Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Program oslav svátku sv.Floriana

Kult sv. Floriána sa datuje od 8. storočia, keď ho uctievali ako regionálneho svätca ochraňujúceho oblasti pri rieke Enns pred Avarmi. Tesnejšia spätosť sv. Floriána s hasičstvom je zrejmá od začiatku 17. storočia, keď sa jeho postava objavuje aj na hasičskej výzbroji – na vodných puškách a striekačkách.

Od tých čias motív svätca, vylievajúceho džbán vody na horiaci dom, nachádzame na množstve ďalších predmetov, súvisiacich priamo alebo nepriamo s hasičstvom (poštové známky, rôzne spomienkové predmety, zástavy hasičských zborov a pod.). Známa je najmä socha zobrazujúca sv. Floriána ako rímskeho vojaka lejúceho prúd vody na horiaci dom.
Prečo si hasiči vybrali za svojho ochrancu práve sv. Floriána, dnes už ťažko presne určiť. Jedna z legiend hovorí o zbožnom vojakovi Floriánovi, ktorého viera bola taká veľká a vrúcna, že zahasila plamene horiaceho domu a tak ho zachránila pred skazou. Sv. Floriána si za svojho ochrancu vybrali nielen u nás, ale aj vo viacerých stredoeurópskych krajinách aj ďalšie remeslá, ktoré majú do činenia s ohňom, napríklad kováči, kominári, pekári a zaujímavé je, že aj džbánkari (sv. Florián vylieval vodu, ktorú mal v džbáne).
Sv. Florián aj dnes stelesňuje vlastnosti každého hasiča – vytrvalosť, odvahu, česť, ochotu nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. Že je to pravda, o tom sa môžete každodenne presvedčiť, len čo začujete známe … Hoooríííí…Hoo­oríííí.
Dnešná siréna so zvukom Hoooríííí neznamená už len to, že sa hasiči náhlia k požiaru, ale že sa náhlia zachrániť život aj v rôznych iných situáciách – pri dopravných nehodách, pri povodniach, pri záchrane turistov z neprístupného terénu, z neprístupných hĺbok jaskýň, studní a jám, pri záchrane pred nebezpečným útočiacim hmyzom (sršňami, osami, včelami). Ponáhľajú sa na pomoc topiacim sa v lete i na zamrznuté zimné vodné plochy. Spúšťajú sa na lanách zo striech vežiakov, aby cez okno alebo balkón zachránili starenku či bábätko, ktoré zostalo bez pomoci v zamknutom byte.
Sú to hasiči, ktorí preberajú a do bezpečných obalov schovávajú nebezpečný biely prášok, sú to predovšetkým hasiči, ktorí likvidujú ekologické katastrofy (úniky nebezpečných látok do ovzdušia, vody i zeme.

PROGRAM OSLÁV
SVIATKU SV. FLORIÁNA – PATRÓNA HASIČOV


Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Slávnostné zhromaždenie príslušníkov, zamestnancov a dôchodcov Prezídia Hasičského a záchranného zboru, riaditeľov a veliteľov zariadení a osobitného zariadenia spojené s udeľovaním ocenení

Dátum: 10. 5.2006
Miesto: Inštitút pre verejnú správu v Bratislave
Kontaktná osoba: mjr. PhDr. Alena Bučeková


Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

1. Ukážka novej techniky a využitia nových výcvikových zariadení – hasičský trenažér JAKUB, nová hasičská technika Automobilová cisterna 1B ATEGO, chemický automobil MAN. (Ukážky sú aj sprievodnou akciou 2. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou)

Dátum: 4. 5. 2006 od 14,00 h.
Miesto: areál SŠPO MV SR
Kontaktná osoba: plk. Ing. Jaroslav Flachbart, tel.: 41/ 5076701, FAX: 41/ 5667046,
mobil: 0915/847924, www.hazz-sspo.sk, e-mail: riaditel@hazz-sspo.sk


2. 6. ročník súťaže „Putovný pohár štátneho tajomníka MV SR“ za účasti ministra vnútra SR Ing. Martina Pada

