Úterý 17. října 2017, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Plesová sezóna je za dveřmi

S blížící se sezónou plesů a ostatních podobných kulturních akcí je vhodné si připomenout, co musejí splňovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.


Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro shromažďování většího počtu osob, tj. stavbu s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, ale i sportovní haly, tribuny apod.).
Shromažďovací prostory musejí svým provedením vytvářet příznivé podmínky k zajištění bezpečné evakuace osob a mají být navrženy tak, aby bylo potlačeno riziko vzniku panikové situace. V každém shromažďovacím prostoru musí být k dispozici nejméně dvě únikové cesty (tj. trvale volné komunikační prostory) vedoucí různým směrem k východům z těchto prostor. V budově se musí zřetelně označit směry úniku a východy na volné prostranství. Směry úniku musí být zřetelně a jednoznačně vyznačeny a musí být viditelné po celou dobu úniku osob a to i v případě, že dojde k přerušení dodávky energie (tedy buď musí být osvětlené nebo prosvětlené nouzovým osvětlením nebo zhotovené z fotoluminis­cenčního materiálu). Únikové cesty musí být udržovány neustále volné, nesmí být zarovnány žádným materiálem ani se užívat k žádným jiným účelům. Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, musí se otevírat ve směru úniku osob, nesmí být zamčené nebo jinak zajištěné a bránit tak evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek (je vhodné použít tzv. „panikové kování“ umožňující jejich snadné a rychlé otevření unikajícími osobami).

Dokumentace pro uvedená zařízení

V případě pořádání akcí provozovatel postupuje podle zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle „ Nařízení kraje kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
Dokumentace požární ochrany začíná tzv. „začleněním provozovaných činností podle požárního nebezpečí“ podle požadavku zákona o požární ochraně. V případě, že je zařízení začleněno do kategorie se zvýšeným požárního nebezpečím (kde se může shromáždit více jak 200 osob nebo pokud se jedná o prostor v podzemním podlaží), zpracovává majitel nebo provozovatel zařízení (vzájemné vztahy musí být řešeny ve smlouvě o užívání) dokumentaci požární ochrany podle požadavků zákona o požární ochraně. Bližší informace sdělí příslušníci oddělení prevence jednotlivých územních odborů Hasičského záchranného sboru.

Kolektiv autorů odboru prevence KŘ HZS kraje Vysočina.
Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK