Úterý 11. srpna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

Bojový řád 13/N: Nebezpečí udušení

Udušením se rozumí nedostatečný přísun kyslíku potřebného k chodu základních životních funkcí lidského organizmu ústy, nosem nebo průdušnicí.

K udušení člověka může dojít různými způsoby:

 1. ucpáním úst, nosu nebo průdušnice pevnými nebo kapalnými látkami, otokem, křečemi
 2. následným otokem (edémem) plic po zasažení odpovídající chemickou látkou
 3. nedostatečným množstvím kyslíku potřebného k dýchání (minimální množství kyslíku ve vzduchu, nutného k dýchání, je uváděno nad 15 % obj.) v prostředí, ve kterém se člověk právě nalézá

Příznaky dušení se mohou projevit:

 1. postižený se chytá za krk a nemůže mluvit
 2. obtížným dýcháním (dýchání může být namáhavé a hlučné)
 3. pěnou u úst
 4. modráním rtů, ušních boltců, obličeje a konečků prstů
 5. zvýrazněním žil v obličeji a na krku
 6. bezvědomím

S nebezpečím udušení se mohou hasiči setkat:

 1. u všech požárů (uvnitř objektů i v otevřeném venkovním prostředí), kde může dojít k vytěsnění vzdušného kyslíku zplodinami hoření nebo použitou hasební látkou, nebo kde dojde ke snížení množství vzdušného kyslíku pod bezpečnou mez
 2. v prostředí s vysokým obsahem prachových částic, aerosolů, látek snižujících koncentraci kyslíku (úniky nebezpečných látek)
 3. při zasypání sypkými nebo stébelnatými materiály, prachem ze zřícených konstrukcí, při tonutí
 4. při zástavě dechu následkem pádu
 5. při vdechnutí některých plynů (např. nervově paralytické plyny)
 6. po napadení hmyzem (reakce organizmu)
 7. v prostorech chráněných SHZ plynovým
 8. při zásazích ve špatně větratelných prostorách (studny, jeskyně, septiky, žumpy)

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím udušení v následujících zásadách:

 1. používání ochrany dýchacích cest hasiče, t.j. izolačního dýchacího přístroje a správná volba dalších ochranných prostředků s ohledem na použitá hasiva a nebezpečné látky na místě zásahu
 2. dodržování zásad ochrany před nebezpečím pádu, zřícení konstrukcí, utonutí, zasypání a zavalení
 3. lékařské vyšetření po zásahu, pokud v jeho průběhu došlo k příznakům dušení
 4. spolupráce s odborníky, využívání informací z databází, dokumentace zdolávání požárů a informací právnických a podnikajících fyzických osob
 5. zabezpečení výměny plynů popř. nuceného odvětrání místa zásahu
Sdílet
Přiložené soubory
n.13 uduseni.pdf zobrazit online PDF 188 kB
Banner Kobit THZ 970*150 OK