Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Folmava plná hasičů

Na Folmavě se v sobotu uskutečnilo taktické cvičení zaměřené na výbuch cisterny s nebezpečnou látkou.

Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje a SRN na parkovišti TIR ve Folmavě se uskutečnilo v sobotu 3. září 2005 od 10:00 hodin. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann, za německou stranu ředitel vlády Horního Falcka Frank Palmer a ředitel HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Jaroslav Salivar. Všichni tři mimo jiné zdůraznili význam cvičení a význam příhraniční spolupráce.

Tématem cvičení byla likvidace havárie nebezpečné látky. Při výbuchu úmyslně nastražené trhaviny došlo k proražení pláště cisterny kamionu, ze které začal unikat akrylonitril. Jde o látku, která se nesmí dostat do styku s parami i kapalinou, a při jejím hoření se navíc tvoří vysoce jedovaté páry kyseliny kyanovodíkové a nitrosní plyny. Požár navíc ohrožoval i vedlejší automobil s kanystry a sudy nebezpečné látky, kterých část výbuchem spadla z korby vozidla a rozlila se. Zde mělo jít zase pro změnu o chlorid fosforitý. Jde o nehořlavou látku, ze které se již při normálních teplotách uvolňují leptavé páry. Prudce reaguje s veškerou vhkostí, vodou nebo vodu obsahujícími kapalinami za vzniku silně leptavého chlorovodíku, popřípadě kyseliny solné a velkého množství tepla. Výbuchem navíc došlo ke zranění deseti kolemjdoucích osob ze SRN a ČR. Kontaminována byla i voda na německé straně.

Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z Domažlic, Staňkova a Plzně a dobrovolní hasiči z Domažlic, Folmavy, Chodova, Klenčí pod Čerchovem, Kouta na Šumavě a České Kubice, profesionální hasiči z ČEPRA Třemošná, specialisté ze Školícího střediska a laboratoře Třemošná, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Letecká záchranná služba Plzeň – Líně, ČČK aj. Nechyběl ani krizový štáb obce Česká Kubice. Za německou stranu se zúčastnily čtyři jednotky hasičů z okresu Cham a jednotka zdravotnické služby Furth im Wald. Přítomna byla i celá řada významných hostů.

Cílem cvičení bylo zejména prohloubení spolupráce mezi složkami záchranného systému České republiky a SRN, procvičení a sjednocení taktiky zasahujících jednotek obou států na území České republiky a aktualizace informací pro vyrozumění záchranných systémů obou sousedících oblastí. K hašení byla použita voda bez speciálních hasiv a sorbentů a evakuace okolí výbuchu byla řešena štábně.

V první fázi se čeští hasiči soustředili na zraněné, jejich úkolem bylo dostat je z nebezpečné zóny a poskytnout jim předlékařskou pomoc. Němečtí hasiči zajistili dekontaminaci zraněných a zdravotníci z německé a české strany roztřídili zraněné a poskytli jim první pomoc. Poté byli zranění dopraveni do nemocnice. Dva zraněné přepravila do nemocnice LZS. Během péče o zraněné museli hasiči také srážet unikající páry z cisterny a provádět její ochlazování.

Ve druhé fázi cvičení se hasiči z české i německé strany soustředili na uhašení hořících pohonných hmot z cisterny a na hašení uniklého akrylonitrilu. Po uhašení požáru, který byl skvělým způsobem imitován pyrotechnickými prostředky policistů, se zasahující jednotky soustředily na přečerpání akrylonitrylu do náhradních cisteren. Hasiči museli zasahovat v přetlakových protichemických oblecích a dýchací technice, obsluha dekontaminačních pracovišt měla na sobě nepřetlakové protichmeciké obleky s dýchací technikou. K čerpání nebezpečné látky byla požita dvě speciální čerpadla na nebezpečné látky a hořlaviny, musela být dodržena tzv. ,,trojí ochrana“ (voda, pěna a prášek) a přísná bezpečnostní opatření. Nutno bylo také přelít chlorid fosforitý do náhradních nádob. Hasiči pak prošli dekontaminací.

Úkolem Policie ČR byla zejména regulace dopravy a uzavření příjezdových komunikací a pořádková činnost na místě zásahu.
Nechyběly ani pyrotechnické efekty, které imitovaly výbuch i požár. Skvělým způsobem byli nalíčeni figuranti. Cvičení trvalo kolem čtyř hodin a bylo do něho zapojeno 250 policistů, hasičů a zdravotníků.
Po ukončení cvičení bylo provedeno jeho vyhodnocení. Cíl cvičení byl naplněn.


Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet