Úterý 26. března 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner recyklujte s hasici 970 OK

Usnesení Výkonné rady Odborového svazu hasičů

Usnesení Výkonné rady Odborového svazu hasičů, konané 1. 12. 2010 v Třešti.

Výkonná rada

1. Děkuje

 1. funkcionářům ZO OSH za jejich práci pro odbory a těm služebním

funkcionářům, kteří zástupcům ZO OSH vytvářejí korektní podmínky pro odborovou činnost

 1. generálnímu řediteli HZS ČR, náměstkům GŘ HZS ČR a krajským ředitelům za účast na veřejné části jednání VR OSH

2. Vyzývá

 1. všechny příslušníky a zaměstnance HZS ČR k účasti na protestní akci, svolané na 15. 12. 2010 v Praze.
 2. všechny příslušníky a zaměstnance HZS ČR ke sledování webových stránek OSH a NOSP, kde jsou uveřejňovány všechny aktuální informace
 3. ministra vnitra ČR, generálního ředitele HZS ČR i služební funkcionáře na všech stupních řízení, aby podpořili, nebo alespoň zachovali přísně neutrální postoj k účasti příslušníků a zaměstnanců HZS na plánovaném protestu svolaném do Prahy na 15. 12. 2010.

3. Vyjadřuje plnou podporu stávce ve veřejném sektoru, vyhlášené OS státních orgánů a organizací a dalšími svazy na 8. 12.2010.

4. Důrazně žádá ministra vnitra ČR, aby vyvinul úsilí ve vládě i v PSP ČR, k nalezení finančních prostředků, které by zmírnily dopady navrhovaného snížení rozpočtu HZS ČR a snížení služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců pro rok 2011.

5. Bere na vědomí

 1. zprávu o činnosti OSH, přednesenou předsedou OSH a plně schvaluje jeho dosavadní kroky k obhajobě zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS ČR
 2. přednesené diskusní příspěvky a odpovědi na tyto příspěvky
 3. zprávu revizní komise OSH
 4. průběžnou zprávu o plnění ze Vzájemného podpůrného fondu (VPF)

Potvrzuje nezpochybnitelný mandát předsedy OSH jednat za OSH na všech úrovních, jak vyplývá z ustanovení části IV čl. 17 stanov OSH

Vyjadřuje zklamání nad tím, že někteří služební funkcionáři, přestože mají k dispozici stanovy OSH, zpochybnili na jednání VR mandát předsedy OSH jednat za OSH. Tento mandát patří k nejsilnějším mezi 32 odborovými svazy, sdruženými v ČMKOS.

Zmocňuje předsedu OSH, aby i nadále plně využíval dle vlastního uvážení veškeré zákonné prostředky k prosazení oprávněných zájmů příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, včetně případného ustavování krizových štábů, organizování demonstrací, mediálních výstupů, zvláště pak na webu OSH a pod.

Ubezpečuje ředitele HZS Jč kraje, že účast odborů „opravdu ve všech poradních a hodnotících orgánech„ je povinen umožnit ne na základě neoprávněného přání odborů, ale na základě článku 27 listiny základních práv a svobod občanů a § 198 zákona o služebním poměru, a že tohoto práva se může odborová organizace v konkrétním případě vzdát, nemůže jí však nikým být odebráno.

Konstatuje že nelze jedněmi ústy hovořit o nutnost táhnout za jeden provaz a současně stavět vztahy s představitelem OSH do osobní roviny.

Distancuje se od distribuce i obsahu anonymních CD nosičů, které byly rozdávány o přestávce jednání členům VR OSH blíže nezjištěnými nezletilci.

6. Doporučuje členům OSH, aby prostřednictvím mzdové účtárny pravidelně přispívali alespoň 10 Kč měsíčně na činnost Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni a podpořili tak děti svých bývalých kolegů kteří zahynuli při výkonu služby.

7. Schvaluje

 1. dotaci na úrazové pojištění 2011 z rezervního fondu 200,–Kč pro každého člena, který bude úrazově pojištěn a další dotaci 200,–Kč ze VPF pro člena, který bude úrazově pojištěn a bude k 31. 12. 2010 i členem VPF
 2. dotaci na pojištění odpovědnosti 2011 ve výši 100,–Kč z VPF pro každého člena, který bude touto pojistkou pojištěn a kterýbude přihlášen v centrální evidenci VPF ke dni 31. 12. 2010
 3. zprávu o hospodaření OSH k 30. 9. 2010, předloženou předsednictvem OSH
 4. návrh rozpočtu OSH pro rok 2011, předložený předsednictvem OSH
 5. Pravidla VPF na r. 2011/12,
 6. návrhy pojistných smluv úrazového a odpovědnostního pojištění na období 2011/2012 tak, jak byly VR předloženy

8. Ukládá

 1. předsedovi a místopředsedům OSH vést jednání napříč politickým spektrem s poslanci PSP ČR o dopadech úsporných opatření na HZS ČR a následně na občany České republiky, aby v příštím období udrželi, či navýšili finanční prostředky na chod HZS ČR
 2. předsednictvu, aby finanční prostředky vynaložené na připravovanou protestní akci v Praze dne 15. 12. 2010 hradila centrála OSHz rezervního fondu v souladu s částí III. čl. 2 finančního řádu OSH
 3. sekretariátu OSH seznámit všechny ZO s usnesením VR
 4. členům VR informovat své ZO o průběhu jednání VR
 5. základním organizacím vyrovnat dlužné členské příspěvky v termínu do 31. 12. 2010 a vystavit potvrzení členům ZO OSH o výši zaplacení členských příspěvků pro snížení daně z příjmu.
 6. základním organizacím odeslat do 28. 2. 2011 abecední seznamy pojištěných osob na úrazové a odpovědnostní pojištění pro období 2011/2012

Do 28. 2. 2011 dodat na OSH podepsané seznamy obou pojistek včetně vybraných částek

 1. základním organizacím odeslat do 28. 2. 2011 abecední seznamy účastníků VPF dle čl. I. odst. 7 písm. b) pravidel VPF a zaplatit adekvátní vypočtenou celkovou platbu za ZO
 2. předsedům KO vést jednání se služebním vedením směřující k uzavření (event. prodloužení platnosti) KD (KS) na r. 2011
 3. předsedovi OSH informovat o jednání Výkonné rady OSH ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR

Usnesení přijato hlasů pro: 68
hlasů proti: 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

přítomno dle zprávy mandátové komise 69 ze 77 členů VR

V Třešťi 1. 12. 2010

Foto a info: OSH

Sdílet
Banner CARent 970 OK