Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Terezín bude bez hasičů ?

V regionálním tisku se v poslední době objevily články, které byly nadepsány např. „Starosta ruší hasiče“, „Spory mezi hasiči a starostou trvají“, atd. Kde je pravda ?

Naše redakce oslovila mailem zúčastněné strany. Zde je vyjádření pana starosty obce Terezín ing. Jana Horníčka.

Několik fakt ke „kauze hasiči“

V regionálním tisku jste jistě zaregistrovali články, které byly nadepsány např. „Starosta ruší hasiče“, „Spory mezi hasiči a starostou trvají“, atd. Spousta z vás se jistě ptá, kde je pravda. Jednoduše řečeno „všechno je jinak“, starosta hasiče neruší! Pro vaši informovanost vás tedy v krátkosti seznámím s tímto aktuálním problémem, který se dotýká nás všech, občanů města a obcí patřících do správního obvodu Terezína.

V Terezíně působí hasiči ve dvou organizacích. První se jmenuje „Sbor dobrovolných hasičů Terezín“ (dále SDH). Jedná se o samostatnou dobrovolnou organizaci, působící v Terezíně tak, jako zde působí Sokol, Skaut, Slavoj, Pionýři, modeláři a další. Dále zde město Terezín dle zákona 133/1985 Sb. založilo „Zřizovací listinou“ dne 20. 6. 1996 „Jednotku sboru dobrovolných hasičů“ (dále JSDH). Názvy jsou téměř stejné, ale je zde zásadní rozdíl. JSDH je zřízena a tím i zcela financována Městem. Nakládání s majetkem Města samozřejmě probíhá dle platných zákonů. V praxi to znamená, že v době zásahu, výcviku a odborné přípravy jsou členové JSDH v pracovně právním vztahu s Městem. Za jednotku právně zodpovídá zřizovatel = starosta města.
Zde se dostáváme k počátku vzájemných problémů. Vedení JSDH mělo představu, že za peníze Města budou vykonávat svoji činnost a Město = starosta jim do jejich činnosti nebude smět jakkoliv zasahovat. To je však naprostý omyl a nepochopení členů JSDH. Starosta je zodpovědný za to, že JSDH bude dodržovat při své činnosti platné zákony a také za správné a oprávněné využití finančních prostředků, které do JSDH vkládá Město.

Dalším sporným bodem se stalo odměňování členů jednotky. V okolních obcích a městech se v naprosté většině hasiči drží svého názvu – dobrovolní – a také svoji činnost berou jako službu spoluobčanům a žádné finanční prostředky pro jednotlivé členy nepožadují. Některé obce přidělují koncem kalendářního roku za práci členů JSDH drobnou finanční odměnu, kterou však členové často dávají zpět do SDH. Zde za tyto prostředky podpoří činnost mládeže, či nakoupí nějakou výzbroj nebo výstroj. V Terezíně je vše jinak. Členové JSDH vyžadují za svoji činnost 100,–Kč za hodinu. Mají své „Zásady odměňování“, podle kterých tvrdě po Městu vyžadují proplácení své činnosti. Město Terezín nikdy tyto jejich „Zásady“ neschválilo, a každým rokem tak nastávají stále nepříjemnější jednání o výši odměn. Jejich výši se dočtete v uvedené tabulce. Samozřejmě vyplacené odměny (ani jejich část) nekončí v SDH u mládeže, ale u jednotlivých členů. Jistě si mnozí vzpomenete na podzim 2004, kdy členové JSDH „napochodovali“ v uniformách (zaplacených Městem) na jednání Zastupitelstva a tam s podporou části opozičních zastupitelů požadovali celkem 90 tisíc korun odměn.

Posledním bodem sváru se stalo odvolání velitele jednotky p. Nekolného. Ve jmenovacím dekretu je psáno: velitel jednotky (p. Nekolný) se řídí ustanoveními zákona 133/1985 Sb., Zákoníku práce a souvisejícími předpisy.

Moje důvody k odvolání velitele jsou tyto:

1. Nesplnění rozkazu Krizového štábu – zabezpečení podzemních chodeb – neinformoval zřizovatele (starostu) o důvodech odmítnutí rozkazu.
2. Nesplnění rozkazu Krizového štábu – odmítnutí umýt silnici v Českých Kopistech a svévolné stažení členů JSDH zpět do Terezína.
3. Uvedení nepravdivých informací o přesunu techniky na údajný příkaz operačního střediska HZS Litoměřice – dle sdělení velitele HZS Litoměřice nebyl žádný takový rozkaz vydán.
4. Nesplnění rozkazů a uvedení nepravdivých informací (body 1 až 3) se velitel p. Nekolný dopustil v době vyhlášení „nouzového stavu“ vládou ČR!!! Naprosto nezodpovědné a neodpustitelné chování velitele hraničící s trestně právní odpovědností.
5. Porušení vyhlášky MV 247/2001, §8 odst.1 – převoz osob požární technikou. Bez přidělené pravomoci a bez souhlasu zřizovatele nařídil výjezd a podepsal jízdní příkazy na přepravu materiálu a osob, které nesmějí být zásahovými vozidly přepravovány. Takto v rozporu s výše uvedenou vyhláškou a silničním zákonem přepravují členové SDH naprosto nezodpovědně vaše děti!!
6. Porušení Zřizovací listiny JSDH §4 – bez souhlasu zřizovatele (starosty) uskutečnila JSDH výjezd mimo správní území města.

