Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Seminář referentů prevence SDH v Praze

Odborná rada prevence Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy uspořádala ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy v sobotu 7. 12. seminář pro referenty prevence jednotlivých pražských SDH.

Ze semináře vyplynulo, že funkce preventisty SDH se nově nazývá „referent prevence a výchovy“. Hlavním úkolem referenta prevence je spolupráce s obecním úřadem (úřadem městské části) při řešení problematiky požární prevence na území obce. Referenti prevence budou procházet odbornou přípravou, která bude zakončena přezkoušením před zkušební komisí Městského sdružení hasičů a získáním odznaku odbornosti. Nejprve referent získá odznak III. stupně a pak odznak II. stupně.

K novým úkolům referentů prevence a výchovy bude patřit také spolupráce s HZS při přípravě opatření k ochraně obyvatelstva pro případ vzniku mimořádných událostí. Semináře se proto účastnil pan Vladimír Vojml, vedoucí odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS hl. m. Prahy, a zaměstnanci odboru pan Žumár a pan Beňo, kteří účastníky seznámili s přijatou koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (ta byla uveřejněna v odborném časopisu „112“ jako příloha čísla 3 / 2002). Účastníci získali příručky HZS ČR „Pro případ ohrožení“ a „Sebeochrana obyvatelstva“.

Seminář byl dále věnován problematice požární dokumentace obce a povinnostem fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob vyplývajícím ze zákona o požární ochraně. V diskusi se hovořilo také o nástupních plochách pro požární techniku. Přínosem semináře byla velká účast zástupců HZS hl. m. Prahy, kteří dokázali zodpovědět nejrůznější dotazy účastníků.
Sdílet