Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kemler a UN – označování nebezpečných látek při silniční přepravě

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR – Accord Dangereuses Route) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 a ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu.

Podle ADR jsou nebezpečné věci předměty, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.

Oranžová tabulka

Vozidla přepravující nebezpečnou látku musí být vepředu a vzadu označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o velikosti 30×40 cm. Ta je černě orámovaná a podélně rozdělená. V horní polovině je Kemlerův kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je identifikační číslo látky, tzv. UN kód. UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

Pokud je přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno vpředu i vzadu čistou (obecné nebezpečí) oranžovou tabulí stejných rozměrů, jako je uvedeno výše a na boku každé eventuální komory cisterny je samostatně oranžová tabule s Kemler a UN kódem a bezpečnostní značka.

Na označení nebezpečnosti se používají kombinace těchto devíti číslic:

 • 2 – Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
 • 3 – Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
 • 4 – Hořlavost pevných látek
 • 5 – Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
 • 6 – Jedovatá látka (Toxicita)
 • 7 – Radioaktivní látka
 • 8 – Žíravá látka (Leptavé účinky)
 • 9 – Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
 • 0 – Dodatková číslice bez významu (viz dále)

Dále se používá X – látka nesmí přijít do styku s vodou

V případě větší intenzity nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost – 33). Protože kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čís­la.

 • X336 – prudce hořlavá jedovatá látka, která nesmí přijít do styku s vodou
 • 238 – hořlavý žíravý plyn
 • 52 – plyn podporující hoření
 • 30 – hořlavá kapalina

Bezpečnostní značka

Nebezpečné zboží (tj. látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky a předměty) jsou v jednotně mezinárodně v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd. Ty jsou označeny jednotlivými bezpečnostními tabulkami, které tvoří čtverec postavený na jeden vrchol o různé barvě podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.

Třída nebezpečnosti

 • 1 – Výbušné látky a předměty
 • 2 – Plyny
 • 3 – Hořlavé kapaliny
 • 4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • 4.2 – Samozápalné látky
 • 4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • 5.1 – Látky podporující hoření
 • 5.2 – Organické peroxidy
 • 6.1 – Toxické látky
 • 6.2 – Infekční látky
 • 7 – Radioaktivní látky
 • 8 – Žíravé látky
 • 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

ČTĚTE: Hazchem a Diamant – označování nebezpečných látek při silniční přepravě


Sdílet
Přiložené soubory
kemler.pdf zobrazit online PDF 841 kB