Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Úpice

Sbor dobrovolných hasičů města Úpice slaví 140 let svého založení.

Dříve tento spolek, pod názvem Pěvecko–tělocvičná a hasičská jednota v Úpici, pojal výslovně povinnost zúčastňovat se hasičských úkolů. V Jednotě pěvecko-tělocvičné a hasičské se sdružoval všechen veřejný život. Bez něho nebylo v našem městě žádné činnosti. Z počátku spolek čítal 62 členů a stále přistupovali členové noví, z čehož je patrno, že spolek jevil značnou přitažlivost a bylo hanbou nebýt jeho členem. Dokud nebylo skladiště, hasičská vědra, džbery, háky, tlumnice, žebříky, byly uloženy u drobných řemeslníků, sedláků a živnostníků. Z veřejných sbírek bylo postupně nakupováno nové a modernější hasičské nářadí a v pozdějších letech bylo zakoupeno motorové čerpadlo. Členové byli svědomití ve výcviku a zacházení s nářadím. Úpice si zjednala chvalné pověsti v širém okolí nejen tím, že byla po Praze druhým městem v Čechách, které mělo technicky dokonale vycvičený sbor, jenž požíval nejlepší pověsti, takže při vypuknuvších požárech v okolí, bylo obecným rčením „Úpičtí hasiči jsou tady, není více nebezpečí dalšího šíření“ (Zápisky k 60tému výročí založení hasičů města Úpice a 10ti letého trvání Župy úpické).
Před 1. světovou válkou, ale i po ní, byl stále v Jednotě hasičské čilý ruch, ať již probíhala různá cvičení (většinou na úpickém náměstí), nebo Spolková činnost jak v Župě úpické, tak i v Župě zemské. V tomto období nastal velký technický rozmach, který zasáhl i do hasičské techniky, kde kbely, tlumnice a ruční stříkačky nahradily stříkačky motorové, hasičské automobily, hadice, lepší oblečení i lezecká technika, a tak i hasičské skladiště se muselo od živnostníků a řemeslníků přemístit pod jednu střechu. A bylo to, do dnes již zbourané, Bourovy stodoly u úpického náměstí.
Po 2. světové válce hasiči dostali do užívání Hufrovu vilu, ke které byly přistavěny garáže. A od r. 1957 je zde zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů města Úpice. Každé pondělí se členové hasičského sboru schází, aby se zdokonalovali jak v teoretické výuce, tak i v ovládání techniky, která je potřeba při zdolávání požárů i při jiných záchranných pracech, neboť práce hasičů je postavena na záchraně lidí, zvířat, věcí a zmírňování škod a následků. Úpičtí hasiči svůj um využívají hlavně při zdolávání požárů, živelných pohrom v širém okolí Úpice, ale také při různých cvičeních pro veřejnost, většinou na úpickém náměstí, různých ukázkách pro školní mládež, ale i na hasičských soutěžích. Naše mládež se pravidelně zúčastňuje okresního kola hry Plamen, družstva žen i mužů soutěží O pohár starosty okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a zúčastňují se různých prověřovacích a námětových cvičení. Současná technika, kterou má výjezdová jednotka k dispozici, dnes již nepatří mezi nejmodernější, ale požadavky k úspěšnému zásahu zatím splňuje. Bez zásahového obleku, přilby, bot, rukavic a dýchacího přístroje na zádech, si dnešní hasič nedovede práci u ohně představit, neboť zdraví hasiče je jednou z důležitých věcí při pomoci bližnímu v nouzi.
Hasiči byli a jsou spolek, který zajišťuje ve svých obcích činnost spjatou s kulturou a pracovní pomocí jak občanům, tak i obecním úřadům. Tak tomu je i v Úpici, kdy o úpické pouti naše stánky s občerstvením přilákají značnou část návštěvníků.
Udržujeme hasičský dům i hasičskou techniku. Hasiči se ale musí zdokonalovat sami, a proto v hasičské škole v Bílých Poličanech absolvují kurzy pro velitele, strojníky, preventisty, nositele dýchacích přístrojů, kurzy spojové techniky a obsluhu motorových pil. Spolupráce s hasičským záchranným sborem kraje územního odboru Trutnov je na dobré úrovni, neboť naše jednotka je zařazena v plošném pokrytí sil a prostředků poplachového plánu kraje. V současné době jsme zařazeni jako jednotka se stálou pohotovostí s dobou výjezdu do 5ti minut o síle družstva 1 + 3, což znamená: velitel, strojník a dva hasiči. Do 10ti minut následuje výjezd dalšího družstva. Městský úřad, který je ze zákona zřizovatelem jednotky požární ochrany, nám vychází vstříc, dle možností a požadavků, které jsou na něj kladeny.

Zpracoval: Jaroslav Čihák
velitel SDH
Sdílet