Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči-chemici se učili jak zasahovat u událostí na nebezpečné látky

Rok se sešel s rokem a v polovině června se v rámci odborné přípravy příslušníků HZS Pardubického kraje konalo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) techniků chemické služby v Seči u Chrudimi.

Instrukčně metodické zaměstnání bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, jeden technik CHTS Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO,a.s., Pardubice, dva technici HZS podniku Aliachem,a.s, a jelikož loňské IMZ mělo velký ohlas, připojili se i technici chemické služby ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje. Celkem tedy přibližně 70 techniků chemické služby.
Školení bylo prováděno za finančního přispění firem Happy end a.s., a DEKONTA, a.s., která je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí. Firma se specializuje na oblast asanace kontaminovaných zemin. V současné době společnost disponuje rozsáhlým materiálním a technickým zázemím. DEKONTA poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, a to: zpracování a odstraňování nebezpečných odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, nepřetržitá ekologická havarijní služba, konzultační a laboratorní služby. Svou působností pokrývá firma celé území České republiky. Společnost DEKONTA disponuje jednotkou požární ochrany, která zajišťuje veškeré činnosti při havarijním zásahu, a tak se i pracovníci této firmy prakticky zapojili při nácviku odstranění následků havárie cisterny.
Školení bylo rozděleno do dvou turnusů po dvou dnech. První den patřil teorii, tedy základům chemie, obsluze detekčních přístrojů, měření kyselosti roztoků a nepochybně také údržbě protichemických obleků a dýchacích přístrojů. Během tohoto dne bylo hasičům-chemikům také představeno vozidlo HZS Královéhradeckého kraje, které je určeno pro likvidaci chemických havárií. „Automobil s kontejnerem je opěrným bodem pro chemické havárie, a to pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj,“ uvedl kpt. Ing. Vít Preussler, hlavní organizátor školení chemiků HZS Pardubického kraje a dodal, že: „automobil je vybaven prostředky i nářadím do explozivního prostředí, odsávacím zařízením, těsnícími polštáři, nerezovými nádobami, čerpadly na nebezpečné látky, dekontaminační sprchou, ochrannými obleky a dalším vybavením na chemické havárie.“
Po doplnění teoretických znalostí čekala na hasiče především praktická část. Ta byla zaměřena na nácvik postupu zásahu při havárii cisterny s únikem nebezpečné látky do přehradní nádrže Seč. Jednalo se o extrémně hořlavou a toxickou látku vinylchlorid.
„O vinylchloridu víme, že je to monomerní látka potřebná pro výrobu PVC. Jedná se o extrémně hořlavou látku F+ a látku toxickou T. Je lehce vznětlivá, velice reaktivní. Hrozí tedy nebezpečí výbuchu vlivem teploty nebo nárazu. Vinylchlorid bouřlivě reaguje s velkým množstvím látek, především oxidačními činidly. Na slunci a teple polymeruje, páry jsou těžší než vzduch a vytvářejí výbušné směsi,“ přiblížil nebezpečnost látky kpt. Ing. Vít Preussler z chemické služby HZS Pardubického kraje.
Hasiči z Pardubického a Královéhradeckého kraje a firmy Dekonta, a.s., si společně prověřili průzkum místa úniku látky, zachycení nebezpečné látky, zabránění úniku, přečerpání, instalaci norných stěn v přetlakových oblecích a dále i dekontaminaci. Všichni přítomní si vyzkoušeli i práci s technickými prostředky z chemického kontejneru z HZS Královéhradeckého kraje. Praktický nácvik hasiči prováděli v prostředcích maximální osobní ochrany, tedy v protichemických přetlakových oblecích a samotná náročnost zásahu byla navíc zpečetěna i velkým horkem (30 st.C.). „Během praktického nácviku byly zaznamenány i problémy, zejména nastaly komplikace při práci s novými technickými prostředky. V protichemickém obleku je snížena manuální zručnost. Je ale dobře, že nedostatky byly odhaleny při nácviku a ne až při možném skutečném zásahu. Proto takovéto instrukčně metodické zaměstnání provádíme a bude se samozřejmě opět za rok opakovat,“ uvedl por. Ing. Vítězslav Felcman z HZS Pardubického kraje.
Pro samotné příslušníky je IMZ velkým přínosem, rozšíří si teoretické, ale hlavně praktické dovednosti.
nstržm. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Sdílet