Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hazchem a Diamant – označování nebezpečných látek při silniční přepravě

O tom, jak se označují nebezpečné náklady při přepravě po zemích Evropské unie podle ADR jsme si přinesli samostatný článek. Dnes se podíváme na systémy značení, se kterými byste se nikde u nás ani v blízkém okolí standardně neměli setkat – Diamant a Hazchem.

Systém Diamant je určen pro rychlé posouzení nebezpečí (nedokáže identifikovat látku) a používá se k označování v USA.

Jednotlivá pole mohou nabývat těchto hodnot

 • Modré (vlevo) – ohrožení zdraví
  • 4 – mimořádně nebezpečné, zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciální ochrany
  • 3 – velice nebezpečné, pobyt v zasažené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem
  • 2 – nebezpečné, pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém ochranném obleku
  • 1 – málo nebezpečné, dýchací přístroj doporučen.
  • 0 – bez nebezpečí
 • Červené (nahoře) – nebezpečí požáru
  • 4 – extrémně lehce zápalný při všech teplotách
  • 3 – nebezpečí vznícení při normální teplotě
  • 2 – nebezpečí vznícení při ohřátí
  • 1 – nebezpečí vznícení při silném ohřátí
  • 0 – bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot
 • Žluté (vpravo) – nebezpečí spontánní reakce
  • 4 – velké nebezpečí exploze, vytvořit bezpečnostní zónu, při požáru evakuovat ohroženou oblast
  • 3 – nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.; vytvořit bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti
  • 2 – možnost prudké chemické reakce, zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze z bezpečné vzdálenosti
  • 1 – při silném zahřátí nestabilní, bezpečnostní opatření jsou nutná.
  • 0 – za normálních podmínek bez nebezpečí
 • Bílé (dole) – specifické nebezpečí
  • prázdné pole – k hašení lze použít vodu
  • W přeškrtnuté – k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci
  • radioaktivní znak – při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního zá­ření
  • OXY – látka působí jako silné oxidační činidlo kniha
  • COR – velké korozivní/žíravé účinky
  • ALK – silná zásada
  • ACID – silná kyselina

Systém Hazchem se může používat ve Velké Británii (nebo Austrálii či Malajsii) při vnitrostátní dopravě. Stejně jako Diamant není sám o sobě určen pro identifikaci látek. Hazchem informuje o opatřeních, která je při nehodě nutno přijmout.

Kód je tvořen jednou číslicí a skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku, první písmeno určuje stupeň ochrany zasahujících a provedení základních opatření na místě zásahu. Pokud je použito druhé písmeno, může to být pouze „E“, pak je nutné zvážit možnost evakuace. Hazchem bývá doplněn UN kódem dané látky.

První číslice – hasební látka

 1. vodní proud
 2. vodní mlha
 3. pěna
 4. suché hasivo

První písmeno – ochrana a opatření

 • zředit, zvážit vliv na životní prostředí u písmen
  • P – úplná ochrana
  • R – úplná ochrana
  • S – dýchací přístroje
  • T – dýchací přístroje
 • ohradit a zabránit šíření u písmen
  • W – úplná ochrana
  • X – úplná ochrana
  • Y – dýchací přístroje
  • Z – dýchací přístroje

Pokud je písmeno bílé na černém podkladu, znamená to, že je u látky nutno použít dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu. Látky označené písmeny P, S a Y a W navíc hrozí samovolnou nečekanou reakcí.

 • VODNÍ MLHA není-li, použít roztříštěnou vodu,
 • SUCHÉ HASIVO látka nesmí přijít do styku s vodou, „v“ není součástí označení, látka může prudce nebo výbušně reagovat z následujících možných důvodů
  • vlivem horka nebo otřesu
  • teplota vzplanutí pod 55 °C
  • reakce s organickými materiály nebo hořlavými látkami
  • reakce s vodou
  • výbušný prach
 • ÚPLNÁ OCHRANA protichemický ochranný oděv a izolační dýchací přístroj,
 • DÝCHACÍ PŘÍSTROJ izolační dýchací přístroj, ochranné rukavice a ochranný oděv
 • ZŘEDIT látku lze se souhlasem provozovatele kanalizace spláchnou velkým množstvím vody do kanalizace
 • OHRADIT je nutné všemi prostředky zabránit úniku látky do kanalizace nebo vodotečí
 • UVÁŽIT EVAKUACI uvážit možnost evakuace, látka může ohrozit okolí z těchto důvodů:
  • vysoce hořlavý plyn (je třeba zjistit relativní hustotu ke vzduchu)
  • nebezpečí výbuchu nebo explozivního hoření, vysoce toxický nebo dusivý plyn

ČTĚTE: Kemler a UN – označování nebezpečných látek při silniční přepravě


Sdílet