Dátum: 11. – 12. 5. 2006
Miesto: areál SŠPO MV SR
Kontaktná osoba: plk. Ing. Jaroslav Flachbart, tel.: 41/ 5076701, FAX: 41/ 5667046,
mobil: 0915/847924, www.hazz-sspo.sk, e-mail: riaditel@hazz-sspo.sk


Záchranná brigáda HaZZ v Malackách

Deň otvorených dverí, ukážka činnosti a hasičskej techniky

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: areál Záchrannej brigády HaZZ v Malackách.
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Zdeno Závodný, 034/ 772 3680, 034/772 2502


Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

1. Deň otvorených dverí s ukážkou techniky a záchranárskych činností

Dátum: 4. 5. 2006, v čase od 8,00 do 13,00 h
Miesto: areál Zb. HaZZ Humenné.
Kontaktná osoba: Marián Koman, tel.: 057 7752321 kl. 232


2. Taktické súčinnostné cvičenie na tému: Hromadná dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky (Súčinnosť s KR HaZZ v Prešove a OR HaZZ vo Svidníku)
Dátum: 26. 5. 2006
Miesto: Svidník.
(čas a miesto konania TC upresníme po súčinnosti s OR HaZZ Svidník)
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Babej Peter č.tel.: 057 7752321 kl 202


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave


1. Odovzdanie ocenení príslušníkom Hasičského a záchranného zboru Bratislavského kraja pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Dátum:18. týždeň 2006:
Miesto: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Staromestská 6
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


Kladenie vencov k soche sv. Floriána na Floriánskom nám. v Bratislave a uctenie si pamiatky pri hrobe legendárneho veliteľa bratislavských hasičov Martinenga na Ondrejskom cintoríne za účasti príslušníkov Krajského a Okresného riaditeľstva HaZZ v Bratislave, príslušníkov HaZÚ hl. m. SR Bratislavy a členov DPO

Dátum: 3. 5. 2006 o 17,00 h
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách

1. Besedy s hasičskou tematikou a ukážky hasičskej techniky za účasti detí z materských a základných škôl

Dátum: 4. 5.2006
Miesto: Hasičská stanica HaZZ v Malackách
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


2. Dni otvorených dverí (besedy a exkurzie)

Dátum: 4. a 5. 5. 2006
Miesto: v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk

3. Ukážky hasičskej techniky, ukážky zásahovej činnosti pri hasení vraku automobilu, ukážky psovodov na vyhľadávanie ohniska vzniku požiaru z výcvikového strediska PZ Malé Leváre a besedy s hasičskou tematikou. Po absolvovaní ukážok hasičskej techniky budú deti maľovať svoje zážitky v zasadačke okresného riaditeľstva

Dátum: 5. 5. 2006
Miesto: v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku:

1. Deň otvorených dverí na hasičskej stanici HaZZ v Pezinku (v spolupráci s políciou). Ukážky hasičskej a policajnej techniky, práca psovodov, jazdeckej polície, exkurzie na hasičskej stanici.

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Pezinku
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


2. Exkurzie pre verejnosť na hasičskej stanici v Senci

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: na hasičskej stanici HaZZ v Senci
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Olbřímková, Tel.: 02/59312172, e-mail: anna.olbrimkova@bak.vs.sk


3. Podľa požiadaviek základných, prípadne materských škôl budú zabezpečené exkurzie na hasičských staniciach HaZZ v Malackách a v Pezinku aj v iné dni v 18. týždni mesiaca máj 2006.


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v TrnaveKrajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa hasičov spojené s odovzdaním vyznamenaní a ocenení udelených pri príležitosti Dňa hasičov

Dátum: 16. 5. 2006 od 09:00 h
Miesto: Mestský úrad Dunajská Streda
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Ivan Peťko, tel: 033/5920323, fax: 033/5513109


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Dni otvorených dverí s ukážkami hasičskej techniky
Dátum: 4.5. až 31. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica v Trnave
Kontaktná osoba: pplk. Marián Duran, tel.: 033/5511336, fax: 033/5513112


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

1. Dni otvorených dverí u hasičov v Galante

Dátum: 4. 5. 2006 – 30. 6. 2006
Miesto: v priestoroch hasičskej stanice v Galante
Kontaktná osoba: mjr. Ladislav Görföl, tel.: 031/7802578, fax: 031/7805403

2. Okresná súťaž v hasičskom športe

Dátum: 9. 5. 2006
Miesto: Hasičská stanica v Galante a štadión Slovan Galanta
Kontaktná osoba: mjr. Ján Války, tel.: 031/7802578, fax: 031/7805403


3. Výtvarná umelecká súťaž pre žiakov I. stupňa základných škôl – III. ročník súťaže

Dátum: 4. 5. 2006 až 30. 6. 2006
Miesto: priestory OR HaZZ v Galante
Kontaktná osoba: mjr. Ladislav Görföl, tel.: 031/7802578, fax: 031/7805403


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch

Exkurzie pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl s ukážkami techniky

Dátum: Priebežne počas celého mája podľa požiadaviek,
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Piešťanoch a v Hlohovci
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Peter Macek, tel.: 033/7761168, fax: 033/7761165


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici so sídlom v Holíči

Dni otvorených dverí na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení a základných škôl

Dátum: celý mesiac máj podľa požiadaviek škôl
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Holíči
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Ján Cvečka, tel.: 034/6684512, fax: 034/6684836


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Dni otvorených dverí na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení a základných škôl

Dátum: celý mesiac máj podľa požiadaviek škôl
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Senici
Kontaktná osoba: mjr. Miroslav Dzura, tel.: 034/6512228, fax: 064/6512490


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

Krajské oslavy sv. Floriána so slávnostným nástupom a s odovzdávaním ocenení príslušníkov HaZZ Nitrianskeho kraja. Nasledovať bude súťaž vo vyslobodzovaní osôb z havarovaných vozidiel, priebežne dopĺňaná rôznymi ukážkami z činnosti práce hasičov

Organizátor: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre v spolupráci s Okresnými riaditeľstvami HaZZ v Nitrianskom kraji
Dátum: 4. 5. 2006 od 9,30 h.
Miesto: Svätoplukovo námestie v Nitre pred Divadlom Andreja Bagara
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 6520420, e-mail: hazzni@hazzni.skOkresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne

Dni otvorených dverí pri príležitosti sviatku sv. Floriána a Komárňanských dní

Dátum: 28.-29. 4. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 6520420, e-mail: hazzni@hazzni.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre

Týždeň otvorených dverí

Dátum: 9.-12. 5. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska ul.
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 6520420, e-mail: hazzni@hazzni.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch

Dni otvorených dverí

Dátum: 6.-7. 5. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 6520420, e-mail: hazzni@hazzni.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach

Deň otvorených dverí

Dátum: 4. 5. 2006 od 9,00 do 15,00 h
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 6520420, e-mail: hazzni@hazzni.sk


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci

1. Deň otvorených dverí hasičských staníc
Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Čadci, v Kysuckom Novom Meste a v Turzovke
Kontaktná osoba: npor.Mgr. Jakubík 041/4312330


2. Tradičné hodové slávnosti pri príležitosti osláv sv. Floriána spojené s ukážkou hasičskej techniky a zásahov
Dátum: 7. 5. 2006
Kontaktná osoba: mjr. Jozef Kubica 041/4312300


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

Deň otvorených dverí spojený s ukážkami techniky

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Harkabuzik 043/5812330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Ukážky hasičskej techniky a hasenia

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši
Kontaktná osoba: nrtm. Ľubica Ferenceyová 044/5472430


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine

1. Deň otvorených dverí na hasičských staniciach

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Turčianskych Tepliciach
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Šichta 043/4901131


Dátum: 5. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Martine
Kontaktná osoba: plk. Ing. Krištof 043/4223701


2. Beseda a vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže so žiakmi materských a základných škôl, s deťmi v centrách voľného času

Dátum:3. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Martine
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Javorek 043/4223737


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Námestove

1. Deň otvorených dverí na hasičskej stanici
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Maťovčík 0903597721,


2. Bambiriáda 2006 a praktická ukážka činností hasičov
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Miroslav Trabalka 0907803670


