Středa 28. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kategorii jednotky určují výhradně potřeby plošného pokrytí, při sestavování se vychází legislativních předpisů i pokynu generálního ředitele HZS

Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. Jednotky požární ochrany se rozmisťují na základě nařízení rady kraje.

Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje.

Základní tabulka plošného pokrytí je uvedena v příloze zákona 133/1985 o požární ochraně.

Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Za tím účelem

  1. stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyhlášky 247/2001,
  2. určí jednotky, které budou plošné pokrytí zabezpečovat, stanoví jejich kategorii a charakter záchranných prací, které budou provádět,
  3. určí jednotky pro záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech prováděné v rámci integrovaného záchranného systému, pokud tak u jednotek hasičského záchranného sboru kraje neučinilo generální ředitelství,
  4. stanoví územní působnost pro každou jednotku s územní působností zabezpečující plošné pokrytí a v dohodě s generálním ředitelstvím také pro jednotku hasičského záchranného sboru kraje určenou pro záchranné a likvidační práce,
  5. vyhotoví mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí území obcí a rozmístění jednotek s územní působností.
Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Jestliže se v obci změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území obce, hasičský záchranný sbor kraje navrhne změnu nařízení kraje.

Návod k provedení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany řeší pokyn GŘ HZS ČR číslo 36/2005, který je přílohou článku.

Efektivní dobou jízdy na místo zásahu je určena optimální největší dojezdová vzdálenost z místa stálé dislokace jednotky požární ochrany na místo zásahu.

Sdílet
Přiložené soubory
siar_gr_2005_36_plosne_pokryti.doc zobrazit online DOC 165 kB