Čtvrtek 8. prosince 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prevence není nepřítel, kontroly sociálních zařízení mají své opodstatnění

Každoročně jsou do plánu kontrolní činnosti HZS Zlínského kraje zařazovány požární kontroly, které jsou cíleně zaměřovány na určité činnosti nebo odvětví.

Jeden z důvodů požárních kontrol prováděných u provozovatelů činností v sociálních zařízeních, ústavech, domovech pro seniory byla změna podmínek způsobu evakuace ubytovaných osob v případě mimořádné události.

Jedná se především o využívání objektů změnou klientely z mobilních na imobilní, změnou provozu zařízení, změnou dispozičního řešení objektů apod.


V průběhu roku 2011 provedli příslušníci odboru prevence státní požární dozor formou tematických kontrol na dodržování předpisů o požární ochrany se zaměřením na evakuaci osob a záchranné práce v těchto zařízeních.

V rámci Zlínského kraje bylo provedeno celkem 50 kontrol, z toho 3 kontroly provedl ÚO Kroměříž, 12 kontrol ÚO UH, 4 kontroly ÚO VS a 31 kontrol provedlo KŘ HZS Zlínského kraje.

Provedenými kontrolami byla zjišťována úroveň zabezpečení požární ochrany v jednotlivých objektech na území Zlínského kraje. Největší závady byly zjištěny v průchodnosti komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest a v zabezpečení volných únikových východů.

Tím nebyl splněn požadavek okamžitého použití únikových cest a východů k bezpečnému a rychlému opuštění budovy v případě požáru. Bylo to v mnoha případech odůvodňováno tím, že jsou v zařízeních stanovena taková opatření, která mají zabránit nežádoucímu odchodu klientů nebo krádežím ze strany cizích osob.


Po skončení požárních kontrol bylo ze strany HZS Zlínského kraje vyvoláno na Krajském úřadě Zlínského kraje jednání se zástupci zřizovatele sociálních služeb a zástupců jednotlivých provozovatelů zařízení, na kterém došlo k seznámení s výsledky kontrol.

Dále byly prodiskutovány možnosti zejména technického vybavení z hlediska zajištění volné průchodnosti únikových východů v případě evakuace osob.

Je nutné zdůraznit významný preventivní účinek provedených tematických kontrol, kdy byl vyhodnocen stav zabezpečení požární ochrany v jednotlivých objektech. Příslušníci oddělení kontrolní činnosti nejen upozorňovali na závady, ale často poskytli provozovateli odbornou radu, jak zlepšit zjištěný stav.

Ze strany provozovatelů byl v převážné míře vstřícný přístup k odstranění závad a k zabezpečení požární ochrany v objektu. To má ve svém důsledku bezesporu velmi kladný dopad na ochranu života a zdraví osob i majetku.

mjr.Bc. Irena Vajďáková
vedoucí úseku kontrolní činnosti a ZPP
KŘ HZS Zlín


Nutnost provádění kontrolní činnosti v objektech sociálních zařízení, ústavů a domovů pro seniory dokazují i tragické události, ke kterým v průběhu posledních let došlo v zahraničí. Požáry v těchto zařízeních byly mnohdy provázeny vysokým počtem mrtvých a zraněných seniorů nebo tělesně postižených osob.

V průběhu vyšetřování bývaly zpravidla zjišťovány i zásadní nedostatky v přípravě personálu na tyto mimořádné události, špatné únikové a zásahové cesty a nepřístupnost některých částí objektů pro záchranáře.

V tomto roce jsme ve Zlínském kraji evidovaly dvě události typu požár, ke kterým došlo v tomto typu objektů.

Dne 27. 1. 2012 byl občany zaregistrován požár v bytové jednotce Domu s pečovatelskou službou v Luhačovicích. Vzhledem ke skutečnosti, že bytová jednotka byla uzavřena, došlo po spálení vzdušného kyslíku a naplnění vnitřního prostoru zplodinami hoření k samovolnému uhašení požáru.

Po vniknutí do bytové jednotky bylo zjištěno, že se v obytné místnosti nachází tělo seniorky, která vlivem intoxikace zplodinami hoření zemřela. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 100.000,– Kč.

Dne 21. 6. 2012 v dopoledních hodinách zasahovaly jednotky hasičů v areálu Domova ze zvláštním režimem v obci Kvasice, kde došlo k požáru elektromotoru vnější výtahové šachty a hrozilo bezprostřední rozšíření plamenného hoření na navazující střešní konstrukce této vícepodlažní budovy.

Před příjezdem jednotek byla zaměstnanci provedena evakuace 40 osob z objektu a byl zahájen prvotní hasební zásah za použití vnitřních hydrantů. V průběhu události nedošlo k žádnému zranění nebo bezprostřednímu ohrožení osob.

Výše vzniklé škody byla vyčíslena asi na 100.000,.- Kč. Zásahem jednotek byl uchráněn majetek v hodnotě asi 2.000.000,– .

Obě události mimo jiné také ukázaly na funkčnost nastavených pravidel požární ochrany v těchto objektech.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet