Neděle 24. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Staronová tradícia – prijímanie do cechu hasičského (študentského)

Cechová zástava sa stala ako jedným z hlavných symbolov remeselníckych cechových organizácií počas panovania kráľa Žigmunda (1387–1437). Aj keď hasičstvo pôvodne nepatrilo medzi cechové organizácie, jednou z povinností cechov bolo aj zabezpečenie svojich majetkov proti ohňu.

Práve tu treba hľadať základ pre vznik hasičstva ako takého. Podpora hasičských spolkov bola dokonca zakotvená aj v povinnostiach cechov voči mestu, v ktorom sa nachádzali.

Tradícia študentských hasičských spolkov v hornom Uhorsku siaha do 17. storočia, keď vznikla potreba ochrany majetku univerzít pred požiarom. Písomná zmienka sa o takejto organizácii sa zachovala napríklad z Trnavskej univerzity.

Práve v duchu študentských hasičských spolkov sa nieslo aj slávnostné zhromaždenie, ktoré sa konalo 4. mája, pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, vo Zvolene.

Organizátorom uvedeného podujatia boli katedra protipožiarnej ochrany (KPO) drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, študenti odboru požiarna ochrana a DHZ pri TU vo Zvolene. Podujatie, so zachovaním cechových tradícií, nieslo názov Prijímanie do Cechu hasičského (študentského). Prítomní boli členovia KPO, pozvaní členovia spolupracujúcich pracovísk, podieľajúcich sa na výchovne vzdelávacom procese v prvom ročníku (katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, ústav cudzích jazykov, ústav telesnej výchovy a športu, katedra podnikového hospodárstva) a študenti vyšších ročníkov odboru. Prijímali sa prváci. Ale nie všetci. Podmienkou prijatia bolo absolvovanie všetkých skúšok a zápočtov za zimný semester. Možná úľava, vďaka kreditnému systému, bola absencia jednej skúšky.

Podujatie začalo vymenovaním štyroch cechmajstrov s právom prijať študentov do cechu. Zhromaždenie poverilo touto úlohou prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Mlynárika, dekana drevárskej fakulty prof. Ing. Igora Čunderlíka, CSc., predsedu OV DPO vo Zvolene Dušana Hancka a vedúceho KPO prof. Ing. Antona Osvalda, CSc.. Po odovzdaní poverovacích listín, ceremoniár všetkým prítomným predstavil novú zástavu DHZ pri TU vo Zvolene, ktorá je zároveň aj zástavou katedry protipožiarnej ochrany. Zástava vznikla vďaka finančnej zbierke, do ktorej prispeli členovia KPO a všetci členovia DHZ. Návrh zástavy a jej ušitie sa uskutočnilo v rekordne krátkej dobe 10 dní vďaka realizátorke návrhu pani Aleny Kuzmovej z firmy Samson zo Zvolena. Pamätné listy k uvedenej zástave, pri príležitosti jej odovzdania do používania, prevzali z rúk Ing. Eva Mračková, PhD. prezident DPO SR a vedúci KPO. Po slávnostných príhovoroch zvolených cechmajstrov začal samotný akt prijímania (pasovania) do cechu. Pasovanie cechovou prúdnicou prezidentom DPO SR, slávnostné podpísanie sa do zoznamu pri soche sv. Floriána a poklonenie sa novej zástave absolvovalo 36 úspešných prvákov. Spomienkou pre všetkých novoprijatých študentov zostal pamätný list s podpismi všetkých cechmajstrov.

Čo napísať na záver. Vznikla pekná tradícia. Tradícia, ktorá sa stane, podľa slov Štefánie Raniakovej, jednej z čerstvo pasovaných študentiek, hnacím motorom nielen pri úspešnom zvládaní štúdia, ale aj pochopení kolektívnej spolupatričnosti a vzájomnej podpory študentov počas štúdia. Práve do tejto roviny sa dajú preniesť slová z historických hasičských zástav na Slovensku. Väčšinou znejú „Na pomoc Bohu a blížnemu svojmu“. Veď cieľom všetkých, ktorí sa zúčastnili na tejto slávnosti, je stretnúť sa pod hasičskými symbolmi, sv. Floriánom a zástavou, opäť po štyroch rokoch, pri slávnostnej promócii.

Text a foto: Ing. Mgr. Ivan Chromek – KPO
Sdílet