Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požáry v bytových domech

Požáry v objektech pro bydlení (např. rodinné a bytové domy) se na celkovém počtu úmrtí a počtu požárů podílejí značnou měrou.

Jen v roce 2004 při požárech, ke kterým došlo v objektech určených pro bydlení, zahynulo 67 osob a dalších 341 bylo zraněno. Hasičský záchranný sbor ČR eviduje za rok 2004 v budovách pro bydlení celkem 3 659 požárů , což je zhruba 17% z celkového počtu požárů v daném roce.
Za pět let mezi roky 2000 a 2004 došlo v objektech pro bydlení k celkem 18 313 požárům, při nichž zemřelo celkem 271 osob a 1669 bylo zraněno.

Nejčastějšími příčinami požárů v objektech pro bydlení, které mají tragické následky, jsou:
 – kouření (jen v roce 2004 při požárech v objektech pro bydlení kvůli kouření zemřelo 11 osob a 37 bylo zraněno, za 5 let mezi roky 2000 a 2004 pak zemřelo 61 a zraněno bylo 194 osob),
- používání otevřeného ohně k osvětlování nebo rozehřívání (5 usmrcených a 28 zraněných osob v roce 2004, mezi roky 2000 a 2004 celkem 25 usmrcených a 146 zraněných),
- nesprávná obsluha topidla (6 úmrtí a 18 zranění v roce 2004, v letech 2000 – 2004 celkem 19 usmrcených a 79 zraněných),
 – sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla (3 usmrcené a 5 zraněných osob v roce 2004, v letech 2000–2004 celkem 17 usmrcených a 40 zraněných osob)
- nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit jednu verzi) – (5 usmrcených a 36 zraněných v roce 2004, za léta 2000 – 2004 celkem 15 usmrcených a 151 zraněných)

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Navíc české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie).

Při požárech v objektech určených pro bydlení jsou nejohroženější skupinou starší osoby. Ty mají mnohdy sníženou vnímavost vůči nebezpečí, a také již nedokáží na vzniklou situaci dostatečně pohotově reagovat.

Hasičský záchranný sbor ČR proto občanům radí předcházet možným rizikům a doporučuje:

- nenechávat bez dozoru otevřený oheň (např. svíčky) a zdroje tepla (nejsou-li k tomu účelu technicky vybaveny),
- neponechávat bez dozoru potraviny při vaření,
- udržovat dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel),
- udržovat dobrý technický stav zdrojů vody (případně jiných zařízení pro hašení).

Je opravdu nezbytné, aby si občané uvědomovali, že nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti, jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Občané mohou snížit rizika vzniku požáru tím, že si své příbytky vybaví:

- jednoduchými zařízeními k rychlému zjištění vzniklého požáru (např. autonomní požární hlásiče, detektory kouře nebo plynu apod.),
- zařízením a vybavením s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti),
prostředky pro hašení (např. hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj)

Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, však nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.
V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (- např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a navazující právní předpisy.

Co dělat, když dojde k požáru:
Pokud přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Dávejte si pozor i na to, abyste se příliš nenadýchali toxických zplodin hoření. V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Ohrožený prostor co nejdříve opusťte a pomocí linky 150 nebo 112 zavolejte hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.

Usmrcené osoby v objektech pro bydlení podle příčiny vzniku požárů za 5 let
(roky 2000 – 2004)


neobjasněná příčina, dosud v šetření 62
kouření 61
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání ap. 25
nesprávná obsluha topidla 19
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla 17
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit jednou verzí) 15
úmyslné zapálení – pachatel zjištěn 12
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc 10
technické závady – vada materiálu, konstrukce, opotřebení a stárnutí, stavební řešení, porušení těsnění, ucpávek ap. 10
úmyslné zapálení – pachatel nezjištěn 6
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či zařízení k jiným funkčním účelům, nesprávná obsluha a nedodržení technologie, neznalost, omyl 4
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů 4
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů včetně následků poruch jiných zařízení, přetížení el.sítě, ucpání, povětrnostní podmínky 4
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v nev­hodném prostředí, nedodržení návodu výrobce apod./ 3
výbuchy výbušnin 3
děti do l5 let 2
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné sopouchy 2
vojenské cvičení, ohňostroj 2
jiná příčina 2
manipulace se žhavým popelem 1
sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně zpětného šlehnutí plamene 1
zazděný nebo přizděný trám v komíně 1
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně 1
špatný stav topidla nebo kouřovodu 1
tření a přehřátí 1
výbuchy plynů 1
výbuchy tlakových nádob a kotlů včetně potrubí 1

Požáry s největším počtem usmrcených osob (1990 – 2005)

1990
Motorový osobní vlak v ČSD Spálov, okr.Semily
Škoda – 1 000 000 Kčs
Usmrceno – 12 osob, zraněno – 31 osob
Příčina – dopravní havárie

1995
Hotel Olympik v Praze 8
Škoda – 35 000 000 Kč
Usmrceno – 6 osob, zraněno – 36 osob
Příčina – vznícení textilií odložených na chladničce

2002
8.1. Herna s kasinem MACH 1 PLUS, Brno.
Škoda – 15 000 000 Kč.
Usmrceny – 3 osoby, z toho 2 hasiči, zraněna – 1 osoba.
Příčina – neobjasněno.

2004
3.3. Ubytovna z UNIMO buněk v Brně-Bystrci.
Škoda – 1 000 000 Kč.
Usmrceny – 4 osoby., zraněno – 6 osob, evakuováno – 48 osob.
Příčina – v šetření.

21.6. Pětipodlažní obytný dům v centru Brna.
Škoda – 7 255 000 Kč.
Zachráněno – 64 osob.
Usmrceny – 4 osoby, zraněno – 9 osob.
Příčina – únik a výbuch zemního plynu.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet