Neděle 7. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novela zákona o Hasičském záchranném sboru umožní hasičům přístup do evidence infekčních nemocí i zveřejnění zvukových či obrazových záznamů

V pátek 12. února 2021 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.

Ta nově hasičům umožní v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nový paragraf rovněž zavádí možnost zveřejnit záznam pořízený podle § 30 odst. 1 zákona, je-li to ve veřejném zájmu. Hasičský záchranný sbor tento záznam nezveřejní, pokud by tím byla vážně ohrožena lidská důstojnost nebo jiný důležitý zájem.

Přečtěte siZákon 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru

Změnu doznala rovněž část, která řeší úhradu za některé zásahy hasičů – nově například namísto zásahu u dopravní nehody přísluší hasičům úhrada nákladů za zásah při kterém vznikla újma způsobená provozem vozidla. Nárok na náhradu nákladů za tento zásah se nově uplatňuje tiskopisem, který byl vydán souběžně s novelou zákona.

Zákon o hasičském záchranném sboru ve vztahu k nákladům zásahu opomíjel jiné mimořádné události dotýkající se provozu vozidel na pozemních komunikacích i mimo ně, vyjma dopravních nehod, tj. zmíněný princip se nevztahoval například na zahoření stojícího vozidla na parkovišti, přestože se jednalo o škodu hrazenou z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a přesto, že i s tímto typem zásahu se pojí nemalé finanční nároky na provedení zásahu hasičským záchranným sborem nebo jednotkami sboru dobrovolných hasičů.

Určitým způsobem se rozšiřuje a zejména zpřesňuje úhrada nákladů zásahu z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla. Jedná se o újmu způsobenou provozem vozidla, kterou lze uhradit pojišťovnou, Českou kanceláří pojistitelů nebo Ministerstvem financí v souladu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a která si vyžádala zásah jednotky hasičského záchranného sboru či jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to včetně likvidačních prací.

V případě újmy vzniklé úmyslným protiprávním jednáním osoby vydává hasičský záchranný sbor kraje za zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce samostatné rozhodnutí, které obsahuje konkrétní částku, která je nárokována v případě zásahu iniciovaného jednání ve prospěch uvedeného zřizovatele a na jeho účet.

Novela je přílohou článku – včetně vyhlášky 52/2021 o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla.

Sdílet
Přiložené soubory
novela_hzs.pdf zobrazit online PDF 47 kB