OR HaZZ Ružomberok

Týždeň otvorených dverí a ukážky hasičskej techniky

Dátum: 1. – 7. 5.2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo a hasičská stanica HaZZ v Ružomberku
Kontaktná osoba: mjr. Bíroš 044/4304403


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline

1. Oslavy sv. Floriána, ukážky hasičskej techniky a súťaž obecných hasičských zborov

Dátum: 7. 5. 2006 od 8.00 h
Miesto: na parkovisku pred OD Carrefour v Žiline,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Šmehyl 041/7072310


2. Exkurzie na hasičskej stanici

Dátum: priebežne po celý mesiac
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Žiline
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Šmehyl 041/7072310Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne


Slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov, spojené s udeľovaním ocenení pre príslušníkov HaZZ v pôsobnosti KR HaZZ v Trenčíne .

Dátum: 03.05.2006 o 900 h­od
Miesto: kongregačná sála Župného domu vTrenčíne,
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

1. Ukážkové cvičenia, ukážky práce hasičov a ukážky techniky v okrese Ilava (v spolupráci so ZHÚ, ZHZ, DHZ, OHZ, MsÚ a OcÚ).

Dátum: máj 2006
Miesto: viaceré miesta v okrese Ilava
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


2. Deň otvorených dverí a ukážka hasičskej techniky

Dátum: 1. 5.2006 od 6,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Dubnici nad Váhom, ul. Hasičská 1355/132
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


3. Ukážka likvidácie požiaru, ukážka lezeckej techniky, ukážka výškovej a mobilnej techniky, rôzne druhy záchrany osôb a majetku

Dátum: 4. 5. 2006 od 16,00 h
Miesto: v priestoroch obytného domu Centrum v Dubnici nad Váhom (za účasti všetkých záchranárskych zložiek v meste Dubnica nad Váhom);
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


4. Vyslobodzovanie ranených z havarovaného vozidla a likvidácia požiaru; ukážka lezeckej techniky

Dátum: 4. 5. 2006 od 10,00 h
Miesto: v priestoroch ZŠ Pruské
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51

5. Likvidácia požiaru, vyslobodzovanie ranených z havarovaného vozidla a ukážka hasičskej, záchranárskej a vyslobodzovacej techniky

Dátum:5. 5.2006 od 10,00 h
Miesto: priestory ZŠ Bolešov
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51

6. Likvidácia požiaru, vyslobodzovanie ranených z havarovaného vozidla a ukážka hasičskej, záchranárskej techniky

Dátum: 5. 5. 2006 od 10,00 h
Miesto: Nová Dubnica
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51

7. Vyslobodzovanie ranených z havarovaného vozidla a likvidácia požiaru, ukážka výškovej mobilnej techniky, povodňovej služby, rôzne druhy záchrany osôb a majetku.

Dátum: 8. 5. 2006 od14,00 h
Miesto: námestie v Nemšovej.
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

1. Ukážky zásahovej činnosti príslušníkov OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom.

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičská stanica v Novom Meste nad Váhom
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51

2. Deň otvorených dverí na hasičských staniciach

Dátum: 04.05.2006
Miesto: hasičské stanice v Novom Meste nad Váhom a v Myjave
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51

3. Ukážka zásahovej činnosti (v spolupráci s OHZ Dolné Sŕnie)

Dátum: 6. 5.2006
Miesto: Dolné Sŕnie
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

Ukážky hasenia vodou, ľahkou penou, IFEX-om; ukážka práce s vyslobodzovacím náradím, ukážky poskytnutia predlekárskej pomoci, evakuácie osôb pomocou výškovej a lezeckej techniky, použitia autonómnych dýchacích prístrojov, ochranných odevov pred chemickými látkami

Dátum: 5. 5.2006 od 8,00 – 16,00 h
Miesto: OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou
Kontaktná osoba: por. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/ 744 14 51


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi

Ukážka hasičskej techniky a záchranárskej činnosti pre deti z predškolských zariadení, žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť, pri príležitosti osláv sviatku sv. Floriána

