Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Používání dýchacích přístrojů od nositele vyžaduje upravený zevnějšek, kurz i pravidelný výcvik

S používáním dýchacích přístrojů, ochranných protichemických oděvů, oděvů proti sálavému teplu a ohni a prostředků pro poskytnutí první pomoci jsou spojeny povinnosti vztahující se jak ke kontrolám, tak i používání.

Při používání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků požární ochrany, jejichž provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, aby úprava jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků požární ochrany bezpečná.

Za bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů v obličejové části maximálně po obočí, nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile.

Tvář musí být hladce oholena; povolen je pouze krátce střižený knír, který v neupraveném stavu nezasahuje do těsnicí linie masky nebo polomasky.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

O použití izolačních dýchacích přístrojů rozhoduje velitel zásahu.Nositel dýchací techniky rozhoduje o použití izolačního dýchacího přístroje bez vědomí velitele jednotky u zásahu je-li jeho nasazení neprodleně nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života.

Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky použít, jen pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn.

Intervaly pravidelné kontroly – pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší – jsou u dýchacích přístrojů půl roku.

V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči určení k používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití těchto přístrojů.

Přečtěte siŘád chemické služby

Izolační dýchací přístroj smí používat pouze osoba starší 18 let, jejíž poslední zdravotní prohlídka není starší než 24 měsíců (u dobrovolných jednotek). Uživatel musí absolvovat absolvovat předepsaná školení (kurz NDT 16 nositelů dýchací techniky), praktický výcvik s izolačním dýchacím přístrojem a prokázat odborné znalosti a praktické dovednosti pro jeho používání.

Izolační dýchací přístroj mohou používat pod dohledem nositele dýchací techniky osoby v rámci odborného kurzu, na základě kterého se stávají nositeli dýchací techniky a osoby, které nejsou nositeli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí z prodlení při záchranných pracích.

Přečtěte siŘád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

Nositel dýchací techniky, která je vybavena druhým vývodem středního tlaku, jej může využít při řešení nouzové situace, přičemž neprodleně opustí nebezpečný prostor a o použití napojení informuje velitele zásahu.

Nositel dýchací techniky musí znát svou průměrnou spotřebu dýchacího média v dýchacím přístroji a umět vypočítat po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu.

Izolační dýchací přístroj nesmí používat osoba:

  • která se subjektivně necítí dobře,
  • která požila alkoholický nápoj nebo psychotropní látku,
  • jejíž úprava zevnějšku není z hlediska použití prostředku bezpečná,
  • těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, a zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu.

U nepoužívaných naplněných tlakových lahví určených pro dýchací přístroje musí být provedena výměna vzduchu nejméně jednou za 12 měsíců a minimální povolený tlak je 90 % maximálního plnicího tlaku tlakové lahve.

Sdílet