Domnívám se, že výše uvedené skutečnosti by každý starosta vyhodnotil tak, jak jsem je vyhodnotil já – odvoláním velitele JSDH!
Důvody odvolání byly s jednotkou (z 18 členů se jich dostavila pouhá polovina) za přítomnosti zástupců krajského a okresního HZS projednány. Tito zástupci jasně podpořili postup krizového štábu a starosty Města. Členům JSDH důrazně připomněli jejich práva a povinnosti s tím, že musí plnit rozkazy krizového štábu.

Nyní uvádím dvě tabulky, ze kterých si sami budete moci vyhodnotit, jak je současné vedení radnice „zlé“ na terezínské hasiče.

Tab. č. 1 Požární ochrana – čerpání rozpočtu
Tab. č. 2Požární ochrana – vyplacené odměny

Z tabulky č. 1 vyplývá, že v právě končícím volebním období došlo téměř ke zdvojnásobení schváleného rozpočtu Města na požární ochranu – JSDH.
Tabulka č. 2 zase ukazuje, jak v právě končícím volebním období došlo k dramatickému nárůstu odměn členům JSDH Terezín. V této souvislosti je zajímavé sdělení bývalého velitele p. Nekolného, že členové JSDH za rok 2006 požadují na radnici pouhých 142 tisíc Kč za „dobře“ vykonanou práci, a to se prý ještě určité finanční částky dobrovolně vzdali. To se vám občanům skutečně nezdá, tento požadavek mi leží na stole. Řekněte, vy všichni, kteří jste při letošních povodních nezištně pomáhali svým sousedům, či naprosto cizím lidem, pomáhali jste pro peníze? Samozřejmě že ne!! Dobrovolní hasiči z Terezína to staví tak, že když od radnice za tuto pomoc bližním nedostanou zaplaceno, tak již příště pomáhat nebudou! Co k tomu říci – odpovězte si sami, já jsem již odpověď našel.
Z mého pohledu vytvořilo město Terezín za poslední čtyři roky své jednotce (JSDH) takové pracovní a finanční podmínky, že je našim hasičům musí závidět celé okolí. Je tedy naprosto nepochopitelné jednání vedení JSDH, které za takto vytvořených podmínek začalo stále více a více vydírat vedení radnice. Téměř tři roky jsem se situaci snažil klidnit neustálými drobnými ústupky, ale toto řešení se ukázalo jako naprosto špatné. Naši hasiči se začali mylně domnívat, že mohou všechno. Vrcholem jejich jednání se stala letošní jarní povodeň. Vedení hasičů si bláhově myslelo, že bude řídit povodňové práce ve městě a našich obcích – vedení vždy přebírá povodňová komise včele se starostou. To, co předvedl velitel JSDH a několik členů jednotky při povodni (odmítnutí několika rozkazů krizového štábu, či svévolné stažení jednotky ze zásahu v době povodní), jsem měl řešit podstatně razantněji. Dnes to již vím. Vždy jsem veřejně tvrdil, že Terezín JSDH potřebuje a za tímto prohlášením si nadále stojím. Je však další otázka: potřebujeme my, občané města a obcí hasiče, kteří nám v době krize odmítají pomáhat a myslí pouze na sebe? Nenastala doba výměny určité části členů JSDH za nové, kteří v činnosti jednotky budou vidět poslání nezištně pomáhat lidem?

Poslední krok členů jednotky přesně koresponduje s jejich dosavadním sobeckým jednáním. Z 18 členů jich 16 odešlo z jednotky. Jako důvod odchodu většinou uvádějí nesouhlas se starostou. Kdyby však mysleli na vás občany, které mají svojí činností chránit, tak s odchodem počkají jeden měsíc, protože po nynějších komunálních volbách budou mít třeba jiného starostu. V průběhu minulého měsíce jsem telefonoval několika členům jednotky a ptal se jich, zda v jednotce zůstanou, či z ní také vystoupí. Ve všech případech jsem se dozvěděl neskutečnou odpověď: „nevím, velitel (p. Nekolný) mi vzkázal, ať přijdu něco podepsat, co mám podepsat nevím, jestli zůstanu u jednotky nevím, to mi řekne on“. Co k této odpovědi říci?

Dobrovolní hasiči již desítky let patří k životu našich obcí a měst. To, co nyní předvádí jednotka JSDH Terezín, je ostudou a zpronevěřením se myšlenkám dobrovolných hasičů. Je mi líto bývalých členů SDH Terezín, kteří desítky let pracovali ve sboru, nezištně pomáhali spoluobčanům a nyní sledují, jak jejich nástupci poškozují svým jednáním to, co oni celý život budovali.

Ing. Jan Horníček, starosta


Text je zveřejněn bez redakčních zásahů. Oslovili jsme mailem i hasiče, ovšem jejich vyjádření jsme dosud neobdrželi. Mají tedy možnost vyjádřit se v diskusi.
Sdílet