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Prievidzi a v Handlovej,
Kontaktné osoby:
HS Prievidza – mjr. Ing. Stanislav Kmeť – č. tel. 046/ 51 83 312, fax: 046/ 54 26 992
HS Handlová – npor. Ing. Jozef Tínes – č. tel.: 046/ 51 83 338, fax: 046/ 54 75 002
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom

Ukážka hasičskej techniky, simulácia dopravnej nehody – vyslobodzovanie zranených

Dátum: 4. 5.2006,
Miesto: Nám. SNP v Partizánskom
Kontaktná osoba:mjr. Ing. Otmar Mruškovič, tel.: 038/ 7490949, fax: 038/ 7490949


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici

Slávnostná svätá omša a ukážka záchranárskych činností a hasenia telocvične ZŠ.

Dátum: 7. 5. 2006, 10,30 h – 16,00 h
Miesto: obec Považská Teplá, kostol, areál ZŠ, voľné priestranstvo
Kontaktné osoby:
npor. Bc. Peter Tarožík – č.tel.: 042/ 43 05 925
npor. Anton Smatana – č.tel.: 0904/ 999 837


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici


KR HaZZ v Banskej Bystrici
v spolupráci s OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (so sídlom v Modrom Kameni)

Krajské oslavy sv. Floriána, spojené so slávnostným oceňovaním príslušníkov HaZZ Banskobystrického kraja s ukážkami záchranárskych činností

Dátum: 4. 5.2006 od 9,00 h
Miesto: námestie mesta Veľký Krtíš,
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Dušan Sľúka, riaditeľ OR HaZZ vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni, 047/4911337


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Brezne

Taktické cvičenie – Požiar administratívnej budovy s evakuáciou osôb

Dátum: 5. 5. 2006
Miesto: Administratívna budova v Brezne
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Švantner, tel.: 048/6117920


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Revúcej

Deň otvorených dverí na hasičských staniciach

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Revúcej a v Tornali
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Jozef Mikuda, 058/4424509


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote

Deň otvorených dverí na hasičskej stanici

Dátum: 4.5. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Rimavskej Sobote
Kontaktná osoba: npor. Ing. Marek Laššák, 047/5631 326

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom

1. Deň otvorených dverí na Okresnom riaditeľstve HaZZ a na hasičských staniciach, spojený s besedami a praktickými ukážkami využitia techniky

Dátum: 4. 5. 2006 od 9.00 do 12.00 h
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, priestory hasičských staníc HaZZ v Novej Bani a v Banskej Štiavnici
Kontaktná osoba: mjr. Mgr. Emil Hefko, 045/673 3696


2. Ukážka hasičkej techniky

Dátum: 28. 5. 2006
Miesto: Banská Štiavnica, časť Drieňová
Kontaktná osoba: mjr. Mgr. Emil Hefko, 045/673 3696Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove


II. ročník celokrajskej súťaže v kreslení žiakov základných škôl Prešovského kraja na tému „Ja, oheň a čo ďalej?“
Dátum: celý máj 2006
Miesto: všetky okresné riaditeľstvá v pôsobnosti KR HaZZ v Prešove
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bardejove

Deň otvorených dverí s ukážkami hasičskej techniky

Dátum: 4.5. – 31. 5. 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Bardejove a v Raslaviciach,
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom

VII. ročník Memoriálu M. Mantiča

Dátum: 03.05.2006
Miesto: priestoroch OR HaZZ v Humennom
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Deň otvorených dverí na hasičských staniciach HaZZ s ukážkami hasičskej techniky

Dátum: 4. 5.2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Humennom, Snine a v Medzilaborciach


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku

Deň otvorených dverí na hasičských staniciach

Dátum: 04.05.2006
Miesto: Hasičské stanice HaZZ v Kežmarku a v Starej Lesnej
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55

Okresné riaditeľstvo HaZZ v LEVOČI

Slávnostná tlačová beseda k činnosti Hasičského a záchranného zboru v Levoči

Dátum: 04.05.2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Deň otvorených dverí pre všetky materské a základné školy okresu Levoča

