Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Než bude ohňostroj

Státní požární dozor v akci – tematické kontroly prodeje a skladování pyrotechnických výrobků.

Také to u vás bouchalo?
Příchod Nového roku je od pradávna vítán na všech kontinentech a v posledních letech jsou tyto oslavy obvykle spojeny s velkolepými ohňostroji. Mnohý si chce odpálit tu svoji „petardu“ a nemusí to být pouze o silvestrovské půlnoci. Jen v Praze se prodá v prosinci několik desítek tun pyrotechnických výrobků pro zábavní účely, ačkoli je na převážné většině území jejich užívání povoleno jen 31. prosince a 1. ledna (viz Vyhláška hl.m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů č. 42/1999).
Je potřeba zdůraznit, že používání pyrotechnických výrobků při kulturních a jiných veřejných produkcích a předem ohlašované oficielní ohňostroje, spadají do jiného „soudku“ zajištění požární bezpečnosti, včetně používání zábavní pyrotechniky fyzickými osobami na soukromých pozemcích.

Co jsou pyrotechnické předměty
Základní členění rozlišuje pyrotechnické předměty pro zábavné účely (tzv. zábavní pyrotechnika) a pro technické účely. Požadavky na jejich obaly, přepravu, skladování, prodej a používání – řeší Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (dále jen vyhláška ČBÚ). Pyrotechnické předměty pro zábavné účely jsou pyrotechnické výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože, případně malá množství výbušnin, jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku. Podle stupně nebezpečnosti se dle vyhlášky ČBÚ zařazují do tří tříd:
Třída I. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí;
Třída II. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí,
Třída III. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí a tyto výrobky mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů (ověřit je povinností prodavače);
Dodržení maximálního povoleného množství obsahu pyrotechnické slože a označení příslušné třídy je povinností výrobce a musí být uvedeno na obalu. Množství složí má vliv na stanovení maximálního povoleného množství skladovaných pyrotechnických předmětů v příručním skladu nebo vystavených na prodejně. Ve stáncích nelze prodávat pyrotechnické předměty II. a III. třídy. Stánkovým prodejem se rozumí prodej – dle vyhlášky ČBÚ „vystavení“ – v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení dle zákona 50/1976 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební řád“) a navazujících prováděcích předpisů.
Zaměření tematických kontrol a jejich program byl připraven na základě promítnutí konkrétních požadavků vyhlášky ČBÚ a stavebního řádu do povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovených zákonem 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“) a vyhláškou 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Samotný prodej nebo skladování pyrotechnických předmětů v příručním skladě není činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 4 zákona o PO. Tato situace může nastat pouze v případech, že provoz naplňuje zároveň některé z kritérií stanovených v § 4 odst. 2 písm. g), h), i) a j) , respektive § 4 odst. 3 písm d) nebo e) zákona o PO.
V příloze 2. k vyhlášce o požární prevenci ani v tabulce A.1. ČSN 73 0802 není pro pyrotechnické předměty stanovena hodnota nahodilého požárního zatížení. Pro potřeby dalšího stanovení požadavků na požární bezpečnost jsme tyto látky zařadili jako drogistické zboží podle položky 6.1.14. (s pn = 90 kg/m2, an = 1,2) případně jako obchodní domy bez ohledu na sortiment podle položky 6.2.5. (pn = 90 kg/m2, an = 1,1). Ve vyhlášce ČBÚ je taxativně stanoveno maximální povolené množství 100 kg pyrotechnických předmětů v prodejní místnosti (maximálně 20 kg pyrotechnických složí) a v příručním skladě maximálně 300 kg pyrotechnických předmětů (maximálně 60 kg pyrotechnických složí).
Zdrojem pro vytipování subjektů splňujících uvedená kriteria a tedy vhodných k zařazení do souboru byly jednak archiv odboru prevence, internet a Zlaté stránky. Z těchto pramenů jsme vybrali všech pět uvedených podnikatelských subjektů provozujících velkosklady pyrotechniky a dalších 70 objektů pro kontrolu prodeje a skladování v příručních skladech.

Obecné požadavky pro skladování a vystavování :
Z vyhlášky ČBÚ vyplývá, že skladovat a vystavovat lze pyrotechnické výrobky jen v původních obalech výrobce; tak, aby jejich teplota nepřesáhla 40o C; odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek; tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob. V prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipožárními prostředky (tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o požární prevenci), ve skladovacích prostorách nebo v prostorách pro vystavení (prodej) se nesmí provádět jejich zapalování.
Z výše uvedených podmínek vyplývá, že dle zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci bylo při kontrolách prověřováno, zda osoba odborně způsobilá provedla zapracování těchto požadavků (případně dalších, uvedených např. v bezpečnostních listech) do dokumentace požární ochrany, především do dokumentace o začlenění do kategorie podle míry požárního nebezpeční ve smyslu zákona o PO a v této souvislosti do systému organizace a řízení požární ochrany (požární řád – případně provozní řád provozní jednotky, dokumentace zdolávání požárů, tematické plány pro školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany), atd.

Zjištěné skutečnosti
1. Překvapivě z kontrol vyplynulo, že žádný z uvedených podnikatelských subjektů na území hl.m. Prahy samostatný sklad pro pyrotechnické účely neprovozuje.Vět­šinou má na území Prahy jen kancelář a obchody řídí telefonicky, faxem a pod. Obchodní domy a nákupní centra jsou zásobována průběžně kamiony a zboží je zaváženo přímo do prodejen nebo příručních skladů.
2. V praxi jsme se setkali s několika základními typy prodeje pyrotechnických prostředků:
- obchodní domy bez ohledu na sortiment, včetně supermarketů – v těchto případech se hodnotí podmínky prodeje a skladování podle citované vyhlášky ČBÚ;
- stánkový prodej v atriích supermarketů a jiných obchodních objektů – v těchto případech se hodnotí, zda je tento typ prodeje posouzen v požárně bezpečnostním řešení stavby a zda jsou tyto prostory posuzovány jako součást požárního úseku, např. prodejny, nebo zda nejsou určeny jako prostory bez požárního rizika nebo s podstatně nižším požárním rizikem;
- samostatné prodejní jednotky, které jsou v požárně bezpečnostním řešení určeny jako samostatné požární úseky – v těchto případech je nutno posuzovat, zda požární riziko stanovené při uvedení provozní jednotky do trvalého užívání není zvýšeno požárním rizikem vyvolaným prodejem pyrotechnických předmětů (nahodilé požární zatížení je podstatně vyšší oproti požárnímu zatížení běžně prodávaného sortimentu);
- stánkový prodej na volném prostranství – zde je nutné posoudit, zda ke zřízení daného stánku bylo vydáno stavební povolení (a zda mělo být vydáno) a zda jsou dodrženy požadavky vyhlášky ČBÚ.
Celkem bylo provedeno 78 tematických kontrol a převážná většina při nich zjištěných závad byla bezprostředně odstraňována. Výsledky této kontrolní akce a zjištěné skutečnosti budou předmětem další analýzy a podkladem pro systematické zvyšování požární bezpečnosti v obchodních a nákupních centrech.
Dozněly salvy ohňostrojů, při kterých jsme si navzájem přáli mnoho štěstí a zdraví v roce 2005. Aby tato přání nebyla jen prázdnou frází, musí každý z nás zachovávat nezbytnou opatrnost při používání předmětů zábavní pyrotechniky a nehazardovat se zdravím a životem svým a svého okolí.

Tento článek bude také publikován v časopisu 112, článek poskytl HZS hl.m. Prahy, Odbor prevence.
Sdílet