protiplynové automobily.technic­ký automobil a chemický automobil,pro řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek.Ostatní výbava je též ve speciálních přívěsech jako jsou osvětlovací,ha­dicový,odsavač kouře, chemický a povodňový.
V poslední době byla zakoupena na HS Kačerov CAS 24 T815 Terrno

Čtyřhodinové dýchací přístroje BG 174 firmy Drager,vzduchové dýchací přístroje SCOTT,ochranné žárové obleky chránící před účinky sálavého tepla a další výbava.
Každý zaměstnec je vybaven přilbou Halley,Rosenbauer či Schubert četně nomexové kukly,zásahovým oděvem FIREMAN IV.zásahovou obuví HAIX,rukavicemi a hasič.opaskem se sekerkou a karabinou se smyčkou k zajištění před pádem.


Pro Pozary.cz zpracoval Lukáš Vejvar
žák 9.ročníku ZŠ v Kladně.
Sdílet