Dátum: 4.05.2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade

Deň otvorených dverí

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Poprade a vo Svite
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni

Deň otvorených dverí pre všetky materské a základné školy okresu Stará Ľubovňa

Dátum: 04.05.2006
Miesto: Hasičské stanice HaZZ v Starej Ľubovni a Ľubotíne
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Svidníku

Deň otvorených dverí pre všetky materské a základné školy okresu Svidník

Dátum: 1. – 21. 5.2006
Miesto: Hasičské stanice HaZZ vo Svidníku, Giraltovciach a v Stropkove
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Výstup na horu MAKOVICA

Dátum: v termíne 1. – 7. 5. 2006 (upresní organizátor)
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Vranove nad Topľou

Deň otvorených dverí pre všetky materské a základné školy v okrese Vranov nad Topľou

Dátum: 1. – 21. 5.2006
Miesto: Hasičské stanice HaZZ vo Vranove nad Topľou, Holčíkovciach a v Hanušovciach
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Eva Roháriková, 051 746 55 55


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach


„Deň otvorených dverí“ pri príležitosti sviatku sv. Floriána, pripravený v spolupráci s OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi

Dátum: 4. 5. 2006 o 11.00 h
Miesto: námestie v Spišskej Novej Vsi
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Fedorčák, npor. Ing. Fatura 055/6001323


Súťaž v požiarnickom športe o Pohár riaditeľa KR HaZZ v Košiciach“

Dátum: 31. 5. 2006 o 8.00 h
Miesto: Hasičská stanica HaZZ v Moldave nad Bodvou
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Fedorčák, npor. Ing. Fatura, tel.: 055/6001323


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach


Beseda so žiakmi na témy:„Hasiči zachraňujú životy a hodnoty; a Chráňme pred požiarmi lesy a úrodu na poliach“

Dátum a miesto:
2. 5. 2006 o 10:00 h na Základnej škole Masarykova
3. 5. 2006 o 10:00 h na Základnej škole Fábryho
10. 5. 2006 o 10:00 h na Základnej škole Požiarnická
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Leščák, tel.: 055/ 7270211


Súťaž „Hasičský štvorboj“

Dátum: 10. 5. 2006
Miesto: Základná škola na Požiarnickej ul. v Košiciach
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Sekeľ, tel.: 055 727 0230


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave

„Deň otvorených dverí“ pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Dátum: 4. 5. 2006 od 8:30 hod
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Rožňave, Hasičská stanica HaZZ v Dobšinej
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Šafárová, tel.: 058/ 7322268


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach

„Deň otvorených dverí“

Dátum: 1. 5. 2006, od 9:00 h
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach
Kontaktná osoba: Mgr. Nejedlý, tel.: 056/ 6441820, 6441 821


Ukážka techniky pre deti materských škôl

Dátum: 4. 5. 2006, o 10:00 h
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach
Kontaktná osoba: Mgr. Tejgi, tel.: 056/6441820, 6441821


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi

„Deň otvorených dverí“ pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: námestie v Spišskej Novej Vsi
Kontaktná osoba: pplk. Mgr. Hatala, tel.: 053/ 4423830


Prednášky na vybraných základných školách s tematikou „Deti a požiare vo voľnej prírode“

Dátum: v týždni od 15.5. do 19. 5. 2006
Miesto: konkrétna základná škola ešte nie je určená
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Janov, tel.: 053/ 4423830


Porada so zástupcami právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov k najčastejším nedostatkom v oblasti ochrany úrody pred požiarmi a o opatreniach zameraných na zníženie požiarovosti

Dátum: v týždni od 22.5. do 26. 5. 2006
Miesto: zasadačka Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Janov, tel.: 053/ 4423830


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trebišove

Kultúrno-spoločenské a športovo-branné podujatie pre žiakov materských a základných škôl pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Dátum: 4. 5. 2006
Miesto: Hasičská stanica HaZZ v Trebišove a Hasičská stanica HaZZ v Kráľovskom Chlmci
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Bálint, tel.: 056/ 6722584
Sdílet