Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový preventivní program pro školy

Noví „požární“ aktivisté do škol se budou školit na Opavsku, hledají se na Novojičínsku

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) zahajuje realizaci ojedinělého preventivního programu pod názvem „Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Projekt, který startuje letos na Opavsku a postupně se rozšíří do celého Moravskoslezského kraje, je ojedinělý sjednocením snah více subjektů, aby se školáci i jejich učitelé dozvídali o požární ochraně a ochraně obyvatelstva zajímavou interaktivní formou, tedy ne pouhým pasivním sezením v lavicích a mnohdy nezáživným vstřebáváním spousty údajů. Záměrem organizátorů je zapojit do projektu cca 60 % základních škol v kraji.

Tento dlouhodobý projekt pochází z dílny HZS MSK. Vychází ze zkušeností aktivních hasičů Štěpána a Bohdana Mikulků z Bruntálu, kteří v roce 1995 načerpali vědomosti při návštěvě hasičů v Kanadě a pak si je ověřovali několik let ve školách a při vzdělávání desítek lektorů požární ochrany v kraji i v rámci celé ČR (viz FOTO).
Aby mohl být projekt skutečně úspěšný, prvním krokem je najít dostatečné množství lektorů – aktivistů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také učitelů, studentů a dalších pracovníků s dětmi se zkušenostmi s požární výchovou. Tedy ještě jednou: tím je projekt ojedinělý i v rámci České republiky – zapojením různých subjektů a sjednocením jejich snah o požární výchovu dětí a mládeže. A aby byla co nejvíce zajímavá.
„Pokud získáme dostatečné množství aktivistů, bude do projektu zapojeno rámcově 260 základních škol, což představuje přibližně 60 % jejich celkového počtu v kraji,“ upřesnil ředitel odboru prevence HZS MSK Jiří Pokorný.

Plán akcí

- Už loni v prosinci se konal první nábor aktivistů (lektorů) na Opavsku, které je známé poměrně velkým zájmem dospělých o působení na děti v oblasti požární ochrany. Na podvečerní nábor ve stanici HZS MSK v Opavě přišly čtyři desítky zájemců nejrůznějšího věku i povolání. Zájem potvrdilo po představení projektu, zhlednutí instruktážního filmu a přátelské diskuzi 26 z nich z celého Opavska.
- Ve středu 22. února 2006 se bude konat obdobný nábor aktivistů na Novojičínsku: maximálně dvouhodinové setkání začíná v 16:00 hodin v učebně na stanici HZS MSK v Novém Jičíně, Zborovská ulice 7.
- V průběhu roku 2006 se ještě uskuteční stejný nábor aktivistů ve Frýdku-Místku, zbývající regiony Moravskoslezského kraje přijdou na řadu v roce 2007 a 2008. Projekt je dlouhodobý, žádný termín jeho ukončení nebude stanoven.
- Závazně přihlášení aktivisté z Opavska absolvují na přelomu března a dubna třídenní seminář aktivistů v hasičské škole v Jánských Koupelích (31.3.-2. 4. 2006). Tam se na školáky připraví interaktivní formou výuky a také se budou sdílet se svými zkušenostmi a nápady. Následně absolvují dvoudenní metodický seminář a pak už si jen musí najít „svou“ školu, o kterou se budou starat, a jít mezi školáky.

Něco o projektu

Projekt je zaměřen na dvě skupiny – žáky základních škol prvního a druhé stupně – nejčastěji ze druhých a šestých tříd. Vždy dvojice aktivistů by měla každou „svou“ třídu v průběhu školní docházky navštívit čtyřikrát. O rámcové náplni každé vyučovací hodiny se dvojice lektorů dozví na úvodním třídenním kurzu pro aktivisty (Pro Opavsko bude 31.3.-2. 4. 2006), zbytek záleží na jejich aktivitě, fantazii a citu pro úspěšnou a zajímavou komunikaci s dětmi na prvním a druhém stupni ZŠ.
„Nejde nám v první řadě o to, aby děti uměly používat hasicí přístroj, ale aby o něm měly povědomí, aby se dokázaly orientovat při požáru a uměly samy přivolat pomoc,“ vysvětloval zájemcům jeden z bratrské dvojice autorů původního programu Štěpán Mikulka, profesionální hasič z Bruntálu. „I když děti nejsou v podílech zavinění požárů na předních místech, jednou budou sami dospělí,“ dodal spoluautor koncepce.
Zajímavost připravované výuky pro první stupeň ZŠ dokladuje na náborech aktivistů šestiminutový instruktážní film: Jeden z dvojice aktivistů vtrhne v plynové masce, s hasičskou přilbou na hlavě a hlavně s pořádnou hadicí zakončenou proudnicí (tedy stříkačkou) do třídy. I když samozřejmě v hadici žádná voda není, největší úspěch u dětí, sedících v kroužku, vyvolává namíření proudnice na paní učitelku. V jiné třídě děti ve filmu trénují, jak se chovat, kdyby v noci doma ucítily kouř.

Co se děti dozvědí

První část – první stupeň školní docházky (7–10 let):
Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tematických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž klesá jejich strach z vybavení a výstroje hasiče. Také se dozvědí, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část – druhý stupeň školní docházky (11–14 let):
Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části výukového programu, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek. Dětem je třeba zdůrazňovat, aby se v případě nebezpečí držely pokynů dospělých (rodičů, učitelů). Na závěr hodiny se pomocí propagačních materiálů zopakuje učivo.

O další informace dětem se mohou postarat už sami vyučující. Školy obdržely v minulém roce vhodnou literaturu. A do role preventistů se mohou dostat i samy děti, když budou doma hovořit o tom, co se zajímavou formou dozvěděly.

Náklady na vzdělávací kurzy pro aktivisty, propagaci a další materiály se budou pohybovat řádově ve stotisících korunách. Hradit je bude HZS Moravskoslezského kraje. „Je to však skutečně mnoho ve srovnání s jediným zachráněným lidským životem?“ ptal se ředitel odboru prevence HZS MSK Jiří Pokorný v závěru semináře v Opavě.

ppor. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

Další informace na www.hzsmsk.czwww.hasik.cz
Sdílet